1. Anasayfa »
  2. Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 3

Tebrikler! Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Bireyin kendisi için önemli olduğunu düşündüğü bir konuya odaklanmasına neden olan bir duyguyu ifade eder.

II. Bir kişi için ilginç olan konular, olaylar veya örnekler o kişinin dikkatini çeker; merak uyandırır veya hayranlık uyandırır.

Yukarıda yer alan açıklamalar bireysel farklılaşmanın hangi alanını tanımlar?

A
Hazırbulunuşluk
B
Öğrenme profili
C
Süreç
D
İlgi
E
İçerik
Soru 2

I. Kısmen istasyonlara benzemektedir ancak aynı konunun farklı yollarla öğrenilmesi amaçlanır. Bu yönüyle istasyondan ayrılır.

II. Pratikte, ilgi ve öğrenme olmak üzere iki türü kullanılmaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenme sözleşmeleri
B
Merkezler
C
Ajanda
D
Katlı öğretim
E
Karmaşık öğretim
Soru 3

Bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekstra program
B
Desteklenen program
C
Karşıt program
D
Örtük program
E
Önerilen program
Soru 4

Bir ders ya da kursun amaçlarını, içeriklerini, öğrenme-öğretme ve değerlendirme süreçlerini kapsayan program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ders programı
B
Öğretim programı
C
Eğitim programı
D
Örtük program
E
Karşıt program
Soru 5

Program geliştirme, “programın ögeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür.” Bu nedenle program geliştirme ögeleri birbirileriyle sürekli ve karşılıklı etkileşim içindedir.

Bu bulgu ışığında aşağıdakilerden hangisi programın içerik ögesi değerlendirilirken sorulması gereken sorular arasında yer almaz?

A
İçerik ölçme ve değerlendirme durumlarına uygun mu?
B
İçerik güncel konuları içeriyor mu?
C
İçerik kendi içinde aşamalı mı?
D
İçerik kendi içinde tutarlı mı?
E
İçerik kazanımlarla tutarlı mı?
Soru 6

Bu program türünde;

- Resmi programda yazılmayan etkinlikler yer alır.

- Belirli bir planlaması vardır.

- Öğrencilerin kazanmaları beklenen yeterlikleri içerir.

Örneğin: Hafta sonu okullarda açılan kurslar bu program kapsamındadır. Bu haliyle açılan kurslar planlı olup, gelişigüzel değildir. Kursların temel amacı ise öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarını kolaylaştırmaktır.

Bu özelliklerle ilgili program çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim programı
B
Ders planı
C
Öğretim programı
D
Örtük program
E
Ekstra program
Soru 7

Köy okulunda çalışan Vahide Hanım öğrencilerine güneşin şeklini göstermek istemektedir. Okulunda teknik imkânların yetersizliğinden dolayı öğrencilerine güneşin şeklini camı is yaparak gösteren Vahide Öğretmen bu sayede öğrencilerini gözlerinin yorulmasını engellemiştir. Sürecin sonunda öğrencilerine bilimde teknik imkânlar ne olursa olsun insan isterse başarabilir diyen Vahide Öğretmen öğrencilerinin bilime karşı da olumlu tutum geliştirmelerini sağlamıştır.

Posner’in program türleri düşünüldüğünde Vahide Öğretmenin öğrencilerinde bilime karşı olumlu tutum kazandırması aşağıdaki program türlerinden hangisinin kapsamında ele alınabilir?

A
Örtük program
B
İhmal edilen program
C
Ekstra program
D
Resmi program
E
Uygulanan program
Soru 8

Bir öğretmen ilk defa anlatacağı bir konuyu düzenlemede ve uygun öğretme-öğrenme yaşantılarını belirlemede öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

A
Konunun güçlük düzeyi
B
Öğretimin hedefleri
C
Sınıftaki öğrenci sayısı
D
Dersin süresi
E
Okulun imkanları
Soru 9

Öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir. Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara yönelik geri bildirim sağlayan sistem, sınırlı geri bildirimler için daha uygundur (doğru, yanlış vb.).

Yukarıda açıklaması verilen web 2.0 aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kahoot
B
Formative
C
Socrative
D
Edmodo
E
Actively
Soru 10

Bir kavram karikatürü hazırlarken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Günlük hayattan bilimsel bir olayı konu alması
B
İnsan ya da hayvan karikatürü şeklinde karakterler gösterilmesi ve bu karakterlerin isimlendirilmesi
C
Karakterlerin fikirleri konuşma baloncuklarında bir arada ve rastsal verilmesi
D
Karakterlerin olayı tartışması veya diyalog hâlinde olması
E
Karakterlerin görüşlerinin kısa, öz ve anlaşılır ifade edilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla kavram haritalarından yararlanmak doğru olmaz?

A
Öğrenilen bilgileri bütünleştirmek
B
Bilgi, olgu ve kavramları somutlaştırmak
C
Öğrenci ilgilerini saptamak
D
Sınıftaki öğrencilerin bilgi düzeylerini belirlemek
E
Öğrencilerin öğrenilecek konuyu bütün olarak görmelerini sağlamak
Soru 12

Betül Öğretmen, “hücre bölünmesi ve kalıtım” konusunu işlerken öğrencilerde oluşan kavram yanılgılarını gidermek ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak amacıyla onlardan üreme, büyüme, hücre bölünmesi, kromozom ve kalıtım ile ilgili akıllarına gelen kelimeleri söylemelerini ister. Bu kelimeler tahtaya yazıldıktan sonra öğrenciler gruplara ayrılır ve her grup bu kavramlar arasında ilişkileri gösteren şemalar hazırlar. Böylece öğrenilen kavramlar daha kalıcı hale getirilir.

Betül Öğretmen bu süreçte aşağıdaki öğretim uygulamalarının hangisinden yararlanmıştır?

A
Kavram haritası
B
Kavramsal değişim metni
C
Anlam çözümleme tablosu
D
Yapılandırılmış grid
E
Kavramsal karikatür
Soru 13

Planlı/amaçlı öğretme çabası/etkinliklerine “öğretim” ismi verilir. Okul öğrenmeleri söz konusu olduğunda öğretim etkinlikleri, öğretim programları doğrultusunda hazırlanır.

Yukarıda açıklaması yapılan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğretme
B
Öğretim
C
Öğretim programları
D
Kavram
E
Zihin haritaları
Soru 14

Bireyler öğrenme görevlerini rastgele yapmazlar. Neyi, neden yaptıklarını bilemezlerse öğrenmek için harekete geçmezler. Öğrenme sırasında bireyin iki temel hedefi vardır:

1. Yapılan işin anlamını kavramak

2. Kendi öğrenmesini düzenlemek

Örneğin okurken bir yandan harflerle oluşturulan kodu çözmeye çalışırız, bir yandan da anlayıp anlamadığımızı kontrol ederiz.

Yukarıda açıklaması yapılan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenme hedefe yöneliktir.
B
Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır.
C
Öğrenme bilginin örgütlenmesidir.
D
Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir.
E
Öğrenme gelişimden etkilenir.
Soru 15

Temelde üç tip bilgi vardır. Bunlardan birincisi, dünyayı tanımlamamızı sağlayan, tanımlayıcı bilgidir. İkincisi, iş ve işlemlerin yapılışını formüle eden, işlemsel bilgidir. Üçüncüsü ise bir işlemsel bilgiye ne zaman başvurmamız gerektiğini ortaya koyan koşul bilgisidir.

Yukarıda açıklaması yapılan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenme stratejiktir.
B
Öğrenme bilginin örgütlenmesidir.
C
Öğrenme doğrusal olmayan fazlar halinde gerçekleşir.
D
Öğrenme gelişimden etkilenir.
E
Öğrenme ön bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmaktır.
Soru 16

Aşağıdaki güvenilirliği ve geçerliliği artırma yolları ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Puanlama nesnelliği, güvenilirliği büyük ölçüde etkiler. Çoktan seçmeli, derecelendirme ölçeği, kontrol listeleri gibi puanlaması nesnel araçlar güvenilirliği büyük ölçüde etkiler.
B
Bir testteki madde sayısı azaldıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık azalır, bu nedenle hata miktarı azalacağından güvenilirlik artar.
C
Öğrencilere test uygulaması öncesinde ve gerekliyse süreçte yönerge vermek, test almaya güdülenme ve hazır bulunuşluluğun artması açısından önemlidir. Buna yönelik alınacak önlemler özellikle bireyden kaynaklanabilecek hataları asgariye indirir.
D
Uygulamada bireylerin dikkatini dağıtacak ve/veya kaygısını artıracak davranışlardan kaçınılması, puanlama ya da veri girişi yapılırken dikkatli ve titiz davranılması ölçme işlemini yapan kişiden kaynaklanabilecek hataları azaltacağından dolayı güvenilirliği artırır.
E
Fiziksel ortamın ses, sıcaklık, ışık, koku, dikkat dağıtıcı uyarıcılar, ergonomi vb. etmenler açısından uygun hâle getirilmesi güvenilirliği artıran bir başka etmendir.
Soru 17

I. Süreli-süresiz

II. Kağıt kalem-Performans

III. Objektif- Subjektif

IV. Bireysel- Grup

V. Hız testleri- Güç testleri

Yukarıdakilerden hangisi veri toplama tekniğine göre test türleridir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel ölçme araç ve yöntemleri arasında yer almaz?

A
Sözlü yoklama
B
Cümle tamamlama
C
Kontrol listesi
D
Eşleştirme
E
Kısa cevaplı
Soru 19

I. Gözlem formu

II. Doğru-yanlış

III. Kısa cevaplı

IV. Akran değerlendirme

V. Derecelendirme ölçeği

VI. Eşleştirme

Yukarıdakilerden hangileri destekleyici ölçme araç ve yöntemleri arasında yer alır?

A
I- IV- V
B
I-V-VI
C
II- III- VI
D
III-IV-V
E
III- V- VI
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğru-yanlış soru türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Genellikle öğrencinin bilimsel gerçekleri, tarihî olayları, kesin yargıları tanıması ve hatırlaması; olguları ve gerçekleri kişisel yargı ve görüşlerden ayırt etmesi ölçülmek istendiğinde kullanışlıdır.
B
Hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolay, diğer bir ifadeyle kullanışlıdır.
C
Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur.
D
Öğrenme eksiklerini belirler.
E
İyi yazılmazsa genellikle üst düzey bilişsel özellikleri ölçemez.
Soru 21

Aşağıda verilen çoktan seçmeli maddeler ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Sentez düzeyinde soru sormak mümkündür.
B
Puanlama subjektiftir.
C
Sistematik hata karışma ihtimali yüksektir.
D
Puanlara şans başarısı karışma ihtimali yoktur.
E
Çeldirme mantığı temellidir.
Soru 22

Portfolyo oluşturma süreci toplama, seçme, yansıtma ve sonuç aşamalarından oluşmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi toplama aşamasında gerçekleştirilen eylemlerden biri değildir?

A
Okulda yapılan çalışmalarla öğrenilenler arasında somut bağlar kurulması
B
Hangi çalışmaların toplanacağına ve hangi özelliklerin gözleneceğine karar verilmesi
C
Öğrencilere çalışmalarının bir dosyada toplanacağının açıklanması ve çalışmalarını saklama konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi
D
Her öğrenci için sınıfta çalışmalarının toplanacağı ayrı bir kutu, dosya vb. oluşturulması
E
Her bir çalışmanın ve öğretmen kaydının üzerine tarih yazılması
Soru 23

I. Gözlem formı

II. Rubrik

III. Öz değerlendirme

IV. Kontrol listesi

V. Derecelendirme ölçeği

Yukarıdakilerden hangisi öğretmen tarafından gerçekleştirilen performans değerlendirme araç ve yöntemleri arasında yer almaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 24

........................ gözlenen performans ürününün ölçütlere uygunluğunu “evet-hayır”, “var-yok”, “gösterdi-göstermedi” vb. bir biçimde kategorik (1-0) olarak puanlama amacıyla kullanılan araçlardır. Özellikle sergilenecek performans detaylı ve ardışık eylemler gerektirdiği zamanlarda kullanışlıdır. Pek çok işlem adımında oluşan performanstaki eksik adımları belirlemek için oldukça uygundur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Dereceli puanlama anahtarı
B
Dereceleme ölçekleri
C
Kontrol listeleri
D
Gözle formları
E
Rubrik
Soru 25

Test istatistikleri ölçme işlemi sonucunda bireylerin toplam puanları üzerinden hesaplanan istatistiklerdir. Eğitimde en sık kullanılan istatistikler merkezî eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, dağılım özellikleri, standart puanlar vb.dir.

Aşağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ölçülerinden biridir?

A
Varyans
B
Ranj
C
Standart sapma
D
Çeyrek sapma
E
Medyan
Soru 26

PISA sınavı ile aşağıdaki alanlardan hangisinde araştırma yapılmaktadır?

A
Matematik ve Fen ve Okuma becerileri
B
Yetişkinlik becerileri
C
Matematik ve Fen
D
Vatandaşlık becerileri
E
Dijital okuryazarlık
Soru 27

I. PISA

II. ABİDE

III. PIRL

IV. TIMMS

V. TMF-ÖBA

Yukarıdakilerden hangileri ulusal izleme çalışmaları arasında yer alır?

A
I- II
B
I-IV
C
II-V
D
III-V
E
IV-V
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi “Testlerin Sonuçları Bireye Bildirilirken Uyulması Gereken Kurallar”dan değildir?

A
Sonuçları bildirmeye başlamadan önce danışanın bunları gerçekten bilmek isteyip istemediğinden emin olmak gerekir.
B
Yetenek testi sonuçlarından hemen önce ilgi testleri açıklanmalıdır.
C
Test sonuçlarını açıklarken danışanın soru sormasına ve katılmadığı noktalarda görüşlerini söylemesine izin verilmeli hatta teşvik edilmelidir.
D
Test puanları açıklanmadan önce danışanın testten ne beklediği anlaşılmalıdır.
E
Yetenek testlerinden, ilgi ve kişilik envanterlerinden elde edilen bulgular açıklandıktan sonra bütün olarak ele alınıp birbirleriyle uyuşan ve çelişen yönler üzerinde durulmalıdır.
Soru 29

I- İlgi Envanterleri

II- Tutum Ölçekleri

III- Başarı Testleri

IV- Kişilik Testleri

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Rehberlikte Kullanılan Testler” arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 30

Aşağıda verilenlerden hangisi “Test Dışı Teknikler”den biri değildir?

A
Tutum Ölçekleri
B
Otobiyografi
C
Sosyometri
D
Arzu Listesi
E
Sosyal Uzaklık Ölçeği
Soru 31

“Öğrencilerin ayrıntılı incelenmesini tanınmasını gerektiren ve çok sayıda ölçme aracının geliştirilmesine katkıda bulunan bir modeldir.”

Günümüzde tüm dünyada rehberlik hizmetlerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili farklı yaklaşım ve modeller vardır.

Buna göre, yukarıdaki metinde bahsedilen model aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Parsons Modeli
B
Rehberliği Eğitim Süreci ile Karşılaştıran Model
C
Gelişimsel/Kapsamlı Rehberlik Modeli
D
Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Gören Rehberlik Modeli
E
Klinik Model
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanın “İyileştirici Hizmetler” ile ilgili görevleri arasındadır?

A
Sınıf rehberlik programı kapsamında rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren etkinlikleri uygular.
B
Bireyi tanıma çalışmaları kapsamında bireyi tanıma teknikerini uygular, değerlendirmelerini raporlaştırarak öğrencilere geri bildirimde bulunur ve ilgililerle paylaşır. Gerektiğinde bireyi tanıma tekniklerini geliştirme çalışmalarına katılır.
C
Bilgi verme çalışmaları kapsamında öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları veya yayın hazırlama yoluyla öğrencilerle paylaşır.
D
Merkezî sınavlara ait tercih dönemlerinde görev alır.
E
Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, kendilerini keşfetmeleri, duygusal, düşünsel, davranışsal düzeyde kapasitelerinin güçlendirilmesi, iyileştirme ve geliştirme amacıyla formasyonu uygun olan rehber öğretmen/psikolojik danışman bireysel ve grupla psikolojik danışma yapar.
Soru 33

“Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Komisyona kurum müdürü başkanlık eder.
B
Hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütme komisyonu; müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman ile müdürün görevlendireceği bir öğretmenden oluşur.
C
Komisyon; birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır.
D
Komisyonun ilk toplantısı, öğretmenler kurulu toplantısının yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde yapılır.
E
Komisyonun gündemi, rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanarak eğitim kurumu müdürüne sunulur; gündem ve toplantı tarihi eğitim kurumu müdürü tarafından bir hafta önce yazılı olarak ilgililere duyurulur.
Soru 34

“Her yıl ... ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenlerinin iş birliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetince oluşturulan okul risk haritasını eğitim kurumunun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırır.”

“Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri” ile ilgili olarak, yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Eylül
B
Ekim
C
Kasım
D
Aralık
E
Haziran
Soru 35

I- Eğitim kurumuna ait özel hedeflerin belirlenmesinde görüş bildirir.

II- Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, idareciler ve öğretmenler arasında etkili iletişim kurulabilmesi için yapılacak çalışmaları belirler.

III- Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı doğrultusunda yapılan çalışmalarla ilgili öğretmenler kuruluna bilgi verir.

IV- İhtiyaç olması durumunda okulda gerçekleştirilecek psiko-sosyal destek hizmetlerinde görev alır.

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu”nun görevleri arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 36

“Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
B
Eğitim kurumunda birden fazla rehber öğretmen/psikolojik danışman bulunması halinde bir rehber öğretmen/ psikolojik danışmanı koordinatör olarak görevlendirir ve gerekli gördüğü takdirde görev değişikliği yapar.
C
Sınıf rehber öğretmenleri tarafından hazırlanan sınıf rehberlik planlarını onaylar ve uygulanmasını izler.
D
Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik danışma programını en geç Eylül ayı son haftasında e-Rehberlik sistemi üzerinden onaylamak yoluyla eğitim kurumunun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırır.
E
Haftalık ders çizelgesinde yer alan rehberlik uygulamalarına ayrılan saatlerde rehberlik hizmetlerinin sunulması için gerekli tedbirleri alır.
Soru 37

Aşağıda verilenlerden hangisi “Sınıf Rehber Öğretmeninin Rehberlikle İlgili Görevleri”nden biri değildir?

A
Her yıl kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletilen risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek eğitim kurumuna ait risk haritasını oluşturur.
B
Sınıf rehberlik programı kapsamındaki etkinlikleri sınıfında uygular.
C
Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hedeflerine ilişkin etkinliklerde rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yapar.
D
Risk altında olan öğrencileri fark ettiğinde, gerekli desteği almaları için rehberlik ve psikolojik danışma servisini bilgilendirir.
E
Sınıfıyla ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarına ilişkin raporu her dönem sonunda eğitim kurumu müdürüne sunar.
Soru 38

I- Akademik

II- Kariyer

III- Sosyal Duygusal

IV- Kişisel

“Sınıf Rehberlik Programı (SRP)” nda yukarıda verilenlerin hangisi/hangileri gelişim alanı olarak tanımlanmıştır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 39

* Öğrenim gördükleri okula ve okulun çevresine uyum sağlamalarına, eğitsel amaçları çerçevesinde okul ve okulun çevresindeki imkânlardan yararlanmalarına, okul ve sınıf kurallarını benimsemelerine ve okula aidiyet duygusu geliştirmelerine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumu edinmeleri,

* Akademik çalışmalarında devamlılık, kararlılık ve çaba gösterme, sorumluluk üstlenme, çalışmalarına değer verme ve hayat boyu öğrenme konularına yönelik uygun akademik anlayış ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri,

* Akademik gelişimleri ve başarıları için gereken bilgi, beceri ve tutumu kazanmaları, onları eğitsel başarıya götüren strateji, yöntem ve teknikleri edinmeleri,

* Eğitsel süreçleri kariyer amaçları ile ilişkilendirerek kariyer hazırlığı yapmaları,

* Kişisel güvenliğini sağlamaları ve yaşam becerileri geliştirmeleri,

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi “Akademik Gelişim Alanı Amaçları” arasındadır?

A
Bir
B
İki
C
Üç
D
Dört
E
Beş
Soru 40

Aşağıda verilenlerden hangisi “Koordinatör Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanın Görev ve Sorumlulukları” arasında yer alır?

A
Sınıf rehberlik programı kapsamında rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren etkinlikleri uygular.
B
Bireyi tanıma çalışmaları kapsamında bireyi tanıma tekniklerini uygular, değerlendirmelerini raporlaştırarak öğrencilere geri bildirimde bulunur ve ilgililerle paylaşır.
C
Yapılacak çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinin sağlanması için gerekli faaliyetleri planlar.
D
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile eğitim kurumu yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.
E
Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimleri ile ilgili yapılacak çalışmalar için görüş bildirir.
Soru 41

I- Haziran ve Eylül aylarında yapılan her iki toplantıda alınan kararların uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

II- Her yıl Kasım ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletilen risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek eğitim kurumuna ait risk haritasını oluşturur.

III- Belirlenen yerel hedeflerin Eylül ayının ilk haftasında e-Rehberlik sistemine işlenmesini sağlar.

IV- Açılmasına ihtiyaç duyulan rehberlik ve araştırma merkezleri ile ilgili değerlendirmede bulunur ve alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığa gönderilmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne teklifte bulunur.

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu”nun görevleri arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 42

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi “Sınıf Rehberlik Programının İlkeleri” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A
Akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında bilişsel ve psiko-motor (devinsel) davranışların kazandırılması amaçlanmış ve buna odaklanılmıştır.
B
Gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
C
Programda tüm kazanımların oluşturulmasında bireysel farklılıklar dikkate alınmıştır.
D
Bu program Millî Eğitim Bakanlığının tüm eğitim ve öğretim kurumlarındaki öğrencilere yöneliktir.
E
Programda tek bir modele dayanmak yerine özellikle gelişimsel, güçler temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan bir yaklaşım benimsenmiştir.
Soru 43

“Nitel ve Nicel Araştırmalar Arasındaki Farklar” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangis doğru değildir?

A
Nitel araştırmalarda tümdengelimdir.
B
Nicel araştırmalarda başlangıçta belirlenen hipotezlere sadık kalınır.
C
Nitel araştırmaların genellenebilirliği yoktur.
D
Nicel araştırmalar sayısal değerlere indirgenir.
E
Nicel araştırmalar kesin ifadelerle sonuçlanır.
Soru 44

I- Eylem Araştırması

II- Etnografi Araştırması

III- Fenomenoloji Çalışmaları

IV- Deneysel Araştırmalar

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Nitel Araştırma Türleri” arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 45

Aşağıda verilenlerin hangisi “Durum Çalışmalarının Olumlu Yönleri”nden biri değildir?

A
Yaşamın bir kesiti ile ilgili doğrudan ve derinlemesine bilgi sağlar.
B
Okuyucunun kendi bulunduğu durumla verilen durumu karşılaştırma şansı olur.
C
Alışık olunmayan durumları ayrıntılı irdeler.
D
Araştırmacı önceden belirlenen soru ve veri toplama yöntemlerini güncelleyebilir.
E
Sonuçların genellenebilirliği yüksektir.
Soru 46

“Görüngübilim çalışmaları olarak da tanınmaktadır. Bu araştırmaların amacı bireysel deneyimleri evrensel nitelikte açıklamaya çalışmaktır. Örneğin mutluluk, yaşlanmaya katlanma, küresel salgınla mücadele gibi. Araştırmacı katılımcıların neyi deneyimlediğini “dokusal”, koşul, durum ve içerik açısından nasıl deneyimlediklerini ise “yapısal” olarak betimler. Bu araştırmaların öncüleri arasında Husserl, Heidegger, Sartre ve Merleu-Pont gibi bilim insanları dikkat çekmektedir.”

Yukarıda kısaca bahsedilen “Nitel Araştırma Türü” aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Tarihi Araştırma
B
Fenomenolojik Araştırmalar
C
Eylem Araştırması
D
Etnografi Araştırması
E
Durum Çalışması
Soru 47

I- Dini Etnografi

II- Yaşam Öyküsü

III- Ampirik Etnografi

IV- Feminist Etnografi

Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri “Etnografi Araştırmaların Türleri” arasındadır?

A
Yalnız III
B
I ve IV
C
I, II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 48

Aşağıda verilenlerden hangisi “Geçerlik Türleri” arasında değildir?

A
İşlem Geçerliği
B
Görünüş Geçerliği
C
Yapı Geçerliği
D
Ölçüt Geçerliği
E
Kapsam Geçerliği
Soru 49

a- Çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi

b- Çalışılacak olan konunun saptanması

c- Verilerin toplanması

d- Verilerin analizi

e- Hipotezlerin üretilmesi

f- Analizin yorumlanması

Yukarıda verilen “Nitel Araştırmaların Aşamaları” aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
b-a-c-d-e-f
B
a-b-c-d-e-f
C
f-e-d-c-b-a
D
b-a-e-c-d-f
E
c-d-e-b-a-f
Soru 50

“Araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin, belli hedeflere odaklanılarak çıplak gözle ya da bir araç kullanılarak izlenmesi suretiyle toplanması sürecine ... denir.”

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Görüşme
B
Deney
C
Mülakat
D
Rapor
E
Gözlem
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.