Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 1 - Test Çöz
 1. Anasayfa »
 2. Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 1

Tebrikler! Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı aşağıda verilen kuram ve teorilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

A
Bilişsel gelişim kuramı
B
Yakınsal gelişim alanı
C
Sunuş yoluyla öğretim
D
Beyin temelli öğretim
E
Çoklu zekâ kuramı
Soru 2

Farklılaştırılmış öğretimi;

I. Hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgi alanları ve öğrenme profillerindeki farklılıklara odaklanıldığında öğrencilerin en iyi öğrendiği öncülüne dayanan bir öğretim felsefesi olarak tanımlamıştır.

II. Öğrenme deneyimini sosyal ve işbirlikçi bir süreç olarak görmüş, sınıfta olanların sorumluluğunu önce öğretmene sonra da öğrenciye yüklemiştir.

Yukarıda farklılaştırılmış öğretim ile ilgili görüşleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piaget
B
Gardner
C
Vygotsky
D
Bloom
E
Tomlinson
Soru 3

İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Vahide Öğretmen, sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fikir ve yardımcı fikir bulma, ikinci köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister.

Vahide Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır?

A
Konuşma halkası
B
Benzetim
C
İstasyon
D
Köşeleme
E
Örnek olay
Soru 4

Öğrenciye bir konuyu öğretmek ve öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesini sağlamak amacıyla sınıfın bir köşesinde hazırlanan etkinlik ve malzemelerin bulunduğu merkez aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
İlgi merkezi
B
Öğrenme merkezi
C
Deney merkezi
D
Eğitsel oyun hazırlama merkezi
E
Soruşturma merkezi
Soru 5

I. Bu stratejide öğretmen öğrencilere konu seçimi konusunda rehberlik eder ve ilgi alanlarına göre sınıfı gruplara ayırır.

II. Öğretmen, araştırmayı planlama, araştırmayı yürütme, bulguları sunma ve sonuçları hem bireysel hem de grup  olarak değerlendirmede öğrencilere yardımcı olur.

III. Öğretmenin rolü, araştırma süresince grup üyelerine yol gösterme amacı ile grup üyelerinin araştırma süresince ulaşabilecekleri kaynaklarla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

Yukarıda özellikleri verilen öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup araştırmaları
B
Karmaşık öğretim
C
Yörünge çalışmalar
D
Katlı öğretim
E
Giriş noktaları
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde farklılaşmış öğretimde öğretim öncesinde kullanılan teknikler bir arada verilmiştir?

A
Köşe kapmaca - evet hayır kartları - yumruk yapma
B
Gerçekle yüzleşme - parmakla işaretleme - yumruk yapma
C
Simit tekniği - konuşma halkası - döngüsel yansıma
D
Portfolyo - gerçekle yüzleşme - köşe kapmaca
E
Köşe kapmaca - kutu yapma - evet hayır kartları
Soru 7

Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenlerin çeşitli şekillerde ve zaman içinde, öğrencilerine hem bireysel olarak hem de bir bütün olarak tutarlı bir şekilde iletmeleri beklenen belirli mesajlar bulunmaktadır.

Öğretmenin öğrencilerine ifadesi “Burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım.

Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum.” şeklinde ise; vermiş olduğu mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırım mesajı
B
Kalıcılık mesajı
C
Düşünme mesajı
D
Davet mesajı
E
Fırsat mesajı
Soru 8

Öğrencilere o günün öğrenme konusuna yönelik çeşitli sorular yöneltilmesi, sorulan soruların cevaplarını öğrencilerin kâğıda yazmalarının istenmesi, sonrasında öğrencilerin bir daire oluşturarak, dairedeki her öğrencinin dönüşümsel olarak söz hakkı alması ve kâğıda yazdıklarını okuması şeklinde gerçekleştirilen öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarmal oluşturma
B
Simit tekniği
C
Konuşma halkası
D
Döngüsel yansıma
E
Portfolyo
Soru 9

Öğrencilerin dijital ortamda çalışmalarını, projelerini, raporlarını ve hedeflere ulaşma yollarını gösterdiği ve diğer belgeleri sergileyebildiği, öğretim sonrasında kullanılan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Döngüsel yansıma
B
Sarmal oluşturma
C
E-portfolyo
D
Konuşma halkası
E
Simit tekniği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırmanın temel ögeleri arasında gösterilemez?

A
Öğrenme ortamı
B
Kazanım
C
Süreç
D
Ürün
E
İçerik
Soru 11

I. Nitelikli öğretim programı her sınıfa özeldir.

II. Tüm öğrenciler için yüksek öğrenme hedefleri içerir.

III. Esnek sınıf yönetimi, bir sınıftaki tüm öğrenciler için farklılaştırma ve etkili öğrenme için gerekli yapı ve açıklık dengesini sağlar.

Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgiler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A
B
C
D
E
Soru 12

Öğrencilerin bireysel farklılık alanları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
İçerik - süreç - ürün - öğrenme ortamı
B
Analiz - sentez - değerlendirme
C
Hazırbulunuşluk - ilgi - öğrenme profili
D
Hatırlama - kavrama - uygulama
E
Sınıflama - sıralama - sonuca ulaşma
Soru 13

Tomlinson ve Imbeau’ya göre aşağıdakilerden hangisi “Neden farklılaştırılmış öğretim?” sorusunun cevabı olamaz?

A
Farklılaşmayı destekleyen öğretmenler, sınıfta bir iş birliği atmosferi yaratmaya yardımcı olarak zaman ve kaynakları esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilir.
B
Farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler birbirlerinden hazır bulunuşluk, ilgi alanları ve öğrenme profillerine göre önemli ölçüde farklılaşır.
C
Öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarının farkında olan öğretmenler, onların en iyi öğrenecekleri yollar hakkında verimli seçimler yapmalarına yardımcı olur.
D
Farklılaştırışmış öğretim, öğrencilerin sadece hazırbulunuşluk durumlarına göre başarılı olabilecekleri bir ortamın varlığını kabul eder.
E
Farklılaştırılmış öğretim, farklılıkları barındıran bir topluluk olarak sınıfı destekler.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Bloom taksonomisinin bilişsel alan basamaklarından biri değildir?

A
Hatırlama
B
Unutma
C
Kavrama
D
Uygulama
E
Değerlendirme
Soru 15

Öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme teknikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Öğrencilerin başparmaklarını kullanarak öğrenmenin neresinde olduklarına ilişkin bildirim vermelerinin sağlanması parmakla işaretleme tekniğinde uygulanır.
B
Yumruk yapma tekniğinde uygulama için ilk olarak öğrencinin “Bu konuyu ne derece iyi biliyorum?” sorusunu kendi kendine sorması istenir. Sonra parmak kaldırılır.
C
Parmakla işaretleme tekniğinde, öğrencilerin baş parmakları yukarı doğru ise konu hakkında çok şey biliyorum anlamındadır.
D
Öğrencilerden konuyla ilgili bilgi seviyelerini duygularıyla cevaplamalarının istendiği teknik gerçekleşme yüzleşme tekniğidir.
E
Yumruk yapma tekniğinde, öğrenci 5 parmağını açık bir şekilde yukarı kaldırıyorsa bu hareket henüz öğrenmenin başındayım anlamına gelir.
Soru 16

Sistem, en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik öğelerden oluşan dirik bir örüntüdür.

I. Döngü

II. Çıktı

III. Ürün

IV. Sonuç

V. Süreç

VI. Girdi

Yukarıdakilerden hangileri sistemin öğelerinden değildir?

A
I, III, IV
B
I, II, III
C
II, IV, VI
D
III, IV, VI
E
IV, V, VI
Soru 17

Eğitim bir sistemdir çünkü eğitimin gerçekleştirmek istediği hedefler bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda eğitimin hedefleri ve açıklamaları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde hedef ve açıklamalar doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A
Ia, IIb, IIIc
B
Ia, IIc, IIIb
C
Ic, IIa, IIIb
D
Ic, IIb, IIIa
E
Ib, IIa, IIIc
Soru 18

Geçtiğimiz yüzyılın özellikle son çeyreğinde bilgi ve iletişim teknolojisinin öneminin artması toplumlarda, üretimde ve eğitimde bir paradigma değişimine yol açtı. Artık sanayi toplumlarından bilgi toplumlarına hızlı bir dönüşüm baş gösterdi. Üretimde yaşanan bu değişim eğitim-öğretim ortamlarına da yansımaya başladı. Aşağıdaki tabloda eğitim-öğretimde değişen tanımlamalar ve kavramlar verilmiştir.

Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için kaç numaralı satırdaki kavramların yer değiştirmesi gerekmektedir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 19

Öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat/kategori adı verme işlemine ad verilmektedir?

A
Ölçme
B
Ölçüt
C
Değerlendirme
D
Tanılama
E
Ölçüm
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmenin basamaklarından bir tanesi değildir?

A
Ölçme
B
Ölçüt
C
Ölçüm
D
Veri
E
Karar
Soru 21

Doğrudan Ölçme (Temel Ölçme), ölçmeye konu olan özelliğin doğrudan gözlenerek ölçümün elde edildiği ölçme türüdür. Genellikle beş duyu organı ile algılanan özellikler doğrudan gözlenebilirler.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçme örneklerinden bir tanesidir?

A
Öğrencilerin dört işlem becerisi
B
Öğrencilerin derse yönelik tutumları
C
Öğrencilerin pas verme becerisi
D
Öğrencilerin genel muhakeme düzeyi
E
Öğrencilerin öz düzenleme becerisi
Soru 22

Aşağıda verilen ölçme ve değerlendirme ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Ölçme, öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat/kategori adı verme işlemidir.
B
Ölçmede gözlenen özelliğin bir betimlemesi yapılır. Bu nedenle tek başına bir anlam ifade etmez.
C
Ölçülen özellik hakkında karar alabilmek / yargıya varabilmek / değerlendirme yapabilmek için dayanak alınan referans noktası ya da referans aralığıdır.
D
Bir ölçme sonucunu en az bir ölçüte vurarak ölçülen nitelik hakkında karar verme / yargıda bulunma işlemidir.
E
Ölçüm, ölçme ve değerlendirme arasında köprü görevi görür. Ölçüm değişirse değerlendirme de değişir.
Soru 23

Bazı özellikler doğrudan gözlenemez. Bu özellikler ancak onun göstergesi olduğu bilinen ya da kabul edilen davranışlar aracılığı ile gözlenerek ölçülebilir. Bu ölçme türüne dolaylı ölçme adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçme örneklerinden bir tanesi değildir?

A
Bir öğrencinin sahip olduğu kitap sayısı
B
Bir öğrencinin akademik başarısı
C
Bir öğrencinin İngilizce dersine olan ilgisi
D
Bir öğrencinin spordaki yeteneği
E
Bir öğrencinin motivasyon düzeyi
Soru 24

Ölçmede gözlenen özelliğin bir betimlemesi yapılır. Bu nedenle tek başına bir anlam ifade etmez. Ölçmenin anlam ifade etmesi.................ile olanaklıdır.

Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
Ölçüt
B
Değerlendirme
C
Yöntem
D
Ölçme
E
Program
Soru 25

Eğer ölçüt ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden bağımsız olarak belirleniyorsa o ölçüt türü “mutlak”tır. Mutlak ölçüt genellikle ölçme işlemi öncesinde ilan edilir.

Aşağıdakilerden hangisi mutlak ölçüt örneklerinden bir tanesi değildir?

A
Matematik dersinden geçme notu 50’dir.
B
Akademik başarısı yüksek ilk on öğrenci proje için seçilecektir.
C
Doktora başvurusu için ALES’ten en az 60 almak gerekmektedir.
D
Sürücü ehliyeti sınavında 70 alan başarılı sayılır.
E
Tam öğrenme kuramı doğrultusunda 100 üzerinden 70, başarılı olma koşuludur.
Soru 26

Aşağıdaki sınav türlerinden hangisinde mutlak değerlendirme yapılması gerekmektedir?

A
Tek Ders Sınavı
B
Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı
C
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
D
Kamu Personel Seçme Sınavı
E
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Soru 27

Bir üniversite 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başında yeni kayıt olan öğrencilere Yabancı Dil Muafiyet sınavı uygulamıştır.

Yukarıda bahsedilen değerlendirme türü hangi amaca yönelik yapılmıştır?

A
Değer Biçmeye / Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme
B
Rehberlik Amaçlı Değerlendirme
C
Biçimlendirme-Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme
D
Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme
E
Program Değerlendirme
Soru 28

22 yaşından önce ortaya çıkan, hem öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel işlevlerde hem de bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin toplamı olan uyumsal davranışlarda önemli sınırlılık durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihinsel yetersizlik
B
Zedelenme
C
Gelişim
D
Yetkinlik
E
Yeterlilik
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre yapılan zihinsel engelli bireylerin sınıflandırılmasının dışında kalır?

A
Hafif
B
Orta
C
Ağır
D
Çok hafif
E
Çok ağır
Soru 30

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin zekâ düzeyi puanı aşağıdaki hangi puan ve puanın altında olduğu kabul edilir?

A
45
B
50
C
60
D
65
E
70
Soru 31

Nörogelişimsel bir bozukluk olup yaşamın erken dönemlerinde sosyal iletişim ile etkileşimde güçlük yaşama ve sınırlı yineleyici davranışlar sergileme gibi belirtilerle ortaya çıkan engellilik durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenme güçlüğü
B
Serebral palsi
C
Otizm spektrum bozukluğu
D
Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
E
Orta düzeyde zihinsel yetersizlik
Soru 32

Okuma, yazılı anlatım ve/veya matematik alanında güçlüklerle karakterize olan nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
B
Öğrenme güçlüğü
C
Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik
D
Orta düzeyde zihinsel yetersizlik
E
Otizm spektrum bozukluğu
Soru 33

Öğretmenler, öğrencilerini rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirme sürecinde yapmaları gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrencinin performans düzeyine ilişkin değerlendirme yapmak
B
Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak
C
Sağlık kuruluşuna yönlendirmek
D
Müdahale programı hazırlamak
E
Bireyselleştirilmiş öğretim programı hazırlamak
Soru 34

Öğrencileri rehberlik ve araştırma merkezine gönderme sürecinde, aşağıdakilerden hangisi öğretmenler tarafından toplanması gereken bilgiler arasında yer almaz?

A
Öğrencinin ailesinin eğitim düzeyi, sahip oldukları olanaklar, çocuklarının eğitimiyle ilgili yaşadıkları kaygılar ve bunlara ilişkin aldıkları önlemlerle ilgili bilgi toplamak
B
Öğrencisi ile ilgili uygulamasını istediği müdahale programı hakkında bilgi toplamak
C
Öğrencinin doğumdan itibaren geçirdiği hastalıklar, kazalar ya da travmalar ve bunlara yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi toplamak
D
Öğrencinin okulda sergilediği davranışların evde de tutarlı bir şekilde sergilenip sergilenmediğine ve ailelerin bu davranışlara verdikleri tepkilere ilişkin bilgi toplamak
E
Öğrencinin daha önce devam ettiği eğitim ortamında sergilediği performans, mevcut problemlere benzer problemler olup olmadığı ve problemler varsa bunlara ilişkin alınan önlemlerle ilgili bilgi toplamak
Soru 35

Sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanan sınıf rehberlik planı en geç ne zamana kadar eğitim kurumu müdürüne onaylatılması gerekir?

A
Ekim ayının son haftası
B
Eylül ayının ikinci haftası
C
Ekim ayının ikinci haftası
D
Aralık ayının son haftası
E
Kasım ayının ilk haftası
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmenin görevlerinden biri değildir?

A
Her yıl kasım ayı içerisinde sınıfında bulunan risk altındaki öğrencilere ait verilerin bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.
B
Risk altında olan öğrencileri fark ettiğinde, gerekli desteği almaları için rehberlik ve psikolojik danışma servisini bilgilendirir.
C
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmaların düzenli olarak e-Rehberlik sistemine işlenmesini takip eder.
D
Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hedeflerine ilişkin etkinliklerde rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yapar.
E
Sınıfıyla ilgili yürüttüğü rehberlik çalışmalarına ilişkin raporu her dönem sonunda eğitim kurumu müdürüne sunar.
Soru 37

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okul müdürü
B
Rehber öğretmen
C
Okul-aile birliği başkanı
D
Sınıf rehber öğretmeni
E
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürü
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi rehberlikte kullanılan test dışı tekniklerden biridir?

A
Yetenek testi
B
Sosyometri
C
İlgi envanterleri
D
Kişilik testi
E
Tutum ölçekleri
Soru 39

Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı şeyi eksiksiz ve tam olarak ölçmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Ölçüt
B
Güvenirlik
C
Kullanışlılık
D
Geçerlik
E
Ekonomiklik
Soru 40

I. Programın uygulanmasında bilimsellik esastır.

II. Program bireysel farklılıkları temel alır.

III. Program öğrenci merkezli anlayışa sahiptir.

Sınıf rehberlik programının uygulanmasına ilişkin ilkeler ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgiler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
B
C
D
E
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi rehberlikte bireyi tanırken göz önünde tutulması gereken ilkeler arasında gösterilemez?

A
Bireyi bütün yönleri ile tanımak mümkün değildir. Ancak, amaç bireyi olabildiğince farklı yönleriyle tanımaya çalışmak olmalıdır.
B
Bireyin kendisini anlamasına yardımcı olmak bireyi tanıma hizmetlerinin temel amaçlarında biridir.
C
Bireyi tanıma teknikleri birer araçtır. Araç uygulamak amaç hâline getirilmemelidir.
D
Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir.
E
Bireyi tanıma hizmetleri sadece duygusal sorunu olan öğrencilere yönelik olmalıdır.
Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ilgi ölçmek için kullanılan ölçeklerden biri değildir?

A
Kendini Değerlendirme Envanteri
B
Hacettepe Kişilik Envanteri
C
Mesleki Yönlendirme Envanteri
D
Strong İlgi Envanteri
E
Kuder İlgi Alanları Envanteri
Soru 43

a- Problemin tanımlanması

b- Problemin fark edilmesi

c- Çözüm önerilerinin tahmini

d- Verilerin toplanması ve analizi

e- Araştırma yönteminin geliştirilmesi

f- Karar verme ve yorumlama

Yukarıda verilen “Bilimsel Yöntemin Aşamaları”nın sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
a-b-c-d-e-f
B
b-a-c-d-e-f
C
d-b-a-c-e-f
D
d-b-a-e-c-f
E
b-a-c-e-d-f
Soru 44

I- Ansiklopediler

II- Araştırma Raporları

III- Özgün Kitaplar

IV- Tezler

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri “Alanyazın Taraması” yapılırken ulaşılacak birincil kaynaklardandır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 45

Belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliliği kabul edilen küçük kümeye ne denir?

A
Örneklem
B
Evren
C
Bağımsız Değişken
D
Hipotez
E
Bağımlı Değişken
Soru 46

“Araştırmaya temel alınan ve doğruluğunun ispatlanmasına gerek duyulmadan kabul edilen önermelerdir.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişken
B
Sayıltı
C
Hipotez
D
Problem
E
Analiz
Soru 47

“Tuğrul Bey yaptığı bir araştırmada, bir okuldaki haftalık ders saati sayısının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemektedir. Bunun için bir ortaokulda farklı sınıflardan kız ve erkek öğrencilerle çalışmıştır.”

Yukarıda bahsedilen araştırmada “Bağımlı Değişken” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenci cinsiyeti
B
Öğrenci yaşı
C
Öğrenci başarısı
D
Sınıf seviyesi
E
Haftalık ders saati
Soru 48

“Araştırmanın alanyazın taramasının detaylı yapılarak sağlam temellere oturtulması; sonrasında doğru araştırma yönteminin benimsenmesi ve tüm sürecin araştırma ekibi ile paylaşılmasıdır. Verilerin saklanması hassas bir konudur, araştırma bitiminde imha edilmelidir.”

Yukarıda verilen metinde aşağıdaki kavramlardan hangisinden bahsedilmiş olabilir?

A
Genel Bilimsel Araştırma Etiği
B
Yayın Etiği
C
Eğitim Etiği
D
Yönetimsel Etik
E
Araştırma-Katılımcı Etiği
Soru 49

“Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi düzenleyen veya etkileyen değişkendir. İkinci düzey bağımsız değişken de denir.”

Yukarıda verilen metinde bahsedilen ve bağımsız değişkenler sınıflandırılmasında geçen kavram aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Seçilmiş
B
Düzenleyici
C
Psikolojik
D
Değiştirilebilen
E
Dışsal (kontrol)
Soru 50

I- Açık ve anlaşılır olmalıdır.

II- Çok geniş veya çok dar kapsamlı olmamalıdır.

III- Orijinal ve özgün olmalıdır.

IV- Akla yatkın olmalıdır.

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların özellikleri arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.

Yorumlar (2)

 • öncelikle merhabalar,
  bir sorunuz ile ilgili bir hata vardır diye düşünüyorum. soruya geçiyorum.
  Bir öğretmen öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla onlara konuyla ilgili bir belgesel izletir. Daha sonra öğrencileri iç içe iki daire şeklinde oturtan öğretmen konuyla ilgili içeriklerin dışa, dıştakilerin içe doğru görüş ve düşüncelerini paylaşmalarını ister.
  Buna göre öğretmenin dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) KÖŞELENME
  B)KONUŞMA HALKASI
  C)ÇEMBER
  D)DEDİKODU
  E)RULMAN

  Ben çember dedim.
  cevap anahtarı KÖŞELENME diyor.(A)
  BİR HATA VARMI DİYE SORACAKTIM TEŞEKÜRLER.

  • Merhaba, sorunun cevabı belirttiğiniz şekilde Çember olacaktır. Fakat bu testte böyle bir soru yok bilginize. İyi çalışmalar dilerim.