1. Anasayfa »
  2. Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 1-2

Tebrikler! Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 1-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Araştırma problemini cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan büyük gruba ... denir.”

Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Örneklem
B
Değişken
C
İstatistik
D
Evren
E
Hipotez
Soru 2

Bağımsız değişkenler dört başlıkta sınıflandırılırlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?

A
Sürekli
B
Değiştirilebilen
C
Seçilmiş
D
Düzenleyici
E
Dışsal
Soru 3

a- İnsan Hakları Temelli Süreç

b- Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç

c- Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç

d- Eğitim Sistemlerinin Dönüşümü

Geniş kapsamlı ele alındığında, dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda dört temel süreç yer almaktadır.

Yukarıda verilen bu süreçlerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
a-b-c-d
B
a-c-b-d
C
d-b-a-c
D
d-b-a-e
E
b-a-c-e
Soru 4

I- Herkesin aidiyet hissetmesine destek olma,

II- Çocukların yerel tabanlı, yüksek kalitede eğitim alma hakkını kabul etme,

III- Dışlanmayı, ayrımcılığı ve öğrenmeye katılıma engel olan durumları azaltma,

IV- Çocukların öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama,

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Kapsayıcı Eğitimin İlkeleri” arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Kapsayıcı Eğitimin ne tür gerekçeleri bulunmaktadır?

A
Eğitimsel-Sosyal-Ekonomik
B
Siyasal-Sosyal-Ekonomik
C
Eğitimsel-Siyasal-Sosyal
D
Siyasal-Sosyal-Dinsel
E
Sosyal-Ekonomik-Kültürel
Soru 6

“Engelleri ortadan kaldırmayı, tüm öğrencilerin aynı yaştaki akranları ile öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde sistemli bir reform sürecidir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim
B
Kaynaştırma Eğitimi
C
Öğretim
D
Kapsayıcı Eğitim
E
Ayrımcılık
Soru 7

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi “İnsan Hakları Temelli Süreç” içinde yer almaz?

A
1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
B
1975 BM Engelli Hakları Bildirgesi
C
1996 BM Engellilik Strateji Belgesi
D
1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme
E
1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Soru 8

“1982 Anayasası’nın 10. maddesinde “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi yer almaktadır.”

Buna göre yukarıda verilen yasal metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır?

A
Eşitlik
B
Demokrasi
C
Eğitim
D
Hak
E
Etik
Soru 9

“Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç” hangi yıllar arasını kapsamaktadır?

A
1990 ve sonrası
B
2000 ve sonrası
C
1948 ve sonrası
D
2005 ve sonrası
E
1960 ve sonrası
Soru 10

I- 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

II- 573 Sayılı KHK

III- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

IV- 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Kapsayıcı Eğitime Yönelik Ulusal Yasal Düzenlemeler” arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

“Geniş kapsamlı ele alındığında, dünya genelinde kapsayıcı eğitim yaklaşımının tarihsel yolculuğu ile ilgili olarak uluslararası alanda dört temel süreç yer almaktadır.”

Buna göre “kapsayıcılık” kavramı, diğer süreçlere göre yukarıda bahsedilen hangi temel süreçte daha çok üzerinde konuşulan bir hâl almıştır?

A
İnsan Hakları Temelli Süreç
B
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Süreç
C
Ezber Temelli Süreç
D
Eğitim Sistemlerinin Dönüşümü
E
Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi kapsayıcı eğitimin önemi arasında sayılamaz?

A
Bazı çocukların gelişimini ve akademik başarısının yükselmesini destekler.
B
Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hâle getirir.
C
Çocukların güçlü yanlarını öne çıkarır.
D
Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer.
E
Tüm çocukların öğretmenleri, ebeveyni ve akranları tarafından desteklenmesini sağlar.
Soru 13

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi “Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Süreç” içinde yer alır?

A
1989 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
B
1981 UNESCO Sundberg Bildirgesi
C
2003 BM Engellilik İçin Fırsat Eşitliği
D
1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi
E
1982 BM Engelliler İçin Dünya Eylem Programı
Soru 14

“Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.”

“Kapsayıcı Eğitime Yönelik Ulusal Yasal Düzenlemeler” ile ilgili olarak yukarıda verilen metin hangi yasal düzenlemede geçmektedir?

A
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
B
573 Sayılı KHK
C
5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun
D
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
E
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi atmosferin Dünya yüzeyine en yakın katmanıdır?

A
Mezosfer
B
Stratosfer
C
Termosfer
D
İyonosfer
E
Troposfer
Soru 16

66. ve 67. Soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplandırınız.

Yukarıda Köppen iklim sınıflandırma sisteminin birinci, ikinci ve üçüncü harflerine göre, Türkiye’deki iklim tiplerinin coğrafi dağılışı verilmiştir.

Haritada BSk ile belirtilen bölgeler hangi iklim sınıfına girmektedir?

A
Orta enlem yarıkurak step
B
Kurak mevsimi olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal
C
Yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz
D
Yazı kurak nemli karasal
E
Kurak mevsimi olmayan nemli karasal
Soru 17

66. ve 67. Soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplandırınız.

Haritada Df ile belirtilen bölgeler hangi iklim sınıfına girmektedir?

A
Orta enlem yarıkurak step
B
Kurak mevsimi olmayan nemli karasal
C
Kurak mevsimi olmayan yazı sıcak ve çok sıcak nemli subtropikal
D
Yazı kurak sıcak ve çok sıcak subtropikal Akdeniz
E
Yazı kurak nemli karasal
Soru 18

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Levha hareketleri, yılda 10-20 metreye değişen bir yavaş hareket olarak gerçekleşir.
B
Levha hareketlerinin yavaş oluşu kıtaların parçalanmasına ve okyanus havzalarının oluşmasına neden olur.
C
Levha tektoniği, doğal Dünya’daki üç ana iklim zorlama etmeninden biridir.
D
Milankoviç döngüleri olarak da adlandırılan, Dünya ekseninin eğimindeki ve Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinin şeklindeki yavaş değişikliklerin yerküre iklimi üzerindeki etkisi, yani orbital zorlamasıdır.
E
Levha tektoniği, atmosfer, kara yüzeyi ve bitki örtüsü gibi iklime doğrudan etkisi olan bazı etmenlerin tersine, milyonlarca yıl boyunca çok yavaş çalışır.
Soru 19

En geniş anlamıyla var olan sosyal coğrafya ve fiziki coğrafya koşullarımız ve çevremiz günümüzde bir geçiş evresindedir ve toplumların gelecekteki fonksiyonlarının nasıl olacağına ilişkin önemli göstergeler sergilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal coğrafya kapsamındadır?

A
Hidroloji
B
Ekoloji
C
Enerji
D
Bitki örtüsü
E
Jeomorfoloji
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi C4 bitkilerinden biridir?

A
Mısır
B
Buğday
C
Pirinç
D
Pamuk
E
Patates
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi “Sıfır Atık”ın hedefleri arasında yer almaz?

A
Oluşan atığın geri dönüştürülmesi
B
Denizlerin, akarsuların, göllerin korunması
C
İsrafın önlenmesi
D
Kaynakların daha verimli kullanılması
E
Atık oluşumunun engellenmesi
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan başlıca risklerden biri değildir?

A
Yağışların düzensizleşmesi
B
Su kıtlığı
C
Sera gazı
D
Kontrol edilemeyen yangınlar
E
Sıcak hava dalgaları
Soru 23

Aşağıda verilen enerji verimliliği ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Enerji verimliliği, karbon salımlarının azaltılmasında, dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesinde önemli bir role sahiptir.
B
Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin artırılmasıdır.
C
Enerji verimliliği politikaları, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması nedeniyle hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.
D
Enerji verimliliğini artırmak, ülkelerin enerji güvenliğini sağlamaları ve sera gazlarını azaltma sözlerine ulaşmalarında en önemli unsurlardan biridir.
E
Elektrik üretiminde üretim santrallerinde verimliliğe yönelik tedbirlerin alınması, iletim ve dağıtımda kullanılmakta olan kabloların, trafoların iyileştirilmesi, elektriğe talebi olan bölge ile elektriğin üretildiği bölgenin coğrafi olarak birbirine yakınlaştırılması enerji verimliliğini artırmaktadır.
Soru 24

........................, Dünya’nın rotasyon sırasında, başını sallayan bir topaç gibi yalpalayarak yaptığı dönüş hareketidir. .................... hareketinin nedeni, Dünya’nın Ekvator bölgesinin şişkin ve ekseninin eğimli olması ve bunun sonucunda Güneş’in ve Ay’ın, yerkürenin çeşitli bölümleri üzerinde farklı çekim yapmalarıdır.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A
Presesyon
B
Revulasyon
C
Radyant
D
Rotasyon
E
Evapotranspirasyon
Soru 25

İknayı, etkilemeyi, duygu ve düşüncelerin aktarılma sürecini, ortak algılamayı ve paylaşımı içeren kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Empati
B
İletişim
C
Mesaj
D
İleti
E
Yorumlama
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?

A
Kaynak
B
Mesaj-ileti
C
Kanal
D
Hedef
E
Kodlama
Soru 27

I. Kişiler arası iletişimde mesajı gönderendir.

II. Hedeften kaynağa, kaynaktan hedefe gelen anlamdır.

III. İletişim sürecinde mesajın iletilme yoludur.

İletişimin ögeleri ile ilgili yukarıdaki bilgilerin doğru olarak sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

blank

A
B
C
D
E
Soru 28

I. Duygu, düşünce ve ihtiyaçlarımızı paylaşma ihtiyacıdır.

II. İnsanın sosyal bir varlık olması ve iletişim kurma ihtiyacında olmasıyla açıklanabilir.

III. Toplumdan topluma ve kuşaktan kuşağa sözlü ya da sözsüz kurulan iletişim sayesinde aktarılır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri iletişimin bireysel işlevleri ile ilgilidir?

A
I-II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin “zaman ve mekan boyutuna göre” sınıflandırma şekilleri arasında yer alır?

A
Yatay iletişim
B
Kitle iletişimi
C
Uzaktan iletişim
D
Olumlu iletişim
E
Tek yönlü iletişim
Soru 30

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan “Doküman Yönetim Sistemi” (DYS) ile yapılan iletişim aşağıdaki hangi sınıf iletişim şekline örnek olarak gösterilebilir?

A
Kişi içi iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Tek yönlü iletişim
D
Yazılı iletişim
E
Yüz yüze iletişim
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi iletişimle ilgili yapılan sınıflandırma şekilleri arasında yer almaz?

A
Yönüne göre iletişim
B
Kullanılan kod sistemlerine göre iletişim
C
İlişki sistemlerine göre iletişim
D
Ticari ilişkilere göre iletişim
E
Bireylerin konumlarına göre iletişim
Soru 32

Ayşe Öğretmen sınıfında, çift yönlü ve olumlu iletişime önem vermekte ve bunun sonucu olarak da öğrencilerinin davranışlarında iletişim şekline uygun değişim beklemektedir.

Ayşe Öğretmenin uygulamış olduğu iletişim şekline göre öğrencilerin aşağıdaki hangi davranış şeklini göstermeleri beklenemez?

A
Öğrencilerin sürekli pasif olması
B
Öğrenciler merak ettikleri soruları rahat bir şekilde sorması
C
Öğrencilerin istenmeyen davranışlarında azalma olması
D
Öğrencilerin soru sorma becerisinin gelişmesi
E
Olumlu sınıf ikliminin artması
Soru 33

İletişim, kullanılan koda göre; sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olmak üzere sınıflandırılmıştır. Sözlü iletişimde kullanılan kelimeler, ses tonu ve beden dili önemlidir. Kullanılan kelimeler aynı olsa bile ses tonu ve beden dili anlam kaymasına neden olabilmektedir. Sosyal etkileşimde kullanılan koda göre yapılan iletişim diğer iletişimlere oranla çok daha etkili olmaktadır.

Buna göre, iletişimde etkinlik açısından sözsüz, sözel ve ses tonunun etkililik oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
sözsüz kod > sözel kod > ses tonu
B
sözel kod > ses tonu > sözsüz kod
C
ses tonu > sözsüz kod > sözel kod
D
ses tonu > sözel kod > sözsüz kod
E
sözsüz kod > ses tonu > sözel kod
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin özelliklerinden biri değildir?

A
Yazılı iletişimde jest ve mimiklerin etkisinin olmaması
B
Yazılı iletişimde biçimsel kurallara uyulma zorunluluğu
C
Düşünce hatalarının sözlü iletişime göre yazılı iletişimde daha fazla olması
D
Yazılı iletişimde noktalama işaretlerine uyulma zorunluluğu
E
Yazılı iletişimde sözlü kodların etkinliğinin olmaması
Soru 35

I. ......................., geniş anlamda iş, istihdam edilebilirlik, öğrenme, boş zaman, dâhil olma ve/veya topluma katılım ile ilgili hedeflere ulaşmak için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT’in) kendinden emin, eleştirel ve yaratıcı kullanımı olarak tanımlanabilir.

II. ......................., günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir.

Yukarıda yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
Dijital yeterlik/ Dijital beceri
B
Dijital beceri/ Dijital yeterlik
C
Dijital okuryazarlık/ Dijital beceri
D
Dijital beceri/ Dijital okuryazarlık
E
Dijital yeterlik/ Dijital okuryazarlık
Soru 36

Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm, tüm dünya için yeni bir çağın kapılarını aralamış durumdadır. “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan bu gelişim süreci, insanlık için önemli imkânlar sunarken ülkeler düzleminde ise tüm dengelerin değişmesine ve rekabet koşullarının yeniden şe- killenmesine neden olmaktadır. Ülkemizde bu yeni dönemin paradigma değişimlerini, küresel rekabette daha güçlü olmayı, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refah artışını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” hazırlanmıştır. Bu belgede, Türkiye’nin “Millî Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası çizilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin ana bileşenlerinden biri değildir?

A
Yüksek Teknoloji ve İnovasyon
B
Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi
C
İstihdam
D
Girişimcilik
E
Beşerî Sermaye
Soru 37

Bireylerin meslekleri ile ilgili ana alan bilgisi ve onun etrafındaki disiplinleri kullanarak kendi alanlarında var olan problemlere çözümler geliştirmesi ve bunları diğer meslektaşları tarafından kullanılabilir hâle getirebilmesidir.

Yukarıda açıklanan durum, Gardner tarafından çalışması yapılan temel değerlerden hangisine aittir?

A
Alan bilgisinde zihin
B
Etik zihin
C
Saygı duyan zihin
D
Yaratıcı zihin
E
Sentezleyen zihin
Soru 38

BİT cihazlarının, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanımları; yeni cihazların, uygulamaların ve hizmetlerin güvenle benimsenmesi ve yeni teknolojiler geliştikçe BİT ile güncel kalma kapasitesi. BİT ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında bunlarla başa çıkma ve BİT çözümlerini tasarlama ve uygulama kapasitesi. Bilgi işlem, kodlama ve bilgi işlemedeki temel kavramların anlaşılması.

Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
BİT yetkinliği
B
BİT verimliliği
C
Veri okuryazarlığı
D
Dijital üretim
E
Bilgi okuryazarlığı
Soru 39

Falloon, öğretmen dijital yeterliğine ilişkin genişletilmiş bir görüş sunan kavramsal bir çerçeve sunmuştur. TPAB ile uyumlu hâle getirdiği geniş tabanlı öğretmen dijital çerçevesini sunmuştur.

Geniş tabanlı öğretmen dijital çerçevesi oluşturulurken aşağıdakilerden hangisi kapsamda değildir?

A
Öğretim programı yeterlikleri
B
Bireysel-etik yeterlikler
C
Bireysel-mesleki yeterlikler
D
Bireysel-etik ve bireysel-mesleki yeterliklerin bütünleştirilmesi
E
Öğrenme yeterlilikleri
Soru 40

DigCompEdu, öğretmenler için dijital yeterlikler çerçevesinde yer alan yeterlikler, öğretmenler için 6 seviyede değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki seviyelerin hangisinde öğretmenler dijital teknolojileri kendinden emin, yaratıcı ve iyileştirme önerileri verecek derecede uzman olarak kullananlardır?

A
Yeni gelen(A1)
B
keşfedici (A2),
C
birleştirici (B1),
D
uzman (B2),
E
lider (C1)
Soru 41

UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi ise öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Matriste öğretmen yeterlikleri 6 alanda ve 3 farklı seviyede 18 yeterlik olarak organize edilmiştir.

I. Temel Bilgi

II. Politika Uygulama

III. Bilgi Uygulama

Yukarıdaki öncüllerden hangisi/hangileri “Müfredat ve Değerlendirme” alanındaki yeterlilik alanlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 42

Bu yeterlikte öğretmenler, öğrenme ve öğretme süreçlerini iyileştirecek bilgi üretme etkinlikleri ve teknolojinin okullarına daha iyi nasıl hizmet edebileceği konusundaki planlamalar ile yeniliklerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılması etkinlikleriyle uğraşır.

UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlikleri Çerçevesi kapsamında yukarıda açıklaması yapılan “Öğretmen Mesleki Öğrenimi” alanındaki yeterlilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standart Sınıf
B
Uygulama
C
Yenilikçi Öğretmenler
D
Dijital Okuryazarlık
E
Öz Yönetim
Soru 43

I. Öğrencilerin sosyal becerilerini sergileyebildiği

II. Öğrencilerin öfkelerini kontrol edebildiği

III. Öğrencilerin sorunlarına çözüm bulabildiği

IV. Herkesin birbirine saygılı davrandığı

V. Öğrencilerin kendini gerçekleştirdiği

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri “güvenli okul ortamı” ile ilgilidir?

A
II ve III
B
II, III ve IV
C
I, II, III ve IV
D
II, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 44

I. Fiziksel yönden güvenli

II. Psikolojik yönden güvenli

III. Duygusal yönden güvenli

IV. Ahlaki yönden güvenli

Okulun temel unsurları olan öğrenci, öğretmen ve diğer personelin kendilerini özgür ve güvenli hissettikleri okullar, güvenli olarak tarif edilmektedir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri güvenli okuldan bahsederken kullanılan kavramlardır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi güvenli okulun özellikleri arasında yer almaz?

A
Okul müdürü ve öğretmenlerin etkili liderliği
B
Okullarda karşılıklı saygı
C
Okul paydaşları arasındaki samimiyet
D
Paydaşların sorumluluk duygusu
E
Paydaşların öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaları
Soru 46

Yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesi” aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Zorbalık
B
Sosyal mağduriyet
C
Vandalizm
D
Kaba muamele
E
Şiddet
Soru 47

Öğrencilerin güvenliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Öğrenci güvenliğine ilişkin öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerin de görüşlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
B
Okullarda öncelikli olarak yabancı uyruklu öğrencilerin güvenliği sağlanmalıdır.
C
Okul başarısı ile okul güvenliği arasında doğrudan bir ilişki vardır.
D
Öğrenciler, çalışanlar ve diğer paydaşlar olan veli ve ziyaretçilerin okul ortamında ve yakın çevresinde kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal bakımdan özgür hissetmeleri sağlanmalıdır.
E
Okulda akademik başarı ve motivasyonlarının artırılmasında, güvenli bir okul ortamının sağlanması oldukça önemlidir.
Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin şiddetle ve zorbalıkla başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu temel yeterlilikler arasında yer almaz?

A
İlişki becerileri
B
Sorumlu karar verme
C
Sosyal farkındalık
D
Öz yönetim
E
Öz kontrol
Soru 49

“Kişinin hem resmî hem de gayri resmî kurumlar dâhil olmak üzere sosyal destek ağlarına erişme yeteneği” aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Siber güvenlik
B
Sosyal güvenlik
C
Kurumsal güvenlik
D
Toplumsal güvenlik
E
Öğrenci güvenliği
Soru 50

Yabancı uyruklu öğrencilerin okul sistemine karşı güven sorunu yaşamalarının nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
Kültürel kodların farklılığı
B
İnanç farklılığı
C
Yeni yaşama uyum sağlayamama
D
Ailelerin baskısı
E
Akran zorbalığına maruz kalmaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.