1. Anasayfa »
  2. Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 2-2

Tebrikler! Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 2-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I- Deneklerin seçimi

II- Deneklerin olgunlaşması

III- Veri toplama aracı

IV- Deneklerin geçmişi

Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri “İç Geçerliği Tehdit Eden Bazı Faktörler” arasında bulunur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

“Merve Hanım, okul müdürlerinin liderlik özellikleri ile öğretmenlerin stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için bir çalışma yapmayı planlamaktadır.”

Merve Hanım’ın planladığı çalışmaya en uygun araştırma türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Korelasyonel Araştırmalar
B
Nedensel Karşılaştırma Araştırmaları
C
Tarama Araştırmaları
D
Yüzeysel Araştırmalar
E
Deneysel Araştırmalar
Soru 3

I- Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç

II- İnsan Hakları Temelli Süreç

III- Eğitim Sistemlerinin Dönüşümü

IV- Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç

Geniş kapsamlı ele alındığında, dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda dört temel süreç yer almaktadır.

Yukarıda verilen bu süreçlerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
I-II-III-IV
B
IV-III-II-I
C
II-I-IV-III
D
II-III-IV-I
E
II-IV-I-III
Soru 4

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi “Kapsayıcı Eğitimin İlkeleri” arasında sayılamaz?

A
Başarıların yanı sıra, olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini öne çıkarma,
B
Ayrımcılığa uğramış bazı insanların aidiyet hissetmesine destek olma,
C
Çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme,
D
Çocuklar arasındaki ve yetişkinler arasındaki farkları öğrenme için bir kaynak olarak ele alma,
E
Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma,
Soru 5

Tarihsel süreçte gelinen aşama kapsayıcı eğitimin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle uygulama boyutunda konuştuğumuz tüm yararların uygulamada karşılığını bulabilmesi büyük önem arz etmektedir.

Buna göre, gelinen bu aşamada uygulama boyutunda aşağıdakilerden hangisi özellikle dikkat edilen hususlardan biri değildir?

A
Toplumun sürece dâhil edilmesi.
B
Hizmetlere ve hizmet alan gruplara yönelik verilerin toplanması.
C
Özel sektörlü bir yaklaşımın kullanılması.
D
Erişilebilir ve kapsayıcı öğrenme alanlarının oluşturulması.
E
Kapsayıcı eğitime yönelik eğiticilerin mesleki gelişimine destek verilmesi.
Soru 6

“Bir öğrencinin genel eğitim faaliyetlerine ve müfredatına tam olarak katılması için ihtiyaç duyacağı tüm destek ve hizmetlere erişmesinin bir gereklilik olduğu sistemdir.”

Yukarıdaki metinde bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kapsayıcı Eğitim
B
Kaynaştırma Eğitimi
C
Dolaylı Ayrımcılık
D
Eğitim Sistemi
E
Öğretim
Soru 7

I- 1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme

II- 1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi

III- 1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

IV- 1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi/hangileriÖzel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç” içinde yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 8

“1982 Anayasası’nın 10. maddesinde “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi yer almaktadır.”

Yukarıda verilen yasa metninde geçen ifade, milli eğitimin temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A
Her Yerde Eğitim
B
Demokrasi Eğitimi
C
Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
D
Genellik ve Eşitlik
E
Okul-Aile İşbirliği
Soru 9

“Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç” hangi yıllar arasını kapsamaktadır?

A
1990 ve sonrası
B
2000 ve sonrası
C
1948 ve sonrası
D
2005 ve sonrası
E
1960 ve sonrası
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi “Kapsayıcı Eğitime Yönelik Ulusal Yasal Düzenlemeler” arasında değildir?

A
5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun
B
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
C
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
D
573 Sayılı KHK
E
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
Soru 11

I- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

II- 573 Sayılı KHK

III- 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

IV- 6883 Karar Sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği

A) “Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.”

B) “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.”

C) “54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki 36-66 aylık çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti verilebilir.”

D) “Eğitim kurumları dil, din, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

Yukarıda verilen yasal düzenleme ve madde metni eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I=D, II=C, III=B, IV=A
B
I=C, II=B, III=D, IV=A
C
I=C, II=A, III=D, IV=B
D
I=A, II=B, III=D, IV=C
E
I=A, II=D, III=C, IV=B
Soru 12

I- Bazı çocukların gelişimini ve akademik başarısının yükselmesini destekler.

II- Bazı dezavantajlı çocukların toplumsal yaşama katılımını sağlar.

III- Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hâle getirir.

IV- Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri kapsayıcı eğitimin önemi arasında sayılamaz?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimle ilgili yanlış bir anlayıştır?

A
Çocukların/öğrencilerin yapabildikleri temelinde okuldaki tüm personel tarafından desteklenmesi kapsayıcı kültürü oluşturan en temel adımdır.
B
Kapsayıcı okullar yetersizliklerine, tanılarına, kültürel özelliklerine bakılmaksızın tüm çocukların aynı ortamda eğitim alabildiği okullardır.
C
Kapsayıcı okullarda çocuklar okul ortamının her yerine erişebilir durumdadır.
D
Kapsayıcı okul; farklılıklarına rağmen tüm öğrencilerin başarabileceğine inanan, ortak bir anlayış geliştirmiş, kişisel haklara ve eşitliğe değer veren okulları tanımlamakta kullanılan bir kavramdır.
E
Bütün bu çalışmalar neticesinde bütün çocuklar başarılı olur anlayışı geçerlidir.
Soru 14

I- Erişim

II- Başarı

III- Katılım

IV- Destek

Yukarıda verilen kavramlardan hangisi/hangileri “Kapsayıcı Eğitimin Bileşenleri” arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 15

Ortalama kalınlığı yaklaşık 11 km olan ve atmosferdeki bulut, yağış ve fırtına gibi hava olaylarının büyük bölümünün gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Termosfer
B
Mezosfer
C
Troposfer
D
Stratosfer
E
İyonosfer
Soru 16

Köppen iklim sınıflandırma sistemine göre ülkemiz ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nin orta bölümü ve Doğu Anadolu’nun en doğusunda Van-Iğdır bölümü orta enlem yarıkurak step özelliklerini taşır.
B
Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İç Anadolu’nun batı ve güney bölümleri yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz özelliklerini taşır.
C
İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin genel olarak orta-kuzey bölümlerinde uzanan geniş bir kuşak yazı kurak nemli karasal (soğuk) özelliklerini taşır.
D
Kuzeydoğu Anadolu’nun (Erzurum-Kars Bölümü) ve İç Anadolu’nun kuzeyindeki görece dar bir alan ise kurak mevsimi olmayan nemli karasal (soğuk)özelliklerini taşır.
E
Marmara kıyı bölümü dışında Karadeniz kıyı kuşağı nemli orta enlem (ılıman) iklimlerin yazı nemli subtropikal Akdeniz özelliklerini taşır.
Soru 17

Dünya’nın dönüşü sırasında, başını sallayan bir topaç gibi yalpalayarak yaptığı dönüş hareketine ne ad verilir?

A
Revolusyon
B
Evapotranspirasyon
C
Rotasyon
D
Radyant
E
Presesyon
Soru 18

Sera gazı salımlarını belirli bir yıl düzeyinde tutmak ya da belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltmak amacıyla gerçekleştirilen en önemli girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kyoto Protokolü
B
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
C
Paris Antlaşması
D
Glasgow Konferansı
E
Glasgow İklim Paktı
Soru 19

• ..................., güncel iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir.

• ...................., artan sera gazı salımları, iklim değişikliğine karşı artan ya da değişen etkilenebilirlik, daha adaletsiz sonuçlar ve şimdi ya da gelecekte azalan refah dâhil olmak üzere iklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışa yol açabilecek “yanlış uyum” eylemleridir.

• ...................., zararı azaltmak ya da iyi fırsatlardan yararlanmak için var olan ya da beklenen iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir.

Yukarıda tanımları verilen terimler hangi seçenekte doğru bir sırada verilmiştir?

A
Maladaptasyon, İnsan sistemlerine uyum, Doğal sistemlere uyum
B
İnsan sistemlerine uyum, Doğal sistemlere uyum, Maladaptasyon
C
İnsan sistemlerine uyum, Maladaptasyon, Doğal sistemlere uyum
D
Doğal sistemlere uyum, Maladaptasyon, İnsan sistemlerine uyum
E
Doğal sistemlere uyum, İnsan sistemlerine uyum, Maladaptasyon
Soru 20

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BMSKA) olarak belirlenen 17 amaç, 169 hedef ve 247 gösterge, gezegenin ve tüm canlıların sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürdürebilecekleri bir sistemin oluşturulması temeline dayanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları bulunmaktadır.

I. Erişilebilir ve Temiz Enerji

II. İklim Eylemi

III. Sudaki Yaşam

IV. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

V. Temiz Su ve Sanitasyon

Yukarıdakilerden hangileri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın çevresel boyutları arasında yer alır?

A
I, II, III
B
I, III, IV
C
II, III, V
D
II, IV, V
E
III, IV, V
Soru 21

Öncülde yer alan “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” sembolleri ile aşağıdaki amaçlar eşleştirildiğinde hangi amacı gösterir sembol bulunmamaktadır?

A
Erişilebilir ve Temiz Enerji
B
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
C
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
D
Amaçlar İçin Ortaklıklar
E
Yoksulluğa son
Soru 22

“Yerkürenin Güneş’in çevresindeki yörüngesini, başka bir deyişle ekliptik düzlemini izleyerek yaptığı dönüş hareketidir. “

Öncülde tanımı verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Revulasyon
B
Evapotranspirasyon
C
Rotasyon
D
Radyant
E
Presesyon
Soru 23

........................., yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır.

Öncüldeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Aridite
B
Arid bölge
C
Kurak bölge
D
İklim değişikliği
E
İklim değişkenliği
Soru 24

I. Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama özelliklerinin yanı sıra, bu olayların yaşanma sıklıklarının zamansal dağılımlarının, gözlenen uç değerlerin, şiddetli olayların ve tüm değişkenlik çeşitlerinin bireşimi olarak tanımlanır.

II. Herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının herhangi bir andaki kısa süreli durumu olarak tanımlanır.

III. Yerküreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan, çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsü olarak tanımlanır.

Yukarıda tanımları verilen terimler hangi seçenekte doğru bir sırada verilmiştir?

A
Hava, Atmosfer, İklim
B
İklim, Hava, Atmosfer
C
İklim, Atmosfer, Hava
D
Atmosfer, İklim Hava
E
Atmosfer, Hava, İklim
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin tanımlarından biri olamaz?

A
Kaynaktan gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesi, anlamın anlaşılmasıdır.
B
Katılanların bilgi ya da sembol üreterek birbirlerine ilettikleri iletileri anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.
C
Duygu düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
D
Dünyanın anlamlı kılındığı ve bu anlamın başkaları ile paylaşıldığı insani bir süreçtir.
E
Düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşudur.
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biridir?

A
Geri bildirim
B
Kaynak
C
Hedef
D
Kanal
E
Mesaj
Soru 27

I. Mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve simgeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.

II. Kaynaktan gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesi, anlamın anlaşılmasıdır.

III. Kaynaktan çıkan mesajın hedef tarafından tam ve doğru olarak alınmasını etkileyen unsurlardır.

İletişim süreçleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerin doğru olarak sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A
B
C
D
E
Soru 28

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişimin işlevleri birlikte verilmiştir?

A
Kaynak - Mesaj - Kanal
B
Bireysel -Toplumsal - Kültürel
C
Kodlama - Kod açma - Geri bildirim
D
Yatay - Dikey
E
Olumlu - Olumsuz
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi “bireylerin konumlarına göre” yapılan iletişim şekillerden biridir?

A
Yüz yüze iletişim
B
Grup içi iletişim
C
Sözlü iletişim
D
Olumlu iletişim
E
Dikey iletişim
Soru 30

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan “Doküman Yönetim Sistemi” (DYS) ile yapılan iletişim aşağıdaki hangi sınıf iletişim şekline örnek olarak gösterilemez?

A
Grup içi iletişim
B
Uzaktan iletişim
C
Yüz yüze iletişim
D
Yazılı iletişim
E
Çift yönlü iletişim
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi “etkilerine göre” yapılan iletişim şekillerden biridir?

A
Tek yönlü iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Yatay iletişim
D
Olumsuz iletişim
E
Yüz yüze iletişim
Soru 32

I. Öğretmen sürekli aktif, öğrenci pasiftir.

II. Sınıfta istenmeyen davranışlarda artış gözlemlenir.

III. Öğrencilerin anlamadıkları konularda soru sorma olasılığı azdır.

Yukarıda verilen davranışların daha çok hangi iletişim şekli uygulanan sınıflarda görülmesi beklenir?

A
Olumlu iletişim
B
Yüz yüze iletişim
C
Tek yönlü iletişim
D
Yatay iletişim
E
Çift yönlü iletişim
Soru 33

İletişimde sözsüz kodlamanın etkililik oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
%7
B
% 15
C
% 38
D
% 55
E
% 80
Soru 34

I. Kişi-içi iletişim

II. Kişilerarası iletişim

III. Grup-içi iletişim

IV. Kitle iletişimi

Yukarıda verilen iletişim türleri hangi iletişim sınıfı içinde yer alır?

A
Etkilerine göre iletişim
B
İlişki sistemlerine göre iletişim
C
Bireylerin konumlarına göre iletişim
D
Zaman ve mekan boyutuna göre iletişim
E
Kullanılan kod sistemine göre iletişim
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenler için geliştirilen dijital yeterlikler çerçevelerinin ortak bileşenlerinden biri değildir?

A
Öğretim Hedefleri
B
Kavram Haritaları
C
Öğretim Yöntemleri
D
Öğrenme Ortamları
E
Ölçme ve Değerlendirme
Soru 36

I. Günlük hayatta kullandığımız endüstriyel ürünlerin tasarımından elimize geçmesine kadar sürecin her aşamasında bilişim teknolojilerine ihtiyaç vardır.

II. 3D yazıcılarla tasarım ve imalat veya otonom imalat bantlarının kullanımı, geleceğin çalışanlarından bu sistemlerin güvenli olarak kullanılması ve yenilerinin tasarlanmasını isteyecektir.

Yukarıda yer alan öncüllerde özellikleri verilen gelişen teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
İleri İmalat Teknolojileri
B
Veri Bilimi
C
Sosyal Ağlar
D
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
E
Nesnelerin İnterneti
Soru 37

Teknoloji destekli eğitimin vazgeçilmezlerinden birisi öğretim yönetim sistemidir. Bu sistemlerin ortak özelliği içerik sunumu, ders yönetimi, sınav ve test oluşturma, ödev verebilme ve takibi, notlandırma ve içerik paylaşımı yapabilmesidir. Öğretim yönetim sistemlerinin sunduğu servislerin etkin kullanımı da öğretmenlerin dijital yetkinlikleri için önemli bir bileşendir. İçeriklerin dijitalleştirilmesi ve kaliteli öğretim materyallerinin hazırlanması en önemli gereksinimdir.

Aşağıdakilerden hangisi öğretim yönetim sistemlerinden biri değildir?

A
Moodle
B
Google Classroom
C
Sakai LMS
D
Base LMS
E
Balsamiq
Soru 38

2008 yılında Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu (International Society for Technology in Education, ISTE), öğretmenler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarını güncelleyerek aşağıdaki kavramlardan hangisine dikkat çekmiştir?

A
Dijital kimlik
B
Dijitalleşme
C
Dijital ayak izi
D
Dijital dönüşüm
E
Dijital vatandaşlık
Soru 39

Dijital veriyi; veri tabanları, tablolama yazılımları ve diğer formatlarda bulma, yönetme, bunlara erişme ve kullanabilmenin yanında analiz ve raporlar ile yorumlayabilme. Kişisel verilerin gizlilik ve güvenliği ile ilgili iyi uygulamaları yapabilme. Verinin kişisel, mesleki hayatta ve kamu hayatında etik, kanun ve güvenlik açılarından nasıl toplandığı ve kullanıldığını kavrama.

Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medya Okuryazarlığı
B
BİT verimliliği
C
Veri okuryazarlığı
D
Dijital üretim
E
Bilgi okuryazarlığı
Soru 40

Avrupa Birliğinin birleşik araştırma merkezi tarafından ortaya konulan European Framework for the Digital Competencies of Educators (DigCompEdu - Eğitimcilerin Dijital Yeterlikleri İçin Avrupa Çerçevesi) çerçevesi öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin özelinde eğitimcilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken alan ve yeterlilikleri tanımlar.

Aşağıdakilerden hangisi “Öğretim ve öğrenim ” alanında yer alan bir yeterlilik değildir?

A
Kendi kendine öğrenme
B
İş birliğine dayalı öğrenme
C
Rehberlik yapma
D
Öğretim
E
Kurumsal iletişim
Soru 41

DigCompEdu, öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevesinde yer alan yeterlikler, öğretmenler için 6 seviyede değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki seviyelerin hangisinde öğretmenler dijital teknolojilerin öğretimleri ve mesleğini iyileştirmek için potansiyellerini deneme ve keşfetme aşamasındadır?

A
keşfedici (A2)
B
birleştirici (B1)
C
uzman (B2)
D
lider (C1)
E
öncü(C2)
Soru 42

Öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde ve her zaman öğrenme materyalleri elde etmelerini sağlayan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma Öğrenme
B
Mobil Öğrenme
C
Aktif Öğrenme
D
Bilişsel Öğrenme
E
Motor Öğrenme
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi oyuna bağlanma süreci ve bağımlılığın oluşma aşamaları arasında yer almaz?

A
Oyun, oynamaya yeni başlayan bireylerin meraklarını uyandırarak oyunun içine alma ve oyunun bir parçası olma,
B
Oyuna başlayan bireylerin günlük yaşamlarında ve davranışlarında farklılaşmaların başlaması.
C
Oyunun bireyin yaşamının merkezine yerleşmesi sonucu daha önce zevk aldığı etkinliklerden uzaklaşmaya başlaması,
D
Bireyin zamanının büyük bir kısmını ve enerjisini oyuna ayırarak sorumlu olduğu görevlerini aksatması veya ihmal etmeye başlaması.
E
Oyunun maddi karlılık durumu olabilmesi, maddi kazancın öğrenci davranışlarını tetiklemesi,
Soru 44

I. Oyun oynama isteğini kontrol altına alamamaları,

II. Oyun oynamanın diğer tüm aktivitelerden daha önemli ve öncelikli olduğu duygusuna sahip olmaları,

III. Gençlerin oyun oynama isteğinin, ders çalışmalarını aksatmasına, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve tüm faaliyetlerden uzaklaşmasına rağmen, artarak devam etmesi

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri gençlerin sanal oyun bağımlılığını davranış bozukluğu olarak tanımlayarak belirtilerini gösteren ölçütler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 45

Aşağıdakilerden oyun bağımlılığını önleyici tedbirler arasında yer almaz?

A
Oyun araç-gereçlerini evin/mekanın dışına çıkarma,
B
Geceleri oynanan oyunlardan hemen sonra yatmak yerine oynama ve yatma zamanı arasında belli bir süre bırakılmalıdır.
C
Tatile giderken veya seyahat esnasında oyun konsollarını mümkünse yanına almama, telefon ve bilgisayarlardaki oyunlara az takılmaya dikkat edilmelidir.
D
Oyuna harcanan zamanın farkında olunmalıdır.
E
Oyun bağımlılığının başladığına işaret eden belirtiler fark edildiğinde oyun oynama zamanı bilinçli bir şekilde azaltılmalı veya uzmanlardan destek alma yolları aranmalıdır.
Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi şiddet için önemli risk faktörleri arasında yer almaz?

A
Aile içi şiddet;
B
Genel ahlaki problemler
C
Tutarsız, gevşek ve sert disiplin uygulamaları
D
Anti sosyal akranlarla ilişki
E
Bilgisayar oyunları ve okula karşı olumsuz tutumla
Soru 47

I. Sosyal ret

II. Sosyal dışlanma

III. Dedikodu

IV. Hakaret

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri “dolaylı/ ilişkisel şiddet” özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 48

Ülkemizde yapılan çalışmalarda öğrenciler arasındaki bir şiddet türü olarak zorbalık davranışlarının dağılımı incelendiğinde aşağıdakilerden hangi davranışın gözlenme yüzdeliği daha yüksektir?

A
Vurma
B
Göz ardı etme
C
Lakap takma
D
Gruba katılmasına izin vermeme
E
İtme
Soru 49

Öğrenciler arasında şiddeti veya riskli davranışları azaltmak için kullanılan yöntemlerin başarılı olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
Etkili olmayan rehberlik çalışmaları
B
Önlemlerin disiplin ve cezalandırmaya yönelik olması
C
Önlemlerin yazılı formlarda kalması, uygulamaya geçilememesi
D
Kolluk görevlilerine bilgi verilmemesi
E
Ailelerin yetersiz bilgiye sahip olması
Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi şiddeti önleme programları arasında yer almaz?

A
Şiddeti önleme programları genel anlamda öğrencilerin duygusal ve sosyal becerilerini desteklemeye odaklanmaktadır.
B
Şiddeti önleme programları genellikle yapılandırılmış ve müfredatın içine yedirilmiş ve sınıf temellidir.
C
Şiddeti önleme programları öğretmen-öğrenci bağını ve okul ortamında akranlarla sağlıklı etkileşimi güçlendirmeyi de içermektedir.
D
Şiddeti önleme programlarına becerilerin kazanılması açısından bakıldığında aile temelli düzenleyici programları, düzeltici ve tedbir alma uygulamaları içermektedir.
E
Şiddeti önleme programlarında, duygusal ve sosyal beceri eğitiminin kritik bileşenleri arasında duygusal okuryazarlık, öz kontrol, sosyal yeterlilik, olumlu akran ilişkileri ve kişiler arası problem çözme yer almaktadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.