1. Anasayfa »
  2. Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 4

Tebrikler! Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Bireyin nasıl öğrendiği ile ilgilidir ve zekâ tercihleri, cinsiyet, kültür veya öğrenme stilleri gibi unsurlardan etkilenir.

II. Çoğu insan birçok şeyi birden fazla yolla öğrenebilir. Ancak belirli bir yaklaşım, öğrenme sürecini bir öğrenci için daha doğal veya erişilebilir hâle getirebilirken başka bir yaklaşım öğrenme sürecini zorlaştırabilir.

III. Koşullara veya bağlama bağlı olarak bireysel öğrenme tercihleri değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte bir öğrencinin belirli bir bağlamda en iyi nasıl öğrendiği ile öğretmenin öğrenciden nasıl öğrenmesini beklediği arasındaki uyumsuzluk, öğrenme sürecini büyük ölçüde olumsuz etkileyebilir.

Yukarıda yer alan açıklamalar bireysel farklılaşmanın hangi alanını tanımlar?

A
Hazırbulunuşluk
B
Öğrenme profili
C
Süreç
D
İlgi
E
İçerik
Soru 2

Program geliştirme, “programın ögeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü” olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinin ilkeleri arasında gösterilemez?

A
Program geliştirmede programın temel ögeleri bütünsellik ilkesine göre ele alınır.
B
Program geliştirme ögeleri birbirileriyle sürekli ve karşılıklı etkileşim içindedir.
C
Program geliştirme sürecinde sadece içerik ve eğitim durumları öğeleri sistem bütünlüğü içinde incelenir.
D
Program geliştirme süreci operasyonel bir süreçtir.
E
Program geliştirme süreci danışma, çalışma ile karar ve koordinasyon gruplarının etkin katılımına ve işbirliğine dayalıdır.
Soru 3

Kavram öğrenimi ve öğretimi ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kavram öğrenmede bilgilerin yapılandırılması söz konusudur.
B
Kavram öğrenme hayatın belli bir dönemine kadar devam eder.
C
Kavramlar öğrenilme aşamasında diğer kavramlarla ilişkilendirilebilmelidir.
D
Kavramsal öğrenme bir süreç içerisinde meydana gelir.
E
Kavramlar birey için yeni bilgilerse bunlar mevcut bilişsel yapı içerisine bağlanır.
Soru 4

Öğrencilere kazandırılacak özelliklere ulaşmak için planlanan etkinlikleri içeren yazılı dokümanlara verilen isimdir.

Yukarıda açıklaması yapılan tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğretme
B
Öğretim
C
Öğretim programları
D
Kavram
E
Zihin haritaları
Soru 5

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi ile birlikte uzaktan eğitim ve web 2.0 araçlarının kullanımı, eğitim ortamlarında daha da artmıştır. Ücretli ve ücretsiz uygulamaları bulunan bu araçlar, okul dışı ortamlarda öğrenme-öğretme süreçlerinde sıklıkla kullanılır olmuştur. Bunlar arasında Kahoot, Formative, Socrative, Edmodo, Actively, Google drive, Edpuzzle, Playposite, Plicker gibi uygulamalar sayılabilir. Bu uygulamalar farklı türlerde geri bildirim düzenlemelerine imkân sağlamaktadır. Bu geri bildirimler anlık olabildiği gibi gecikmiş olarak da verilebilir. Bu uygulamaların bir diğer önemli özelliği ise genel olarak otomatik geri bildirime uygun olmaları ve aynı zamanda öğretmen ve akranlar ile etkileşime izin verecek modüllerinin de bulunmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri olan Edmodo’ya ait özelliklerden birisidir?

A
Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara yönelik geri bildirim sağlayan sistem, sınırlı geri bildirimler için daha uygundur.
B
Sanal sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri bildirimine imkân sağlar. Program ara yüzünde video linkleri paylaşılabilir, tartışma forumları açılabilir, öğrencilere ödevler verilebilir, anlık ve gecikmeli geri bildirimler düzenlenebilir.
C
Öğrencilere yönelik çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve kısa cevaplı sorular hazırlanabilir, öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler verilebilir.
D
Ortak dokümanlar oluşturulabilir. Her bir öğrenci dokümanlar üzerinde değişiklikler yapabilir ve kendi görüşlerine göre dokümanı düzenleyebilirler. Benzer şekilde öğretmenler de bu dokümanlar üzerinden anlık olarak geri bildirimlerini paylaşabilirler.
E
Öğrencilere anlık geri bildirim verilebilir, onlar ile etkileşime girilerek yanıtları görülebilir ve ayrıntılı geri bildirimler düzenlenebilir.
Soru 6

Geri bildirimlerle ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sözlü ve yazılı olmalıdır.
B
İlerlemeyi ve farkı göstermelidir.
C
Pozitif unsurları içermelidir.
D
Pozitif jest ve mimikler geri bildirime eşlik etmelidir.
E
Doğrudan yanıta yönelmelidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi başkalarıyla etkileşimi gerektiren ya da bireyin duyuşsal durumunu etkilemeye yönelmiş stratejiler arasında yer alır?

A
Üstbiliş stratejiler
B
Öğretim stratejileri
C
Bilişsel stratejiler
D
Öğrenme stratejileri
E
Sosyal ve duyuşsal stratejiler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen öğrenenden kaynaklı faktörler arasında yer almaz?

A
Öğrenmeye ayrılan zaman
B
Olgunlaşma
C
Eski yaşantıların aktarılması
D
Güdü
E
Dikkat
Soru 9

I. Algısal ayırt edilebilirlik

II. Anlamsal çağrışım

III. Kavramsal gruplandırma

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri öğrenmeyi etkileyen öğrenilecek malzeme ile ilgili faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
II ve IV
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

Çoğunlukla soyut konuların öğretiminde kullanılan tüm dengelim anlayışının yansıtıldığı öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sunuş yoluyla öğretim - anlamlı öğrenme
B
Buluş
C
Araştırma - inceleme
D
Aktif
E
Proje
Soru 11

Beyin temelli öğrenme modelinin ilkeleri içerisinde yer alan “beyin tektir” anlayışı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi ile ilişkilendirilir

A
Pragmatizm
B
Natüralizm
C
İdealizm
D
Hümanizm
E
Realizm
Soru 12

I. Kelimenin tam anlamıyla etkileşimli bir deneyimdir.

II. Öğrenciler, her biri belirli bir öğrenme stiline uyacak şekilde tasarlanmış çeşitli farklı içerik ortamları aracılığıyla çevrim içi pratik yaparak çevrim dışı dersleri pekiştirir.

III. Öğrenciler, etkileşim kurmak istedikleri içerik türünü seçebilir; öğrendiklerini uygulayabilir, eğitmenler ve diğer öğrencilerle istedikleri zaman ve herhangi bir cihazda iletişim kurabilirler. Topluluk deneyimi, öğrencilerin katılımını sağlar ve öğretmenleri ilerlemeleri ve daha fazla dikkat gerektiren alanlar hakkında bilgilendirir.

Yukarıda açıklamaları verilen özellikler aşağıdaki öğrenme-öğretme model veya yaklaşımlarından hangisine aittir?

A
Probleme dayalı öğretim
B
Proje temelli öğrenme
C
Harmanlanmış öğrenme
D
Yapılandırılmış öğrenme
E
Beyin temelli öğrenme
Soru 13

Yaşam boyu öğrenme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşam boyu öğrenme, teknolojik gelişmeler ve bunların yol açtığı değişime uyum sağlayabilme, sürekli olarak kendini yenilemedir.
B
Temel ilkesi, bilinçli ve amaçlı olarak yaşam boyunca öğrenmeye devam etmektir.
C
Yaşam boyu öğrenmenin temel amacı bireyin öğrenmeyi öğrenmesini sağlamaktır.
D
Yaşam boyu öğrenme sadece yetişkinleri kapsamaz, yaşamın tüm dönemlerinde gerçekleşir.
E
Yaşam boyu öğrenme sadece meslek ve beceri kazandırır.
Soru 14

Matematik Öğretmeni Serdar Bey’in öğrencilerine öncelikle tek basamaklı sayılarla toplama işlemini öğretmesi ve devamında sırasıyla iki ve üç basamaklı sayılarla toplama işlemini yaptırması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanır?

A
Bütünlük
B
Ayanilik
C
Somuttan soyuta
D
Basitten karmaşığa
E
Bilinenden bilinmeyene
Soru 15

Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe Hanım’ın fasulyeler yardımıyla toplama işlemini öğretmesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkilendirilir?

A
Öğrenciye görelik
B
Aktüalite
C
Açıklık
D
Somuttan soyuta
E
Bilinenden bilinmeyene
Soru 16

.......................en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik öğelerden oluşan dirik bir örüntüdür.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Girdi
B
Süreç
C
Sistem
D
Çıktı
E
Planlama
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ekonomik Forumuna göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken 10 temel beceri arasında yer almamaktadır?

A
Etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri
B
Eleştirel düşünme ve analiz
C
Liderlik ve sosyal etki
D
Ekip çalışması
E
Yaratıcılık, orijinallik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnek olarak verilemez?

A
Öğrencilerin derse yönelik tutumları
B
Öğrencilerin dört işlem becerisi
C
Öğrencilerin kalem tutma becerisi
D
Öğrencilerin motivasyon düzeyleri
E
Öğrencilerin öz düzenleme becerileri
Soru 19

Aşağıdaki sınav türlerinden hangisinde mutlak değerlendirme yapılması gerekmektedir?

A
Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı
B
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
C
Kamu Personel Seçme Sınavı
D
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
E
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Soru 20

“Ölçmek istenilen özelliğin, başka özelliklerle karıştırılmadan, doğru ve tam olarak ölçülebilmesidir. Diğer bir ifadeyle ölçme aracından elde edilen puanın amaca hizmet etme derecesidir.”

Yukarıda tanımı verilen ölçme aracında bulunması gereken psikometrik nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçerlilik
B
Güvenilirlik
C
Kullanışlılık
D
Korelasyon
E
Rasyonellik
Soru 21

Aşağıda verilen Geçerlilik ve Güvenilirlik ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Geçerlilik tüm hata kaynaklarından etkilenirken klasik test kuramına göre güvenilirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir.
B
Testin güvenilir olması onun geçerli olacağı anlamına gelmez ancak bir test geçerli ise büyük olasılıkla güvenilirdir.
C
Geçerlilik, ölçme işleminden elde edilen puanların tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir.
D
Güvenilir bir ölçme aracı, aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu verir.
E
Kapsam geçerliliği bir testin ölçülmek istenen davranışları ne derece kapsadığıyla ilgilidir.
Soru 22

Güvenilirlik, genellikle birden çok uygulamaya dayalı yöntemler ve tek uygulamaya dayalı yöntemler başlıkları altında ele alınmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi tek uygulamalı yöntemlerden bir tanesi değildir?

A
Eşdeğer testler
B
Kuder-Richardson 20
C
Kuder-Richardson 21
D
Cronbach Alfa
E
Test yarılama
Soru 23

I. Bir testteki madde sayısı arttıkça birimler küçüldüğünden duyarlılık artar, bu nedenle hata miktarı azalacağından güvenilirlik artar.

II. Bir ölçme işleminde genel bir ilke olarak puanlayıcı sayısı arttıkça güvenilirlik artar. Birden çok kişinin yaptığı puanlamanın ortalamasını almak, bir kişinin verdiği puandan daha güvenilir olma eğilimindedir.

III. Testten elde edilen puanların güvenilirlik kestirimi için veri elde edilecek grubun (örneklem) büyüklüğü azaldıkça güvenilirlik artar.

IV. Maddelerin dil bilgisi kurallarına uygun, açık ve anlaşılır yazılması belki de güvenilirliği artıran etmenlerden biridir.

V. Maddelerin teste düzgün yerleştirilmesi, okumayı güçleştirecek bir unsurun bulunmaması, baskı hataları bulunmaması gibi etmenler güvenilirliği artırır.

Yukarıda yer alan güvenilirliği ve geçerliliği artırma yolları ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 24

Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için kaç numaradaki cümlelerin yer değiştirmesi gerekmektedir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 25

Aşağıda madde istatistikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Madde güçlük indeksi; maddenin kabaca zor mu, orta mı, kolay mı olduğunu gösteren bir istatistiktir.
B
Madde güçlük indeksi 1’e yaklaştıkça maddenin zorlaştığı, 0’a yaklaştıkça kolaylaştığı anlaşılır.
C
Bir test zorlaştıkça dağılımın sağa çarpık, kolaylaştıkça sola çarpık olma olasılığı artar.
D
Madde ayırt edicilik indeksi maddenin bilenle bilmeyeni ayırt edip edemediğine ilişkin bir istatistiktir.
E
Madde ayırt edicilik indeksi -1 ile 1 arasında değer alır ve genellikle alanyazında 0.30 ile 1 arası ayırt edici olarak nitelendirilir.
Soru 26

TIMSS sınavı ile aşağıdaki alanlardan hangisinde araştırma yapılmaktadır?

A
Matematik ve Fen
B
Yetişkinlik becerileri
C
Okuma becerileri
D
Vatandaşlık becerileri
E
Dijital okuryazarlık
Soru 27

Tüm dünyada sosyal ve duygusal becerilerin önemi ile birlikte eğitim sistemlerindeki ağırlığının artmasıyla beraber 2017 yılında OECD tamamen sosyal ve duygusal beceriler odaklı yeni bir araştırma başlatmıştır. Türkiye de İstanbul’la bu çalışmaya katılmıştır.

Bu araştırmada ölçümler, dünyanın farklı bölgelerinde kabul gören beş faktörlü kurama dayalı olarak (Big five modeli) yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Beşli Sosyal ve Duygusal Beceriler Modelinin bir bileşeni değildir?

A
Görev performansı
B
Başkalarıyla etkileşimde olma
C
İş birliği
D
Açık fikirlilik
E
Sosyal sorumluluk
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi “Rehberlikte Kullanılan Testler” arasında değildir?

A
İlgi Envanterleri
B
Sosyometri
C
Tutum Ölçekleri
D
Kişilik Testleri
E
Yetenek Testleri
Soru 29

I- Hacettepe Kişilik Envanteri

II- Rorschach Mürekkep Lekesi Testi

III- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

IV- Rotter Cümle Tamamlama Testi

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Rehberlik Hizmetlerinde Kullanılan Kişilik Ölçekleri” arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 30

“Bu tür anne-babalar çocuklarıyla yakından ilgilenir ancak onlardan pek bir şey istemezler, kural koymazlar, cezalandırmadan kaçınırlar. Genellikle tutarsız ve güvensizdirler.”

Yukarıdaki metinde hakkında kısaca bilgi verilen “Ebeveynlik Tarzı” aşağıdakilerden hangisidir?

A
İzin Verici Anne-Baba
B
Otoriter Anne-Baba
C
İhmalkâr Anne-Baba
D
Demokratik Anne-Baba
E
Sosyal Anne-Baba
Soru 31

Bireyin sahip olduğu organlarının yapısında ve işleyişinde çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulmalar olması durumu olarak tanımlanan ve özel eğitim ihtiyacı olan birey terimiyle ilgili alanda yaygın olarak karıştırılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetersizlik
B
Engel
C
Özür
D
Zedelenme
E
Otizm
Soru 32

* Bir sosyal iletişim bozukluğudur.

* Oyun becerileri sınırlıdır.

* Öğrencilerin yaklaşık % 20-30’u konuşmada gecikme yaşar ya da bu beceriyi edinemez.

* Soyut kavramları anlamakta, alay ya da şaka gibi sosyal dili yorumlamada zorlanırlar.

Yukarıda bazı özellikleri sayılmış olan zihinsel yetersizlik türü olan öğrenciler aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler
B
Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler
C
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler
D
Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler
E
Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler
Soru 33

İşitme kaybı düzeyi 41-55 desibel (dB) aralığında olan biri aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine girmektedir?

A
Normal
B
Çok Hafif
C
Hafif
D
Orta
E
Ağır
Soru 34

“Sınıf öğretmeni Tuğrul Bey, ikinci sınıf öğrencisi Sami’nin iki basamaklı bir sayıdan, iki basamaklı bir sayıyı onluk bozarak ve bozmadan çıkarma işlemi yapamadığını görmüş ve öğrencisine birinci sınıf kazanımı olan tek basamaklı bir sayıdan, tek basamaklı bir sayı çıkarma kazanımıyla ilgili alıştırmalar yaptırmaya başlamıştır.”

Yukarıda verilen metinde geçen olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Tuğrul Bey öğretimsel süreçlerde uyarlama yapmıştır.
B
Tuğrul Bey program hedeflerinde uyarlama yapmıştır.
C
Tuğrul Bey sınıf yönetiminde uyarlama yapmıştır.
D
Tuğrul Bey matematiksel hedeflerde uyarlama yapmıştır.
E
Tuğrul Bey sınıf ortamında uyarlama yapmıştır.
Soru 35

a- Özel Eğitim Hizmetlerine Uygunluğuna Karar Verme

b- BEP Hazırlama

c- Gönderme

d- Ayrıntılı Değerlendirme

e- İlk Belirleme

f- Gönderme Öncesi

g- İzleme ve Değerlendirme

Yukarıda verilen “Değerlendirme Süreci” aşamalarının sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
a-b-c-d-e-f-g
B
g-f-e-d-c-b-a
C
e-f-g-a-b-c-d
D
c-d-e-f-g-a-b
E
e-f-c-d-a-b-g
Soru 36

“Özel yeteneklilerin eğitimi alanındaki farklılaştırmaları farklı boyutlarda görmenin mümkün olduğu anlaşılmıştır. Bu öğrencilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar yaygın olarak .../.../... başlıklarında toplanır.”

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Gruplama / Hızlandırma / Basitleştirme
B
Gruplama / Zenginleştirme / Hızlandırma
C
Ötekileştirme / Basitleştirme / Gruplama
D
Hızlandırma / Bireyselleştirme / Parçalama
E
Mükemmelleştirme / Hızlandırma / Gruplama
Soru 37

Aşağıda verilenlerden hangisi “Özel Yetenek Kuramları” arasında değildir?

A
Süper Kuram
B
Ayrımsal Üstün Zekâ ve Üstün Yetenek Kuramı
C
Bulanık Kuram
D
Beşgen Kuramı
E
Üçlü Halka Kuramı
Soru 38

I- Sınıf ortamında

II- Sınıf yönetiminde

III- Öğretimsel süreçlerde

IV- Program hedeflerinde

Müdahale programı hazırlanırken öğretmenler yukarıda verilenlerden hangisinde/hangilerinde uyarlama yapabilirler?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 39

I- Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları

II- Yatılı özel eğitim okul ve kurumları

III- Özel eğitim sınıfı

IV- Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme

V- Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme

Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamları ya da yerleştirme seçenekleri en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru sıralanmaktadır.

Buna göre sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I-II-III-IV-V
B
V-IV-III-II-I
C
II-I-III-IV-V
D
II-I-III-V-IV
E
III-II-I-IV-V
Soru 40

Aşağıda verilenlerden hangisi yetenek kuramlarından olan “Beşgen Kuramı” içinde geçen ölçütlerden biri değildir?

A
Üretkenlik
B
Mükemmellik
C
Nadirlik
D
Başarı
E
Kanıt
Soru 41

I- Müdür Yardımcısı

II- Okul-Aile Birliği Temsilcisi

III- Öğrencinin Kendisi

IV- Rehber Öğretmen

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “BEP Geliştirme Birimi”nde yer alır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 42

“Genel eğitim okulları bünyesinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin toplu bir şekilde eğitim alması için açılan ayrı bir sınıflardır. Bu uygulama, özel eğitim okullarının açılmasının maliyetli olması, öğrencileri yaşadığı çevreden uzaklaştırmama ve öğrenciye kısmi de olsa normal gelişim gösteren akranlarıyla bir arada olma imkânı sağlaması bakımından tercih edilmektedir.”

Yukarıda hakkında kısaca bilgi verilen özel eğitim ortamı ya da yerleştirme seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel Eğitim Sınıfı
B
Gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları
C
Yatılı özel eğitim okul ve kurumları
D
Yarı zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme
E
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme
Soru 43

I- Nicel araştırmalar kesin ifadelerle sonuçlanır.

II- Nicel araştırmalarda karmaşık olay ve olgular amacı doğrultusunda yönlendirilebilir.

III- Nitel araştırmalarda araştırmacıların kendilerini araştırma dışında tutmaları mümkün değildir.

IV- Nitel araştırmaların genellenebilirliği yoktur.

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Nitel ve Nicel Araştırmalar Arasındaki Farklar” ile ilgili olarak doğru bilgidir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 44

Aşağıda verilenlerden hangisi “Sınai Haklar” içinde yer alır?

A
Musiki Eserleri
B
Marka
C
İnternet Alan Adları
D
Ticaret Unvanları
E
Sinema Eserleri
Soru 45

Aşağıda verilenlerin hangisi “Ulusal Ajansın Sunduğu Fırsatlar” arasında değildir?

A
Eğitim Verenler İçin Fırsatlar
B
Kurum/Kuruluşlar İçin Fırsatlar
C
Öğrenci Velileri İçin Fırsatlar
D
Eğitim Alanlar İçin Fırsatlar
E
Gençler/Gençlik Çalışanları İçin Fırsatlar
Soru 46

“Antropologlar tarafından geliştirilen bu araştırma türü, bir grubun davranışını doğrudan gözlemleme ve bu gözleme dayanarak bu gruba ilişkin bir betimleme olarak tanımlanmaktadır. Bir insan grubuna ve bu grubu farklı kılan kültürel temellere ilişkin sosyal bilimsel bir betimlemedir. İnsanların dünyasını belgelendirmedir denilebilir.”

Yukarıda kısaca bahsedilen “Nitel Araştırma Türü” aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Tarihi Araştırmalar
B
Fenomenolojik Araştırmalar
C
Eylem Araştırmaları
D
Etnografi Araştırmaları
E
Durum Çalışması
Soru 47

“Daha çok günümüzde var olan bir ürün, hizmeti ele alıp ürüne yeni etkin özellikler katıp yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
İnovasyon
B
Proje
C
Tasarım
D
Girişim
E
Marka
Soru 48

I- Ölçüt Geçerliği

II- Yapı Geçerliği

III- Sistem Geçerliği

IV- Kapsam Geçerliği

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Geçerlik Türleri” arasındadır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II, III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 49

a- Çalışılacak olan konunun saptanması

b- Çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi

c- Verilerin toplanması

d- Verilerin analizi

e- Hipotezlerin üretilmesi

f- Analizin yorumlanması

Yukarıda verilen “Nitel Araştırmaların Aşamaları” aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
a-b-c-d-e-f
B
a-b-e-c-d-f
C
f-e-d-c-b-a
D
b-a-e-c-d-f
E
c-d-e-b-a-f
Soru 50

“Sınai haklar içerisinde yer alan ........., bir problemin teknik çözümü anlamına gelen buluş için istemler bazında gösteren teknik bir belgedir.”

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Buluş
B
Telif
C
Eser
D
Marka
E
Patent
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.

Yorumlar (2)

  • Mrb

  • Çok teşekkürler