1. Anasayfa »
  2. Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 4-2

Tebrikler! Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 4-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda sayılanlardan hangisi “Etik İhlali” olarak değerlendirilemez?

A
Araştırma sonuçlarını çarpıtmamak
B
Bir araştırmada olmayan veriler üretmek
C
Yayınlanmamış başka birine ait çalışmayı kendine mal etmek
D
Araştırma sonuçlarını değiştirmek
E
Araştırmanın sonuçlarına, yapılan araştırmadan elde edilmeyen verilerin eklenmesi
Soru 2

I- Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cm boşluk bırakılmalıdır.

II- APA stilinin genel kurallarına göre 10 ve 10’unun üzerindeki sayılar rakam ile, 10’nun altındaki sayılar ise yazı ile ifade edilmelidir.

III- Kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir.

IV- Ofis yazılımlarından Kelime İşlemci programı İngilizce ise ondalığı (virgül), Türkçe ise (nokta) ile yazmak gerekir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri “Yazım Kuralları” ile ilgili olarak doğru bilgidir?

A
Yalnız IV
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

I- Uyum (farklı kültür)

II- Ailevi (kayıplar, yoksulluk...)

III- Dil ve iletişim (farklı dil)

IV- Psikososyal (travmalar)

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Mülteci Eğitimindeki Sorunlar” arasında sayılabilir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

“Farklı sosyal sınıf ya da grupların özelliklerine ilişkin kaynaksız ve genellemeci inançlara ............... denir.”

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Pozitif Ayrımcılık
B
Kalıp Yargı
C
Ötekileştirme
D
Damgalama
E
Ön Yargı
Soru 5

Aşağıda verilenlerden hangisi “Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kavramlar” arasında sayılamaz?

A
Sosyal Dışlanma
B
Ötekileştirme
C
Kapsayıcılık
D
Kalıp Yargı
E
Damgalama
Soru 6

Aşağıda verilenlerden hangisi öğretmenlerin öz değerlendirme yapmak amacıyla baş vurdukları araçlar arasında değildir?

A
Yönetici Değerlendirmesi
B
Öz Değerlendirme Rubriği
C
Sevgili Günlük
D
Benim Eşsiz Sınıfım
E
Sevgili Meslektaşım
Soru 7

I- Eğitici/Öğretmen Kaynaklı

II- Aile Kaynaklı

III- Öğrenci Kaynaklı

IV- İş Birliği Eksikliği

Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri “Okul-Aile İş Birliğinin Önündeki Engellerin Kaynakları” arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi “Ayrımcılık Türleri” arasında yer almaz?

A
Cinsiyet Temelinde
B
Etnik Köken Temelinde
C
Dini İnanç Temelinde
D
Barış Temelinde
E
Dil Temelinde
Soru 9

“Kapsayıcı Eğitime Yönelik Uluslararası Düzenlemeler” arasında aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz?

A
Eğitim Sistemlerinin Dönüşümü
B
Başarı Odaklı Süreç
C
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç
D
Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç
E
İnsan Hakları Temelli Süreç
Soru 10

“Okullardaki etkileşimi artırmak için okul yönetimlerince gerçekleştirilen birçok etkinlik vardır. Bu etkinlikler genellikle yapıldıkları dönem esas alınarak sınıflandırılmaktadır.”

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi “Kapanış veya Sonlandırma Ritüelleri arasındadır?

A
Müfredat Gecesi
B
Bayrak Törenleri
C
Sabah Anonsları
D
Tanışma Yemeği
E
Hoş Geldin Mektupları
Soru 11

I- Pozitif Ayrımcılık

II- Ön Yargı

III- Doğrudan Ayrımcılık

IV- Sosyal Dışlanma

A- “Toplumda ayrımcılığa uğrayan ve bu sebeble birtakım haklara erişemeyen ya da kısıtlı erişen grupların lehine geliştirilen politika, strateji, yöntem ve uygulamaların bütünüdür.”

B- “Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı.”

C- “Toplumun çoğunluğunun sahip olduğu avantajlardan mahrum olmak, bu kaynaklardan yeterince pay alamamak.”

D- “Bir kişi veya bir grubun farklılıkları nedeniyle, açık bir biçimde eşit olmayan bir muamele görmesidir.”

Yukarıda verilen kavram ve tanım eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I=A, II=B, III=D, IV=C
B
I=C, II=B, III=D, IV=A
C
I=C, II=A, III=D, IV=B
D
I=D, II=C, III=B, IV=A
E
I=A, II=D, III=C, IV=B
Soru 12

I- Yapısal Kalite

II- Süreç Kalitesi

III- Genel Kalite

IV- Başarı Kalitesi

“Kapsayıcı Eğitimin Kalitesi”nden bahsedilirken yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri dışarıda kalır?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 13

“Bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve onun istenmeyen, hoş karşılanmayan bir niteliğe sahip olduğunu belirtmeye yarayan «işaret» olarak ifade edilmektedir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kalıp Yargı
B
Ön Yargı
C
Doğrudan Ayrımcılık
D
Dolaylı Ayrımcılık
E
Damgalama
Soru 14

I- Erişim

II- Başarı

III- Katılım

IV- Destek

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Kaliteli Kapsayıcı Eğitimin Bileşenleri” arasındadır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 15

I. Çok genel bir yaklaşımla, nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki geniş ölçekli (küresel) ve önemli bölgesel ya da yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak tanımlanır

II. Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra, bu olayların yaşanma sıklıklarının zamansal dağılımlarının, gözlenen uç değerlerin, şiddetli olayların ve tüm değişkenlik çeşitlerinin bireşimi olarak tanımlanır

III. Tüm zaman ve alan ölçeklerinde iklimin ortalama durumundaki ve standart sapmalar ile uç olayların oluşumu gibi öteki istatistiklerindeki değişimlerdir.

Yukarıda tanımları verilen terimler hangi seçenekte doğru bir sırada verilmiştir?

A
İklim, İklim değişikliği, İklimsel değişkenlik
B
İklim, iklimsel değişkenlik, İklim değişikliği
C
İklim değişikliği, İklim, İklimsel değişkenlik
D
İklim değişikliği, İklimsel değişkenlik, İklim
E
İklimsel değişkenlik, İklim, İklim değişikliği
Soru 16

Sanayi Devrimi ile birlikte sera gazı birikimlerindeki hızlı artış ve buna bağlı olarak geliştiği düşünülen küresel ısınma ve yaşanmakta olan olumsuz sonuçları, iklim araştırmalarını çok daha önemli bir konuma taşımıştır. Devletlere, iklim değişikliği konusunda bilimsel raporlar hazırlamak için 1988 yılında ........................ himayesinde Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ortaklığında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kurulmuştur.

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kuruluş’ un adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
AB
B
NATO
C
WHO
D
BM
E
UNESCO
Soru 17

..................., doğal Dünya’daki üç ana iklim zorlama etmeninden biridir. .................., atmosfer, kara yüzeyi ve bitki örtüsü gibi iklime doğrudan etkisi olan bazı etmenlerin tersine, milyonlarca yıl boyunca çok yavaş çalışır.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Levha tektoniği
B
Orbital zorlama
C
Güneş enerjisinin şiddetindeki değişiklikler
D
Milankoviç döngüleri
E
Işınımsal Zorlama
Soru 18

Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılımı hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
2007
B
2008
C
2009
D
2010
E
2011
Soru 19

Kentler bir yandan, insanların etkinlikleri ile iklim değişikliğine neden olurken; iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan da en çok etkilenen yaşam bi- rimleri olmaktadır. Dünya genelinde kentlerin %70’i iklim değişikliğinin doğrudan etkilerini farklı şekillerde yaşamaktadır.

• Sıcak hava dalgaları

• Aşırı hava ve iklim olayları

• Deniz seviyesinin yükselmesi

• Yağışların düzensizleşmesi

• Kontrol edilemeyen yangınlar

• Su kıtlığı

Yukarıdakilerden kaç tanesi kentlerin ve kentli nüfusun iklim değişikliği nedeniyle karşılaşabileceği riskler arasındadır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 20

Modern yaşamda kurgulanan sistem doğrusal ekonomiye dayanmaktadır. Gezegenin sınırlarının aşılmasına yol açan insanlığın bugün içinde yaşadığı sistem, doğrusal ekonomi döngüsüne dayanmakta olup sürdürülebilir değildir. Doğrusal ekonomide ham madde doğadan temin edilir; kullanılacak malzeme üretilir, kullanılır sonra da hepsi tekrar atık olarak doğaya atılır. Atık üretmeden yaşayabilmek için doğrusal ekonomi anlayışını döngüsel bir yapıya kavuşturmak gerekmektedir. Döngüsel ekonomi; hammadde temininden itibaren, üretim, kullanım, dönüşüm ve yeniden dönüşümü esas almayı ifade eden üretim ve tüketim modelidir.

Yukarıdaki metinde verilen bilgilere dayanarak doğrusal ekonomi, geri dönüşüm ekonomisi ve döngüsel ekonomi ifadeleri ile görsellerin doğru eşleştirilmiş hali hangi seçenekte yer almaktadır?

A
1. Döngüsel ekonomi 2. Doğrusal ekonomi 3. Geri dönüşüm ekonomisi
B
1. Döngüsel ekonomi 2. Geri dönüşüm ekonomisi 3. Doğrusal ekonomi
C
1. Geri dönüşüm ekonomisi 2. Doğrusal ekonomi 3. Döngüsel ekonomi
D
1. Geri dönüşüm ekonomisi 2. Döngüsel ekonomi 3. Doğrusal ekonomi
E
1. Doğrusal ekonomi 2. Döngüsel ekonomi 3. Geri dönüşüm ekonomisi
Soru 21

I. Kentin Havasını Soğuturlar

II. Enerji ve Sağlık Bakım Maliyetlerini Azaltırlar

III. Kentsel Selleri Önlerler

IV. Suyu Süzerler

V. Gıda Güvenliğini Geliştirirler

VI. Sosyal Uyum ve Savunuculuğu Sağlarlar

Yukarıdakilerden hangileri yeşil çatıların başlıca çevresel işlev ve yararları arasındadır?

A
I, II, III
B
I, II, VI
C
I, II, III, IV, V
D
I, II, III, IV, VI
E
I, II, III, IV, V, VI
Soru 22

Ana amacı “küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi düzeylerinin 2oC’nin olabildiğince altına çekmek ya da olanaklıysa 1.5oC’de sınırlandırmanın yanı sıra, sırasıyla düşük sera gazı salımlı ve iklim direngen bir toplum ve kalkınma yoluyla uyumlu finansman akışının sağlanması” olan BMİDÇS Paris Antlaşması’na Türkiye hangi tarihte resmi taraf olmuştur?

A
2018
B
2019
C
2020
D
2021
E
2022
Soru 23

I. Atmosfer

II. Hidrosfer

III. Krayosfer

IV. Litosfer

V. Biyosfer

Yukarıdakilerden hangileri küresel iklim bileşenlerindendir?

A
I, II, III
B
I, II, IV, V
C
II, III, IV
D
II, III, IV, V
E
I, II, III, IV, V
Soru 24

Birleşmiş Milletler’e bağlı olan ve her yıl iklim değişikliği değerlendirmesi yapan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNCCD
B
IPCC
C
WMO
D
INC
E
OECD
Soru 25

Johari Pencerisi Modeline göre başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği, başkalarının bir kişi hakkında edindiği izlenimlerle ilgili alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli alan
B
Kör alan
C
Açık alan
D
Yasak alan
E
Bilinmeyen alan
Soru 26

İletişim becerileri ile ilgili öğrencilerine bilgi veren Betül Öğretmen “Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamı görünce o yaşta olsaydım ne yapardım? Diye düşündüm ve hemen yaşlı adama yardım ettim.” cümlesini kurmuş ve öğrencilerine, kurmuş olduğu cümlede hangi iletişim bece- risinin vurgulandığını sormuştur.

Buna göre, öğrencilerin vermesi gereken doğru cevap aşağıdakilerden hangisi olması gerekir?

A
Sempati
B
Saygı duyma
C
Etkin katılım
D
Etkin dinleme
E
Empati
Soru 27

Söylenenden keyif almaya odaklanılan dinleme şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Edilgin dinleme
B
Kritik değerlendiren dinleme
C
Takdir edici dinleme
D
Katılımcı dinleme
E
Kapsamlı dinleme
Soru 28

Buluş, Atan ve Erten Sarıkaya’ya göre etkili iletişim becerileri; Egoyu Geliştirici Dil, Etkin-Katılımlı Dinleme, Kendini Tanıma-Kendini Açma, Empati ve Ben Dili becerileri olarak sınıflandırılmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerilerinden “ben dili”ni tanımladığı söylenebilir?

A
Kişiler arası ilişkilerde benliği olumlu yönde etkileyen bir ifade türü.
B
Bireyin mesajının anlaşılmasına katkı sağlayacak yeterli motivasyon ve dikkat ile o ana aktif bir şekilde katılma.
C
Bireyin kendisine ilişkin farkındalığına, düşünce ve duygularıyla yeterli düzeyde ilişki kurmasına ve kendi iradesi ile kendisini açmasına ve şeffaflığına işaret etme.
D
Karşıdaki kişinin öznel dünyasından yola çıkarak onu anlamaya ve böylece anlaşılan duygu, düşünce ve beklentilerinin kendisine aktarılmasına işaret etme.
E
Kişinin karşılaştığı durum veya davranış karşısında kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan ifade tarzı.
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi “sen dili”ne uygun bir örnektir?

A
Kendimi senin yerine koyunca yaşadıklarını daha iyi anlayabiliyorum.
B
Senin böyle davranman beni endişelendiriyor.
C
Hep aynı bahane, yine dersine çalışmamışsın.
D
Senin de gelmeni istiyorum.
E
Biraz daha gayret gösterirsen bu işi çok kolay halledeceğini biliyorum.
Soru 30

Bir kişiye ne yapması gerektiğinin söylenmesi, ona karşı suçlayıcı ve yargılayıcı ifadeler kullanılması aşağıdaki hangi iletişim sürecini ifade eder?

A
Ben dili
B
Empati
C
Ego geliştirici dil
D
Sen dili
E
Somut konuşma
Soru 31

Kişiler arası ilişkilerde benliği olumlu yönde etkileyen bir ifade türü olarak tanımlanan, bu beceri ile iletişim sürecinde, bireyin olumlu özelliklerine ve performanslarına vurgu yapılarak, ihtiyaç duyulan değişimleri gerçekleştirmesi amaçlanan iletişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ego geliştirici dil
B
Sen dili
C
Ben dili
D
Etkin-katılımlı dinleme
E
Empati
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel etkileşimin unsurları arasında yer almaz?

A
Konuşmacının sesi
B
Konuşma hızı
C
Beden dili
D
Konuşmacının kullandığı kelimeler
E
Dinleyicinin özellikleri
Soru 33

I. Sözsüz, bilinçsiz dili okumaya yönelik bir yöntemdir.

II. Sözlü iletişim ile beden dili arasındaki farkı gözlemlemektedir.

III. Bedenin bilinçsiz hareketlerini saptar.

Verilen bilgiler aşağıdaki hangi yöntemin çalışma alanı ile ilgilidir?

A
Psikoloji
B
Sinergoloji
C
Ekoloji
D
Mezosistem
E
Süreçsel anlama
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi alanyazına göre iletişim engellerinden biri değildir?

A
Süreçsel
B
Teknik
C
Psikolojik
D
Örgütsel
E
Fiziksel
Soru 35

I. E-devlet, internet (çevrim içi) hizmet sunumu ve e-danışmanlık gibi diğer internet tabanlı faaliyetler olarak tanımlanır.

II. E-devlet, devlette BİT kullanımına eşittir.

III. E-devlet, kamu yönetimini BİT’lerin kullanımı yoluyla dönüştürme kapasitesi olarak tanımlanır.

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) e-Devlet Projesi bağlamında, “e-devlet” terimini yukarıdakilerden hangisi/hangileri ile tanımlamıştır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 36

Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planında belirlenen “Dijital dönüşüm için dijital becerilerin ve yeterliklerin geliştirilmesi” alanında yer alan eylemleri kapsamaz?

A
Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi’ni yapay zekâ ve verilerle ilgili becerileri içerecek şekilde güncellemek
B
Eğitim ve öğretimde yapay zekâ ve veri kullanımı
C
Öğrencilerin dijital becerilerine ilişkin uluslararası veri toplanması ve öğrencilerin dijital yeterliği için bir AB hedefinin tanıtılması
D
Dijital Fırsat Stajları
E
Kadınların STEM’e katılım
Soru 37

Dijital platform ve araçları kullanarak kendi sağlığı ve spor ile ilgili durumları takip etme, sosyal etkinliklere katılma, dijital servisleri kullanırken güvenli ve sorumlu kullanım davranışları gösterme, dijital iş yükünü uygun şekilde yönetebilme ve dijital araçları kullanırken diğer insanlar ve çevre ile ilgili endişeleri dikkate alabilme.

Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dijital öğrenme
B
Dijital öğretme
C
Dijital iletişim
D
Dijital kimlik üretimi
E
Dijital iyi oluş
Soru 38

Bilişim teknolojileri sayesinde insanlar ve nesnelerden toplanan verilerden anlam çıkarma ve günümüzde var olan problemlere daha önceden keşfedilmemiş çözümleri önermek için geliştirilmiş modellerin ve algoritmaların kullanıldığı geli,en teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapay Zeka
B
Veri Bilimi
C
Mobil ve Bulut Teknolojileri
D
Blok Zincir
E
Nesnelerin İnterneti
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi Öğretmenlerin öğrenme ortamlarını üç boyutlu sanal dünyalarda kurabilecekleri servislerden biridir?

A
MineCraft
B
ExplainEverything
C
Canva
D
Sway
E
Storyboardthat
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi destek cihazı aygıtlardan biri değildir?

A
Sunucular
B
Yazıcılar
C
Tarayıcılar
D
güvenlik kameraları
E
Bilgisayar özelliği taşıyan akıllı tahta
Soru 41

UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi ise öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Matriste öğretmen yeterlikleri 6 alanda ve 3 farklı seviyede 18 yeterlik olarak organize edilmiştir.

I. Ağ Kurma

II. İş birliği Grupları

III. Yenilikçi Öğrenmeler

Yukarıdaki öncüllerden hangisi/hangileri “Öğretmen Mesleki Öğrenimi” alanındaki yeterlilik alanlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 42

DigCompEdu, öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevesinde yer alan yeterlikler, öğretmenler için 6 seviyede değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki seviyelerin hangisinde öğretmenler güncel dijital teknolojilerin ve yeterliğinin sorgulamalarını yapabilirler. Yeni teknolojilerin eğitimde uygulanmasının sınırlılıkları, güçlü ve zayıf yanları hakkında yorum yapabilir; tahminlerde bulunabilir, yeniliklerin yayılmasında lider rolü alarak genç eğitimcilere de rol model olabilirler?

A
keşfedici (A2),
B
birleştirici (B1),
C
uzman (B2),
D
lider (C1)
E
öncü (C2)
Soru 43

“Kişinin dijital teknolojiler aracılığıyla kendine zarar veren saldırgan tutumlara maruz kalması ve bunun da kişide mağduriyet oluşturması durumu” aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Siber mağduriyet
B
Siber zorbalık
C
Siber suç
D
Bilişim zorbalığı
E
Bilişim mağduriyeti
Soru 44

I. Maddeye ulaşmak için engellenemez arzu ve istek,

II. Tolerans / kullanımın giderek artması ve yoksunluk hissetme

III. Madde ya da davranışa yönelik davranışları kontrol edememe ve olumsuz etkilerine rağmen maddeyi/davranışı kullanmaya devam etme

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri DSM-Ve göre bağımlılık kavramının özelliklerini oluşturur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile ilgili tedavi hizmeti veren kuruluşlardandır?

A
Amatem
B
İzleme Merkezi
C
Rehberlik Araştırma Merkezi
D
Psikolojik Danışmanlık Merkezi
E
Aile Sağlık Merkezi
Soru 46

Siber zorbalığa ilişkin aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A
Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını uygulayın.
B
Çocuklarınızın şifrelerini alın, düzenli aralıklarla hesaplarını takip edin.
C
Uygulamalar ve çevrim içi platformlar hakkında bilgi sahibi olun.
D
Çocuklarla rahat bir iletişim iklimi oluşturun.
E
Çocukların çevrim içi aktivitelerini (oyun vb.) gözlemleyin.
Soru 47

Bağımlılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bağımlılık herhangi bir maddenin zarar veren sonuçlarına rağmen sürekli ve aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.
B
Bağımlı bireyler, belirli bir maddeye karşı aşırı ve yoğun ilgi gösterirler ve kişinin yaşamı boyunca sürebilir.
C
Bağımlı bireyler madde kullanımının birçok probleme yol açacağını bilmelerine rağmen o maddeleri kullanmaya devam ederler.
D
Fiziksel bağımlılık, kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme ya da giderme amacıyla o maddeye düşkünlüğü biçiminde tanımlanabilir. Madde bırakıldığında ruhsal bazı şikâyetler görülebilir.
E
Bağımlı bireyler zamanla maddeye karşı tolerans geliştirler ve bu maddeyi gittikçe daha çok kullanmak isterler.
Soru 48

Zor kişiliklerle araya mesafe koymada uygulanabilecek yöntemlerden biri de aynı sözcüğü tekrarlayarak söylemektir. Örneğin “Güzel ama, bugün kalıyorsun.” Bu yöntem, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama
B
Sislendirme
C
Kırık plak
D
Kendinden emin erteleme
E
Yüzleştirmek
Soru 49

Zor kişiliklerden biri olan “sürekli yakınma” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A
Sabrınız taşsa da dinleyin.
B
Söylediklerini başka sözcüklerle ve kısa cümlelerle kendisine tekrarlayarak esas söylemek istediklerini saptamaya çalışın.
C
“Suçlama-savunma-karşı suçlama” kısır döngüsüne düşmeyin.
D
Görüşlerini ve söylediklerini onaylayın gerekirse kendisinden özür dileyin.
E
Özgül, açık uçlu sorularla kendisini sorunu çözmeye yönlendirin.
Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi “reaktif ” insan özelliğidir?

A
Dürüst davranma
B
Eleştirme/saldırganca davranma
C
Sakinliğini koruma
D
Aşırı uyum gösterme
E
Çözüm önerisi getirme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.