1. Anasayfa »
  2. Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 3-2

Tebrikler! Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 3-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I- Başkasının ürünlerini atıf yapmadan kullanmak

II- Bir araştırmanın olmayan verileri üretmek

III- Aynı çalışmayı başka başka yerlerde yayımlamak

IV- Bireylerin kendilerinden, reşit olmayanların velilerinden izin almak

Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri “Etik İhlalleri” olarak değerlendirilir?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

“Yazım Kuralları” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sayfa numarası, sayfanın sağ üst köşesine (tezlerde ise sağ alt köşe veya alt orta) yerleştirilmelidir.
B
Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.54 cm boşluk bırakılmalıdır.
C
Satır aralığı özelliklerini çift (tezlerde 1,5) olarak düzenlemek gerekir.
D
Yazılar sağa hizalı olacak şekilde yazılmalı, sağ kenar girintili olarak bırakılmalı ve kelimeler satır sonunda kesinlikle bölünmemelidir. (Tezler için iki yana yaslanmalıdır.)
E
Ofis yazılımlarından Kelime İşlemci programı İngilizce ise ondalığı (nokta), Türkçe ise (virgül) ile yazmak gerekir.
Soru 3

I- Her insanın yaşamına eşit derecede önem verme

II- Çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme

III- Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma

IV- Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Kapsayıcı Eğitimin İlkeleri” arasındadır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

“Öğrenme içeriklerinin ve diğer özelliklerinin uyarlandığı sınıflar ile geleneksel sınıflar arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır.”

Yukarıda yapılan açıklama doğrultusunda “Geleneksel Sınıflar” ile “Öğretimin Uyarlandığı Sınıflar” ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A
Geleneksel Sınıflarda öğretim öğretmen merkezlidir.
B
Öğretimin Uyarlandığı Sınıflarda öğretmen tüm öğrencilere aynı ödevi verir.
C
Öğretimin Uyarlandığı Sınıflarda farklı gruplama formatları (büyük grup, küçük grup, akran eşleme) vardır.
D
Geleneksel Sınıflarda öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir kaynağa güvenir.
E
Öğretimin Uyarlandığı Sınıflarda öğretim birden fazla yolla sağlanır.
Soru 5

“Fiziksel engellerden arındırılarak sınıfın her noktasının tüm çocuklar tarafından kullanılabilir olması, öğrenmeyi desteklemeye yönelik çeşitli türde etkinliklere izin veren şekilde sınıf ortamının düzenlenmesi ve sınıftaki tüm materyallerin çocuklar tarafından bireysel gereksinimleri temelinde kullanılabiliyor olması.”

“Kapsayıcı Eğitim” ile ilgili olarak yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Katılım
B
Teknik Destek
C
Erişim
D
Eşitlik
E
Kapsayıcılık
Soru 6

“Destek Piramidi”ndeki kavramların aşağıdan yukarıya doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Genel Destek-Özel Destek-Yoğun Destek
B
Özel Destek-Genel Destek-Son Destek
C
Doğrudan Destek-Normal Destek-Dolaylı Destek
D
İlk Destek-Özel Destek-Son Destek
E
Yoğun Destek-Özel Destek-Genel Destek
Soru 7

I- Rutinlerin dışında, etkinliklere öğrenciler tarafından beklenmedik özellikler taşıyan bazı içerikler eklenebilir.

II- Okul dışı öğrenme ortamları olabildiğince öğrenme süreçlerine dâhil edilebilir.

III- Mümkün olduğunda öğrencilerin seçimlerine, etkinlikler içerisinde tercihlerini kullanmasına yönelik özellikler derslere eklenebilir.

IV- Ders heyecanlı hâle getirilebilir.

Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri “Motivasyonu Düşük Olan Öğrenciler İçin Öğrenme Süreçleri Kapsamında Yapılabilecek Alternatifler” arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi “Geleneksel Sınavlardaki Soruların Uyarlanmasına Yönelik Dikkate Alınması Gereken Önemli Noktalar”dan biri değildir?

A
Diyagramlar ya da doldurulması gereken tablolarda öğrencilere yeterli boşluk bırakılması
B
Doğru/Yanlış sorularının dilinin açık, net ve anlaşılır olmasına dikkat edilmesi
C
Soru kökünün yapısının cevaplara yönelik ipucu oluşturmadığından emin olunması
D
Eşleştirme sorularında okuyucuların takibi açısından beşten fazla ögeye yer verilmemesi
E
Çoktan seçmeli sorularda açık, net ve basit bir dil kullanılması
Soru 9

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi “Çeşitli Nedenlerle Öğrenilmiş Çaresizlik Yaşayan Öğrenciler İçin Yapılabilecekler” arasında yer almaz?

A
Bu öğrenciler için kısa vadeli hedefler belirlenebilir.
B
Mutlak başarılı olması gerektiği onlara hissettirilebilir.
C
Çeşitli bakımlardan desteğe gereksinimi öğrencileri desteklemeye yönelik öneri geliştirilebilir.
D
Sevdiği, rol modeli olan kişiler varsa onlarla iletişim kurmaları sağlanabilir ve hatta sınıfta onlarla bir paylaşım ortamı oluşturulabilir.
E
Yapabildiklerine yönelik geri bildirim verilerek başarabildiklerine olan inançlarını sağlamaları teşvik edilebilir.
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi “Sınavların Süreleri” ile ilgili olarak yapılabilecek uygulamalar arasında sayılamaz?

A
Ara verme gereksinimi olan öğrencilere kısa molalar sağlanması
B
Yönergeleri anlamakta zorlanan öğrencilere öğretmenlerin açıklaması
C
Sınav süresine ilişkin hatırlatmalar yapılması
D
Yanlarında yiyecek bulundurması gereken öğrencilere fırsat tanınması
E
Sınavlarda ihtiyacı olan öğrencilere ek süre tanınması
Soru 11

“Eğitimin etkili, verimli ve kapsayıcı bir işlevinin olabilmesi için eğitimin paydaşlarının birbirleriyle iş birliği içinde olması gerekmektedir.”

Yukarıda açıklama doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi eğitimin paydaşları arasında değildir?

A
Öğrenciler
B
Öğretmenler
C
Yöneticiler
D
Aileler
E
Sivil Toplum Kuruluşları
Soru 12

I- Görme bakımından desteklenmesi gereken öğrenciler için aydınlık bir ortam tercih edilebilir.

II- Bireysel sınavlarda ya da grup değerlendirmelerinde ona göre ortam seçilmelidir.

III- Hassasiyeti olan öğrenciler için ortamın ısı ve ışık bakımından düzenlenmesi sağlanabilir.

IV- Kalabalık ortama alışmamış öğrenciler için özellikle kalabalık ortamlar tercih edilebilir.

“Değerlendirme Ortamının Uyarlanması”nda yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri yapılabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 13

“Öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı işi yazılı olarak belirleyen öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Erişim
B
Kapsayıcı Eğitim Anlaşması
C
Kapsayıcı Okul Sözleşmesi
D
Okul-Aile Sözleşmesi
E
Öğrenme Sözleşmesi
Soru 14

I- Öğrencilerin İlgileri

II- Velilerin İstekleri

III- Alternatif Hedefler

IV- Boyut/Miktar

Öğrenme içeriğinin uyarlanması çeşitli yollarla yapılabilir.

Buna göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri dikkate alınarak öğrenme içeriğinin uyarlanması gerçekleştirilebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 15

..................... herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının herhangi bir andaki kısa süreli durumu olarak tanımlanır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Hava
B
Atmosfer
C
İklim
D
İklim değişikliği
E
İklimsel değişkenlik
Soru 16

I. Milankovitch döngüleri

II. Güneş’ten gelen enerji miktarındaki değişimler

III. Okyanusal ve atmosferik süreçler

IV. Volkanik püskürmeler

V. Sera gazlarının artışı

Yukarıdakilerden hangileri iklimde meydana gelen değişikliklerin temel sebepleri arasında sayılmaktadır?

A
I- II-III
B
I-III- IV
C
I-III-V
D
I-III- IV-V
E
I-II-III-IV-V
Soru 17

Küresel iklim, en genel anlamıyla, atmosfer, hidrosfer, krayosfer, litosfer ve biyosfer olarak adlandırılan başlıca beş bileşeni bulunan ve bu bileşenler arasındaki karşılıklı etkileşimleri de içeren çok karmaşık bir sistemdir.

Küresel iklim bileşenleri:

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde küresel iklim bileşenleri doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A
Ic, IIb, IIIe, IVe, Va
B
Id, IIc, IIIa, IVb, Ve
C
Ie, IId, IIIb, IVa, Ve
D
Ie, IIb, IIIc, IVd, Va
E
Ib, IIc, IIIa, IVe,Vd
Soru 18

Paris Antlaşması, tarafların 2020 yılından başlayarak küresel iklim sistemini koruma, iklim değişikliğiyle savaşım ve/ya da sınırlandırmaya yönelik salım azaltım yükümlülüklerini daha doğrusu “niyetlerini” kapsayan yasal olarak bağlayıcı bir küresel antlaşmadır.

196 taraf ülkece kabul edilen BMİDÇS Paris Antlaşması kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
2015
B
2016
C
2017
D
2018
E
2019
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi binalardaki enerji verimliliğinin artırılması için gerçekleştirilecek eylemlerden biri değildir?

A
Klimanın mevsimine uygun sıcaklık ve fan hızında çalıştırılması
B
Elektrikli ev aletlerinde B sınıfı ve üstü ekipmanların kullanılması
C
Gereksiz aydınlatmanın önlenmesi
D
Uzun ömürlü verimliliği yüksek lambaların tercih edilmesi
E
Buzdolabının ısı kaynaklarından uzak bir yere konulması
Soru 20

a. Açlığa son

b. Nitelikli eğitim

c. Yoksulluğa son

d. Sağlıklı ve kaliteli yaşam

e. Toplumsal cinsiyet eşitliği

Yukarıda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sembolleri ile amaçları verilmiştir.

Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde semboller ve amaçlar doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A
1a, 2c, 3d, 4e, 5b
B
1c, 2a, 3d, 4b, 5e
C
1b, 2c, 3a, 4d, 5e
D
1d, 2b, 3c, 4e, 5a
E
1e, 2d, 3a, 4b, 5e
Soru 21

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BMSKA) olarak belirlenen 17 amaç, 169 hedef ve 247 gösterge, gezegenin ve tüm canlıların sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürdürebilecekleri bir sistemin oluşturulması temeline dayanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın ekonomik boyutlarından biri değildir?

A
Barış, adalet ve güçlü kurumlar
B
İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
C
Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
D
Eşitsizliklerin azaltılması
E
Sorumlu üretim ve tüketim
Soru 22

Nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üstündeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Türkiye hangi yılda taraf ülke olarak kabul edilmiştir?

A
2003
B
2004
C
2005
D
2006
E
2007
Soru 23

I. Milankovitch döngüleri

II. Güneş’ten gelen enerji miktarındaki değişimler

III. Okyanusal ve atmosferik süreçler

IV. Volkanik püskürmeler

V. Depremler

Yukarıdakilerden hangisi iklimde meydana gelen değişikliklerin temel sebepleri arasında yer almaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 24

Aşağıda verilen ülkemiz ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye’deki egemen iklim tipi, kışı ılıman/soğuk ve yağışlı, yazı kurak ve sıcak/çok sıcak subtropikal Akdeniz iklimidir.
B
Türkiye’de, aridite koşullarına göre, farklı şiddetlerde çölleşmeye açık ya da çölleşmeden etkilenebilirliği olan, yarıkurak, kurakça-yarınemli ve nemlice yarınemli bölge ve yöreler vardır.
C
Türkiye’de toplam kullanılabilir su tutarı, 112 milyar m3 (112 km3) olarak hesaplanmıştır.
D
Türkiye, subtropikal kuşak karalarının batı bölümünde gözlenen bir makroklima bölgesinde yer almaktadır.
E
Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nin orta bölümü ve Doğu Anadolu’nun en doğusunda Van-Iğdır bölümü kurak mevsimi olmayan nemli karasal iklim sınıfına girer.
Soru 25

Joseph Luft ve Harrington Ingham, 1950 yılında Johari Pencerisi Modeli’ni geliştirerek, insanın sosyal ilişkilerinde kendisi ile ilgili aktarımda bulunduğu alanlarının yanı sıra paylaşımda bulunmadığı, bulunmak istemediği alanları da ortaya çıkarmışlardır. Böylece kişilerin kendilerini tanımaları sağlanmış, başkaları tarafından da nasıl görüldükleri tanımlanabilir hâle gelmiştir.

Aşağıda Joseph Luft ve Harrington Ingham tarafından geliştirilen Johari Pencerisi alanlarına yer verilmiştir.

blank

Buna göre, kişinin başkaları tarafından bilinen ancak kişi tarafından bilinmeyen alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Açık alan
B
Gizli alan
C
Kör alan
D
Bilinmeyen alan
E
Bu alan Johari Penceresinde yer almaz.
Soru 26

Eğitim ile iletişim arasında bir bağ kurmamız gerekirse, eğitim bir etkileşimdir ve etkileşimin aracı ise iletişimdir. Bu sebeple okulda iletişim süreci hem eğitsel faaliyetler için hem de yönetsel faaliyetler için temel bir gerekliliktir. Okul ortamlarında “formal” ve “informal” olmak üzere iki tip iletişim türü kullanılır. Formal iletişim, iletişimin kademeli olarak aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşik aktarımıdır. İnformal iletişim ise okullarda daha sık gördüğümüz kişi ve grupların tutumlarına bağlı olarak değişen ve okula dair düzensiz yaklaşımları olan bir iletişim türüdür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi formal iletişime örnek olarak verilemez?

A
Ayşe Öğretmenin okul müdürüne sınıfı hakkında bilgi vermesi
B
Okul müdürünün öğretmenler kurulu toplantısında okul kuralları ile ilgili açıklama yapması
C
Müdür Yardımcısı Ahmet Bey’in derse geç kalan öğrencilere gerekli açıklamalarda bulunması
D
Hakan Öğretmenin öğretmenler odasında sınıf yönetimi hakkında konuşması
E
Betül’ün ödevini neden yapmadığı ile ilgili öğretmenine açıklamada bulunması
Soru 27

.................; kişinin kendisine ve diğerlerine saygı duyması, empati, etkin dinleme, somutlaştırma, ben dilini kullanma, içten ve samimi olmayı kapsamaktadır.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilirse doğru olur?

A
İletişim becerisi
B
Sempati
C
Yatkınlık
D
Empatik düşünme
E
Etkileşim
Soru 28

Özellikle sınıfta ve okulda kapsayıcı bir dili kullanmayı da içeren iletişimin temeli olan bir değerdir. İnsanlara yalnızca insan oldukları için değer verilmesidir. Aynı zamanda din, dil, ırk, sosyoekonomik durum, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi vb. gibi farklılıkların olduğu gibi kabul edilmesini de kapsar.

Yukarıda verilen bilgiler iletişimin hangi temel değeri ile ilgilidir?

A
İçtenlik
B
Samimiyet
C
Etkin dinleme
D
Empati
E
Saygı duyma
Soru 29

Rogers, bu iletişim becerisini “Birinin sizin hakkınızda peşin hüküm vermeden adınıza sorumluluk almaya veya sizi belli bir kalıba sokmaya çalışmadan dinlemesi gerçekten iyi hissettirir.” şeklinde açıklarken, Rosenberg, “dünyamızı yeni bir bakış açısıyla yeniden algılayabilmemizi ve yola devam etmemizi sağlar.” şeklinde açıklamaktadır.

Rogers ve Rosenberg’in açıklamış olduğu iletişim becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saygı
B
Empati
C
Etkin dinleme
D
Ben dili kullanma
E
Etkin katılım
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi alanyazında yer alan iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında yer almaz?

A
Dinlemenin amacını ve yöntemini belirlemesi
B
Ön bilgilerini harekete geçirmesi
C
Dinlediklerini ön bilgilerinin ışığında incelemesi
D
Ana ve yardımcı düşünceleri belirlemesi
E
Dinlerken ön yargılı olması
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde “empati”ye uygun bir örnek değildir?

A
Senin oraya yalnız gitmek istemen beni endişelendiriyor.
B
Aynı durumda olsaydım ne hissederdim bilmiyorum?
C
Bana bu yapılanlardan sonra seni daha iyi anlıyorum.
D
Senin yerine kendimi koyunca sağlığımın kıymetini daha iyi anlıyorum.
E
Sana söylenenlerin aynısı bana da söylense aynı tepkiyi verirdim.
Soru 32

“İşitme, anlama ve zihinde yapılandırma” dinleme alanlarının hangi boyutu ile ilgilidir?

A
Etkileşim
B
İşlem
C
Sözlü anlama
D
Yazılı anlatım
E
İletişim
Soru 33

Dinleme sırasında çeşitli bilgilerin alınması, zihinde işlenmesi ve anlamlandırılması aşamalarındaki işlemleri kapsayan anlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkileşimsel anlama
B
Süreçsel anlama
C
Bilişsel anlama
D
Yapılandırmacı anlama
E
Geleneksel anlama
Soru 34

Dinleme alanları işlem, etkileşim ve sözlü anlama olmak üzere üç boyutta incelenir.

I. İşlem boyutu: Bu süreçte hem fiziksel hem de zihinsel çeşitli işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler işitme, anlama ve zihinde yapılandırma olmak üzere üç aşamada ele alınmaktadır.

II. Etkileşim boyutu: Konuşmacı ile dinleyici arasında sözlü konuşmalar, aktarılan bilgiler ve iletişimin gerçekleştirildiği ortamla gerçekleşmektedir.

III. Sözlü anlama boyutu: Anlama işlemi hem süreçsel hem de etkileşimsel olarak gerçekleşmektedir.

Dinleme alanları ile ilgili yukarıdaki bilgilerin doğru - yanlış sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

blank

A
B
C
D
E
Soru 35

I. Bilişim teknolojilerinde kullanıcıların bilgisayar ile etkileşimde en çok kullandıkları yöntem, ekranlar üzerindeki grafik arayüzdür.

II. Grafik arayüz tasarımı insan bilgisayar etkileşimi ilkelerine göre yapılan iki boyutlu düzlemde bilgisayara verilecek komutlara karşılık alınacak geri bildirimin planlama çalışmasıdır.

III. Gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine sanal olarak daha fazla bilgi yerleştirmedir.

Yukarıda yer alan öncüllerde özellikleri verilen gelişen teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş Zekası
B
Veri Bilimi
C
Sosyal Ağlar
D
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
E
Nesnelerin İnterneti
Soru 36

I. Öğretmen ve öğrencilerin içerik paylaşımı yapabilecekleri dijital bir ortam sunmaktadır.

II. Web üzerinden erişilebileceği gibi mobil uygulama olarak akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarla da servis vermektedir.

III. Gönüllülük esasıyla eğitim firmaları, öğretmen ve öğrencilerin farklı dersler ve konularda içerik paylaşmasına olanak sağlamaktadır.

Yukarıda öncüllerde özellikleri verilen platform aşağıdakilerden hangisidir?

A
EBA (Eğitim Bilişim Ağı)
B
Microsoft Teams
C
Google Formas
D
Moodle Google Classroom
E
Educandy
Soru 37

Bilişim teknolojilerinin toplum içinde bilinçli kullanılması için gerekli bilgi ve becerileri ................... olarak adlandırılır.

..........................; günümüz dünyasında çalışabilmek, öğrenebilmek ve eğlenebilmek için iletişim ve etkileşimi bilişim teknolojileri kullanarak etkili, verimli ve güvenli şekilde yapabilecek kadar becerilere sahip olmak demektir.

Yukarıda yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
Dijital beceri/ Dijital yeterlilik
B
Dijital beceri/ Dijital okuryazarlık
C
Dijital okuryazarlık/ Dijital beceri
D
Dijital okuryazarlık/ Dijital okuryazarlık
E
Dijital beceri/ Dijital beceri
Soru 38

Dijital araçları ve platformları kullanarak öğrenme fırsatlarını arama, ihtiyaçları için en uygun olanı seçebilme, öğrenme etkinlikleri için işitsel ve görsel materyal geliştirebilme, değerlendirme araçlarını kullanabilme ve dijital platformlar üzerinden verilen geri bildirimleri yorumlayarak dijital ortamlarda zaman, görev ve motivasyon yönetimini gerçekleştirebilme.

Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dijital öğrenme
B
Dijital öğretme
C
Dijital iletişim
D
Dijital üretim
E
Dijital iş birliği
Soru 39

I. Öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin özelinde eğitimcilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken 6 alanda 22 yeterliği tanımlar.

II. Modelde yeterlikler seviyelendirilmiştir.

III. Modelde Yeterlikler arasında ilişki kurulmuştur.

Yukarıda öncüllerde özellikleri verilen model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi
B
Geniş Tabanlı Öğretmen Dijital Yeterlik Çerçevesi
C
Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi (DigCompEdu)
D
UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi
E
JISC Dijital Yeterlikler Çerçevesi
Soru 40

En yalın hâliyle öğreten ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunduğu öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzaktan Eğitim
B
Dizgeli Eğitim
C
Kuantum Öğrenme
D
5E Öğretim Modeli
E
Mobil Öğrenme
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi Öğretmenlerin Etkileşimli video ve animasyon araçlarını kullanabilecekleri yazılım hizmetlerinden birisi değildir?

A
Snagit
B
ExplainEverything
C
Canva
D
Sway
E
Storyboardthat
Soru 42

Günümüz dünyasında dijital platformları ve araçları farklı amaçlar için kullanan kullanıcılardan ve internete bağlanarak veri aktaran nesnelerden toplanan veriler, büyük veri hacimleri meydana getirmiştir. Veri hacminde yıllara göre değişim üssel olarak artmakta ve her alanda büyük veri oluşturmaktadır. Veri okuryazarlığı yetkinlikleri ile bağlantılı olarak büyük veriyi analiz ederek bilgiler çıkarmak veya bu veriyi kullanarak yapay zekâ algoritmalarını eğitmek konularında farkındalık bilgisine veya büyük veri analitiği dijital araçlarını kullanım yeterliklerine sahip olmak, öğ- retmenlerin dijital yeterliklerinin bir parçası olmaya doğru ilerlemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarının kullanılabileceği bir platformdur?

A
H2O veya Tensorflow platformu
B
Microsoft Teams
C
Google Formas
D
Moodle Google Classroom
E
Educandy
Soru 43

Başkalarının bakış açısını almak ve onlarla empati kurma becerisi; bireysel ve grup benzerliklerini ve farklılıklarını tanıma ve takdir etme becerisi; toplumsal davranış standartlarını anlama ve uyma becerisi; aile, okul ve toplum kaynaklarını tanıma ve kullanma becerisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Öz yönetim
B
Öz farkındalık
C
Sosyal farkındalık
D
Etkili karar alma
E
İlişki kurma
Soru 44

Öğrencilerden beklenen yaşadıkları anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmalarında önerilen en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Yapıcı-barışçıl çözüm
B
Rehberli-uygulamalı çözüm
C
Düzeltici-önleyici çözüm
D
Yapıcı-düzeltici çözüm
E
Rehberli-barışçı çözüm
Soru 45

Çocukların ve yetişkinlerin duygularını tanımak ve yönetmek, sorumlu kararlar vermek ve zorlu sosyal durumları yapıcı bir şekilde ele almak, başkalarını önemsemek ve ilgi göstermek, olumlu ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları bilgi, tutum ve becerileri edindikleri süreçler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Sosyal bilişsel öğrenme
B
Yapısal duygusal öğrenme
C
Sosyal yapısal öğrenme
D
Sosyal duygusal öğrenme
E
Bilişsel duygusal öğrenme
Soru 46

Barış yapıcılığın birinci aşaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Anlaşmazlığın yetkili birimlere bildirilmesi
B
Kavganın sonlanması ve tarafların sakinleşmesi
C
Tarafların barış yapıcılık desteği almaya karar vermeleri
D
Müzakere basamaklarının kolaylaştırılması
E
Anlaşmanın imzalanması
Soru 47

I. Dış tehlikeler (Yetişkin veya yaşıtlardan gelebilecek fiziksel veya psikolojik saldırı)

II. Mekânla ilgili tehlikeler (kaygan zeminler, havasız mekânlar, yetersiz oksijen, merdivenler, set zeminler, menteşeler)

III. Hijyenle ilgili tehlikeler (yeteri kadar temizlenmeyen tuvaletler, kirli sınıflar)

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri “okulların risk alanlarını oluşturur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 48

Aynı ortamda bulunulduğunda kişide öfke, huzursuzluk, korku, endişe, sıkıntı gibi duygular yaşatan; dinleme, anlama, anlaşma ve uzlaşma konusunda bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olan insanlar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Hareketli insan
B
Zor insan
C
Negatif insan
D
Proaktif insan
E
Kötümser insan
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi zorbalığın ayırt edici özellikleri arasında yer almaz?

A
Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik olarak zarar verme amacı güden söz ve eylemlerdir.
B
Zorbalık bir kereye mahsus değildir. Çeşitli zaman aralıklarında tekrarlanıyor olması gerekir.
C
Zorbaca davranışa maruz kalan kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak fiziksel veya zihinsel nitelikte olması gerekir.
D
Zorbaca davranışlar sergileyen bireylerin genellikle bu eylemler sonunda kendilerine çıkar sağladıkları görülür.
E
Zorbalar, eylemden sonra kurban veya kurbanlarının acı çekmesinden büyük pişmanlık duyarlar.
Soru 50

“Bireylerin mobil telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi ve taciz etmesi” aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Geleneksel zorbalık
B
Siber zorbalık
C
Siber suç
D
Bilişim suçu
E
Bilişim mağduriyeti
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.