1. Anasayfa »
  2. Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 2

Tebrikler! Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Öğrencinin belirli bir öğrenme alanıyla ilgili mevcut bilgi, anlayış ve beceri düzeyini ifade eder.

II. Yetenekten farklı olarak bir öğrencinin o günkü konu ile ilgili belirli bir anlayış veya beceriye yönelik giriş noktasını temsil eder.

Yukarıda yer alan açıklamalar bireysel farklılaşmanın hangi alanını tanımlar?

A
İlgi
B
Hazırbulunuşluk
C
Öğrenme profili
D
Süreç
E
İçerik
Soru 2

- Eksik bırakılan bir işi tamamlama

- Öğrencilerin empati düşünme becerilerini geliştirme

- Öğrencilerde iş birlikli çalışma alışkanlığını destekleme

Becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisini kullanmalıdır?

A
İstasyon
B
Rol oynama
C
Modüler öğretim
D
Gösterip-yaptırma
E
Konuşma halkası
Soru 3

Farklılaştırılmış öğretimde öğrencilerin değerlendirilmesi önemli yer tutar. Öğrencilerin değerlendirilmesi; öğretimin başında, öğretim sürecinde ve öğretim sonunda olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Bu nedenle değerlendirme teknikleri öğretim öncesi, sırası ve sonu olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış öğretim süreci öncesinde kullanılan tekniklerden biridir?

A
Kutu yapma
B
Parmakla işaretleme
C
Yumruk yapma
D
Gerçekleşme yüzleşme
E
Sarmal oluşturma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış öğretim süreci sonrasında kullanılan değerlendirme tekniklerinden biridir?

A
Köşe kapmaca
B
Kutu yapma
C
Evet-hayır kartları
D
Gerçekle yüzleşme
E
Portfolyo
Soru 5

Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenin öğrencilerine “Bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan, olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım. Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı için sizden de çok çalışmanızı isteyeceğim.” şeklindeki söylemi ile vermiş olduğu mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırım mesajı
B
Kalıcılık mesajı
C
Düşünme mesajı
D
Davet mesajı
E
Fırsat mesajı
Soru 6

Ellis tarafından uygulanması planlanan eğitim programının uzmanlar tarafından önerildiğini ve programın uygulanması sırasında asıl kararı öğretmenin verdiği ifade edilen bu program; uygulanan, dolaylı, işevuruk, gerçekleşen ya da öğretilen program olarak da adlandırılmaktadır. Resmî programın uygulanışında ortaya çıkan ve öğretmen tarafından gerçekten uygulanan bir programdır.

Paragrafta verilen bilgiler aşağıdaki hangi programı tanımlamaktadır?

A
Test edilen program
B
Örtük program
C
Uygulamadaki program
D
Resmi programa
E
Desteklenen program
Soru 7

I. Devlet tarafından hazırlanıp eğitim bakanlığınca yürütülen programdır.

II. Resmî/formal program dışında yazılı ve resmî olmayan, farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan program türüdür.

III. Okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim, etkinlik bu programın içinde yer alır.

Program türleri ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğru olarak sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A
B
C
D
E
Soru 8

Eğitim programı içinde yer alan ve özellikle öğrenme öğretme etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasını kapsayan program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekstra program
B
Öğretim programı
C
Ders programı
D
Karşıt program
E
Önerilen program
Soru 9

I. Programın planlanması

II. Programın uygulanması

III. Programın değerlendirilmesi

IV. Program tasarısının hazırlanması

V. Programa süreklilik kazandırılması

Yukarıda verilen program geliştirme süreci aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
I-IV-V-II-III
B
IV-II-V-III-I
C
I-IV-II-III-V
D
IV-I-II-V-III
E
V-IV-II-I-III
Soru 10

Bu çalışmanın neden yapıldığı, ulaşılmak istenen çıktıların neler olduğu, sürecin nasıl işleyeceği ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının nasıl anlaşılacağı sorularının yanıtlandığı ve programın ögelerini (amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme ve değerlendirme) kapsayan program geliştirme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Programa süreklilik kazandırılması
B
Programın değerlendirilmesi
C
Programın uygulanması
D
Programın planlanması
E
Program tasarısının hazırlanması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerden biri değildir?

A
Merkezler
B
İstasyonlar
C
Öğrenme ajandaları
D
Anlatım yöntemi
E
Yörünge çalışmaları
Soru 12

- Sınıfın farklı yerlerine üzerine konuların yazılı olduğu kâğıtların asılması

- Öğrencilerin küçük gruplara ayrılması ve köşelere giderek burada bulunan kâğıtlara konu hakkındaki düşüncelerini yazması

- Grupların kendilerine verilen işaretle bir sonraki konunun yer aldığı bölüme gitmesi

şeklinde devam eden ve en son grupların bulundukları köşedeki kâğıtları alarak kâğıttaki konu ile ilgili yazılanları sınıfta okumaları ve tartışmaları ile tamamlanan öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Portfolyo
B
Konuşma halkası
C
Döngüsel yansıma
D
Simit tekniği
E
Sarmal oluşturma
Soru 13

Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanarak sunulan “Ulusal Eğitim Programı 2015-2022” hangi program türüne örnek teşkil eder?

A
Önerilen program
B
Desteklenen program
C
Karşıt program
D
Ekstra program
E
Resmi program
Soru 14

Kavramların özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Kavramlar deneyimler sonucu doğuştan değil sonradan öğrenilir.
B
Kavramlar anlaşılabilirdir.
C
Kavramların anlamları üzerinde ortak bir fikir birliği bulunmaması gerekir.
D
Kavramlar hiyerarşik olarak organize edilir ve genelden başlayarak daha özel hâle geçer.
E
Kavram diğer kavramların anlaşılmasına yardımcı oluyorsa güçlüdür.
Soru 15

I. Nesnelerin, olayların ya da olguların var olan özelliklerinden yola çıkarak bir genel ilkeye ulaşma sürecine genelleme denir.

II. Ayrım, benzemeyen özelliklerin vurgulanmasıdır.

III. Örneklerden yola çıkarak genel hâlin açıklanma sürecine tümevarım denir.

Kavram geliştirme süreci ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgiler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
B
C
D
E
Soru 16

· Belirli bir konu / ünite vb. sonunda öğrencilerin öğretime konu olan davranışların ne kadarını kazandığını, diğer bir deyişle ünitedeki öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla yapılır.

· Amaç not vermek değildir.

· Bu değerlendirme türünde öğrenciye o ünitedeki öğrenme eksikleri bildirilir, bir sonraki kapsama geçmeden öğrenme eksikleri giderilir ya da öğrenme eksiklerinin giderilip giderilmediği denetlenir.

· Bu değerlendirme türünde kullanılan testlere alanda “izleme testi” ya da “tarama testi” denir.

Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değer Biçmeye / Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme
B
Rehberlik Amaçlı Değerlendirme
C
Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme
D
Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme
E
Program Değerlendirme
Soru 17

Bu tür değerlendirme belirli bir öğretim sürecinin sonunda, not vermek amacıyla yapılmaktadır. Öğrencinin belirli bir öğretim süreci sonunda durum tespiti yapılır çünkü artık hedeflenen öğretim sürecinin sonuna gelinmiştir. Bu amaçla uygulanan testlere “alanda erişi testi” denir. Bitirme sınavları, sertifika sınavları, üniversitedeki vize ve finaller, eğitim-öğretim kurumlarında not vermek amacıyla uygulanan yazılı yoklamalar bu ölçme ve değerlendirme türüne örnek olarak verilebilir.

Yukarıda özellikleri verilen değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyagnostik Değerlendirme
B
Formatif Değerlendirme
C
Summatif Değerlendirme
D
Rehberlik Amaçlı Değerlendirme
E
Program Değerlendirme
Soru 18

...............................ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Diğer bir ifadeyle puanların kararlı, tutarlı ve duyarlı olmasıdır.

Yukarıdaki tanımda boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçerlilik
B
Güvenilirlik
C
Kullanışlılık
D
Korelasyon
E
Rasyonellik
Soru 19

I. Şansla ortaya çıkan ne yönde ve ne ölçüde karıştığı genellikle bilinemeyen hatalardır. Ölçmelere tek yönlü olarak karışmaz, ölçme sonuçlarına bazen pozitif bazense negatif yönde etki eder.

II. Ölçülen büyüklüğe, öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır. Örneğin marketteki terazi, her bir kilogramda 120 g eksik tartıyorsa üzerine konulan nesnenin ağırlığı arttıkça hata miktarı da artacaktır.

III. Miktarı ölçmeden ölçmeye değişmeyen, diğer bir deyişle her ölçme işlemine aynı miktarda karışan hatalardır. Örneğin marketteki terazi, üzerinde herhangi bir nesne yokken terazi -120 g gösteriyorsa ne tartılırsa tartılsın 120 g eksik ölçülecektir.

Yukarıda bahsedilen hata türleri sırası ile hangi seçenekte verilmiştir?

A
Tesadüfi - Sistematik - Sabit
B
Tesadüfi - Sabit - Sistematik
C
Sistematik - Sabit - Tesadüfi
D
Sistematik - Tesadüfi - Sabit
E
Sabit - Sistematik - Tesadüfi
Soru 20

Sabit ve tesadüfi olmayan hatalar, tesadüfi değişken olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle psikometride hata kuramı tesadüfi hatalar üstüne kurulmuştur. Tesadüfi hataların genellikle dört kaynağı olduğu kabul edilir.

Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi hataların kaynaklarından bir tanesi değildir?

A
Ölçme işlemini yapan kişiden / öğretmenden kaynaklanan hata
B
Bireyden / öğrenciden kaynaklanan hata
C
Ölçme aracından kaynaklanan hata
D
Fiziksel ortamdan kaynaklanan hata
E
Geçerlilikten kaynaklanan hata
Soru 21

Bir araştırmacı yaptığı araştırma sonucunda öğretmenlerin boyları ile aylık ücretleri arasında sistematik bir ilişkinin olmadığını tespit etmiştir.

Öğretmenleri boyları ve aylık ücret değişkenleri arasında bulunan korelasyona ne ad verilir?

A
Pozitif korelasyon
B
Sıfır Korelasyon
C
Negatif Korelasyon
D
Ters korelasyon
E
Yüksek korelasyon
Soru 22

...............geçerliliği özellikle başarı testlerinde aranan bir geçerlilik sorgulamasıdır. Eğitimde öğretmen bir program dâhilinde önceden belirlenen davranışları kazandırmayı amaçlar. Belirli bir zaman sonra davranışların ne kadarının kazanıldığını belirlemek isteyen öğretmen, geliştirdiği testte öğretime konu olan içeriğin testte ne ölçüde temsil edildiğini belirlemek durumundadır. Bir testin ................. geçerliliğinin yüksek olduğunun söylenebilmesi için ilk olarak testteki soruların / maddelerin ölçülecek özellikler evrenini yeterli ve dengeli bir biçimde ölçüyor olması ve her bir sorunun / maddenin ölçmek istediği özelliği doğrudan ölçmesi, diğer bir deyişle kazanımla doğrudan ilgili olması gerekmektedir.

Öncüldeki boşluklara gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapsam
B
Ölçüt dayanıklı
C
Yordama
D
Yapı
E
Zamandaş
Soru 23

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kapsam geçerliliği bir testin dayandığı kuramsal temelleri ne derece iyi örneklediğiyle ilgilidir.
B
Zamandaş geçerlilik ile ölçme aracından elde edilen puanların ölçüt bir puanla (testin tahmin etmeye çalıştığı ve geçerliliği yüksek bir puan) karşılaştırılarak geliştirilen ölçme aracının geçerliliğine ilişkin nitelendirme yapılır.
C
Yordama geçerliliğinde ölçme aracından elde edilen puanlar, ölçme aracının tahmin ettiği puanla (ölçüt puan) karşılaştırılır ve tahminin ne ölçüde doğru olduğu belirlenmeye çalışılır.
D
Ölçüt dayanaklı geçerlilik türü alanyazında hâlihazır geçerlilik, benzer ölçekler geçerliliği, uygunluk geçerliliği adı ile de anılmaktadır.
E
Yapı geçerliliği, bir testin ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığıyla ilgilidir.
Soru 24

Bir araştırmacı hazırlamış olduğu testi aynı gruba iki kere uyguladığında gruptaki her bir kişi testte yaklaşık olarak aynı puanı almıştır.

Araştırmacının uygulamış olduğu test ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Geçerlidir
B
Güvenilirdir
C
Kapsayıcıdır
D
Yordayıcıdır
E
Tutarlıdır
Soru 25

Bu yöntem ile test güvenilirliğini test etmek için bir test, aynı gruba, belli bir zaman aralığıyla iki kez uygulanır. Daha sonra bireylerin birinci uygulamadan aldıkları puanlarla ikinci uygulamadan aldıkları puanlar arasındaki korelasyon hesaplanır.

Yukarıda bahsedilen, güvenilirliği test etmek için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşdeğer testler
B
Test yarılama
C
Cronbach Alfa
D
Test tekrar test
E
KR-20
Soru 26

Aşağıda verilen Test-Tekrar Test yöntemi ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Test-tekrar test yöntemi, başarı testleri için çok tercih edilmektedir.
B
Test-tekrar test yöntemi ile test güvenilirliğini test etmek için bir test, aynı gruba, belli bir zaman aralığıyla iki kez uygulanır.
C
Test-tekrar test yönteminde testi farklı zamanda ikinci kez uygulamak için grup bulmak bazen zor olabilir.
D
Test-tekrar test yönteminde iki test arasında geçen zaman, hem ölçme aracının ölçtüğü özellik bakımından yanıtlayıcıların önemli ölçüde değişmelerine hem de birinci uygulamada verilmiş olan yanıtların hatırlanmasına izin vermeyecek bir uzunlukta olmalıdır.
E
Test-tekrar test yöntemi daha çok iki uygulama arasında kolaylıkla değişmeyen özellikleri ölçen testler için uygundur.
Soru 27

Bu yöntem testin kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı ile ilgili bilgi verir. Bu yöntem puanlamanın kategorik olduğu ölçme araçları için uygundur. Puanlamanın kategorik olması, doğru yanıtlara 1 puan, yanlış ve boş bırakılan maddelere 0 puan vererek puanlamanın yapıldığı ya da maddenin yanıtının iki seçenekli verildiği durumlardır. Eğer testteki maddeler farklı ağırlıklarla puanlanmışsa ya da test puanları şans başarısı için düzeltilmişse bu formül kullanılmaz.

Öncülde bahsedilen, güvenilirliği test etmek için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşdeğer testler
B
Test yarılama
C
Cronbach Alfa
D
Test tekrar test
E
KR-20 ve 21
Soru 28

“Bireyde toplumca istenen davranışları geliştirme sürecine ............... adı verilmektedir.”

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Rehberlik
B
Eğitim
C
Danışma
D
Öğretim
E
Yönetim
Soru 29

I- Öğretim

II- Yönetim

III- Başarı

IV- Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri eğitim sürecinin ana alanları arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 30

* Okul örgütünün en geniş boyutudur.

* Akademik öğrenme ile ilgili tüm bilgi ve becerilerin kazandırılması bu alan içine girer.

* Bu alanın en sorumlu personeli öğretmendir.

* Eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin önemli bir yeri vardır.

Yukarıda kısaca bilgiler verilen ana alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğretim
B
Yönetim
C
Eğitim
D
Öğrenci Kişilik Hizmetleri
E
Rehberlik
Soru 31

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu, aşağıdaki hangi aylarda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır?

A
Eylül / Şubat
B
Ekim / Mayıs
C
Kasım / Nisan
D
Aralık / Haziran
E
Eylül / Haziran
Soru 32

Özelliği, kişilerin mesleki seçim süreçlerine yardımcı olmak, mesleki rehberlik etmek olan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özellik Faktör Modeli
B
Rehberliği Eğitim Süreci ile Karşılaştıran Model
C
Gelişimsel/Kapsamlı Rehberlik Modeli
D
Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Gören Rehberlik Modeli
E
Parsons Modeli
Soru 33

“Rehberlik Tanımlarının Ortak Yanları” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Rehberlik bir sonuçtur.
B
Rehberlik bireye yardım etme işidir.
C
Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
D
Rehberlik yardımı bireye dönüktür.
E
Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.
Soru 34

“Bu hizmetler, öğrencilerin okula ve yakın çevresine uyumlarını ve böylece öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en etkili bir şekilde yararlanmalarını amaçlayan hizmetlerdir.”

Yukarıda verilen metinde bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Rehberlik
B
Oryantasyon
C
Psikolojik Danışma
D
Öğretim
E
Eğitim
Soru 35

I- Gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere

II- Okuldaki tüm öğrencileri kapsayacak faaliyetlere

III- Değerlendirme süreçlerine

IV- Genel, yerel ve özel hedeflere

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programında yukarıda verilenlerden hangisine/hangilerine yer verilir?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 36

“Rehberliğin İlkeleri” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A
Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.
B
Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışını öngörür.
C
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde gizlilik esastır.
D
Öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları bazı yönleri ile tanımak gerekir.
E
Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.
Soru 37

Hayat boyu öğrenme kurumlarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunda aşağıda sayılanlardan hangisi bulunmaz?

A
Veli
B
Öğretmen
C
Psikolojik Danışman
D
Müdür Yardımcısı
E
Müdür
Soru 38

“Her yıl ... ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletilen risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek eğitim kurumuna ait risk haritasını oluşturur.”

“Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanın Görevleri” ile ilgili olarak, yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Eylül
B
Ekim
C
Kasım
D
Aralık
E
Ocak
Soru 39

* Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, merkezî sınavlarda görev alabilir.

* Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, istemesi hâlinde belleticilik görevi yapabilir.

* Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, ders saatinde bireysel veya grupla yürütülen çalışmalarda öğrencinin devamsız görünmemesi için okul yönetimi ve ders öğretmeniyle iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

* Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara ancak zorunluluk halinde nöbet görevi verilebilir.

* Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, her yıl ekim ayı içerisinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından bir örneği rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletilen risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek eğitim kurumuna ait risk haritasını oluşturur.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A
Bir
B
İki
C
Üç
D
Dört
E
Beş
Soru 40

Aşağıda verilenlerden hangisi “Öğrenci Kişilik Hizmetleri” arasında yer almaz?

A
Sosyal Yardım Hizmetleri
B
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
C
Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri
D
Sınav ve Değerlendirme Hizmetleri
E
Sağlık Hizmetleri
Soru 41

I- İl Millî Eğitim Müdürü

II- İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

III- RAM Müdürü

IV- RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı

“Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu”nda yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri bulunur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 42

Aşağıda sayılanlardan hangisi iyi bir testin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Ölçülebilirlik
B
Güvenirlik
C
Kullanışlılık
D
Ekonomiklik
E
Geçerlik
Soru 43

“Araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği değişkendir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Bağımsız Değişken
B
Sayıltı
C
Süreksiz Değişken
D
Sürekli Değişken
E
Bağımlı Değişken
Soru 44

I- Tezler

II- Araştırma Raporları

III- Özgün Kitaplar

IV- Ansiklopediler

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Alanyazın Taraması” yapılırken ulaşılacak ikincil kaynaklardan değildir?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 45

I- Medeni durum

II- Sınav puanı

III- Cinsiyet

IV- Yaş

Yukarıda kısaca bilgiler verilen ana alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
(I) Sürekli değişkendir.
B
(II) Nitel değişkendir.
C
(III) Nicel değişkendir.
D
(I) ve (II) sürekli değişkenlerdir.
E
(I) ve (III) süreksiz değişkenlerdir.
Soru 46

“Araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalardır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Sayıltı
B
Sınırlılıklar
C
Hipotez
D
Değişken
E
Problem
Soru 47

“Çağrı Bey iş yerine giderken, bir pastaneden birkaç tane simit satın alıyor. Bir simidin fiyatı 5,00 TL’dir.”

I- Bağımlı değişken, satın alınan simit sayısıdır.

II- Bağımsız değişken, satın alınan simit sayısıdır.

III- Bağımlı değişken, simitler için harcanan para miktarıdır.

IV- Bağımsız değişken, simitler için harcanan para miktarıdır.

Yukarıda bahsedilen araştırmada hangisi/hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve IV
E
I ve III
Soru 48

Aşağıda verilenlerden hangisi araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların özellikleri arasında değildir?

A
Akla yatkın olmalıdır.
B
Anlamlı olmalıdır.
C
Açık ve anlaşılır olmalıdır.
D
Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmalıdır.
E
Orijinal ve özgün olmalıdır.
Soru 49

I- Sayıltı

II- Örneklem

III- Evren

IV- Bağımsız Değişken

A- Araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelerdir.

B- Belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliliği kabul edilen küçük küme.

C- Araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği değişkendir.

D- Araştırma problemini cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan büyük gruba denir.

Yukarıda verilen kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I=D, II=C, III=B, IV=A
B
I=C, II=B, III=D, IV=A
C
I=D, II=A, III=C, IV=B
D
I=A, II=B, III=D, IV=C
E
I=A, II=D, III=C, IV=B
Soru 50

“Burak Bey dersinde öğrencilerin excel programını kullanma düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek istemektedir. Bunun için evreni cinsiyete göre tabakalara ayırdıktan evrendeki ağırlıklarına göre seçim yapmıştır.

Buna göre Burak Bey, aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

A
Basit Seçkisiz Örnekleme
B
Sistematik Örnekleme
C
Uygun Örnekleme
D
Amaçlı Örnekleme
E
Tabakalı Örnekleme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.