TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı - Test Çöz
  1. Anasayfa »
  2. YKS Deneme Sınavı

TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı

Tebrikler! TYT Sosyal Bilimler Deneme Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1 -5 Tarih Soruları

Orta Asya Türk devletlerinde en büyük yetki hakanda toplanırdı. Bununla beraber hakanlar törenin dışına çıkamaz, yapacakları her işte devlet büyüklerine danışırlardı. Türk devletlerinde "kurultay" denilen bir meclis bulunurdu. Yılda üç defa toplanır, savaş ve barışı görüşürdü. Hakanın tahta çıkışında töre hükümlerine uyulurdu.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Hakanın yetkileri sınırsız değildir.
B
Töreler, hakanı bağlayıcıdır.
C
Devlet yönetiminde çoğulcu bir anlayış egemendir.
D
Kurultay devletin iç ve dış politikasının belirlenmesinde etkilidir.
E
Hakan seçiminde töre belirleyicidir.
Soru 2

Yukarıdaki haritalara bakılarak Malazgirt Savaşı'yla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Anadolu’da Türk beylikleri kurulmuştur.
B
İslam dünyası üzerinde Bizans baskısı azalmıştır.
C
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması başlamıştır.
D
Anadolu’da Hristiyan nüfus azalmıştır.
E
Anadolu’nun doğusunda Bizans hâkimiyeti zayıflamıştır.
Soru 3

Avrupa’da, feodalite sistemi içerisinde toprağa bağlı bir soylu sınıfı görülürken Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sistemi içerisinde böyle bir yapıya rastlanmamıştır.

Osmanlı Devleti’nde feodal bir yapı oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topraklarda ürün çeşitliliğinin sağlanması
B
Toprak mülkiyet hakkının devlete, kullanım hakkının köylüye ait olması
C
Köylüye ürünlerini pazarlama hakkının verilmesi
D
Osmanlı askerî sisteminin böyle bir yapıya müsaade etmemesi
E
Çiftçiden vergi alınması
Soru 4

Kâmil Öğretmen'in “Osmanlı Devleti, Enver Paşa’nın emri ile Sarıkamış Taarruzu'nu hangi amaçla başlatmıştır?” sorusuna öğrencilerden bazılarının verdiği cevaplar şöyledir.

Zeynep: Enver Paşa’nın Turan fikrini gerçekleştirmek istemesi

Ömer: Rusların Kafkas Bölgesi'ndeki etkinliğini sonlandırma düşüncesi

Yasin: Elviye-i Selase'yi geri almak

Aslı: Bakü petrollerini ele geçirmek

Kâmil Öğretmen'in sorusu hangi öğrenciler tarafından doğru cevaplanmıştır?

A
Zeynep ve Ömer
B
Zeynep ve Yasin
C
Aslı ve Yasin
D
Aslı, Zeynep ve Ömer
E
Zeynep, Ömer, Yasin ve Aslı
Soru 5

Atatürk’e göre “Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği dinin icaplarını yapıp veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin vicdanına ve fikrine hâkim olunamaz.”.

Atatürk’ün bu sözleri ile hangi ilkelerin önemi vurgulanmıştır?

A
Laiklik – Halkçılık
B
Milliyetçilik – Laiklik
C
Devletçilik – Laiklik
D
Cumhuriyetçilik – Milliyetçilik
E
Halkçılık – İnkılâpçılık
Soru 6

1 -5 Tarih Soruları Coğrafya Soruları

Doğu Karadeniz Dağları’nın 3711 m ile ikinci yüksek zirvesi olan Verçenik’e tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, 3200 m yükseklikte mola vermiş ve zirveye %12 eğimli bir rotadan ulaşmayı planlamıştır.

Aşağıdaki harita türlerinden hangisi bu planlamada dağcı grubuna yardımcı olmuştur?  
A
Topoğrafya haritası
B
Siyasi harita
C
Fiziki harita
D
Turizm haritası
E
İdari harita
Soru 7

Bir coğrafya öğretmeni, basınçla ilgili yandaki şekli öğrencilerine gösterir ve onlara düşüncelerini sorar.

Öğrenciler şu cevapları verir.

Ayla: Bu şekil bir alçak basınç alanıdır ve ekvatorda görülür.

Mehmet: Yüksek basınç alanıdır ve güney yarım kürede görülür. Samet: Alçak basınç alanıdır ve kuzey yarım kürede görülür.

Abdülkadir: Yüksek basınç alanıdır ve kuzey yarım kürede görülür.

Duygu: Alçak basınç alanıdır ve güney yarım kürede görülür.

Öğretmen “Şekilde görüldüğü gibi, basınç alanı saat yönünde ve merkezden çevreye doğru olduğu için ---- arkadaşınızın cevabı doğrudur.” demiştir.

Buna göre, şekli doğru yorumlayan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayla
B
Mehmet
C
Samet
D
Abdülkadir
E
Duygu
Soru 8

"Yaşadığım bölgeden 19o batı meridyeni ile 11o kuzey paraleli geçmektedir." diyen bir kişinin yukarıda numaralandırılmış alanlardan hangisinde bulunduğu söylenebilir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9

Ailesiyle geziye çıkan Cemil, gördüklerini anı defterine şu şekilde aktarmıştır:

“Tüm Karadeniz sahilini gezdim bu sene. Dalgaların, akıntıların, akarsu ve rüzgârların oluşturduğu yeryüzü şekillerini gördüm. Yüksek falezlerden denize atlamak ayrı bir güzeldi, yer yer oluşmuş plajlarda güneşlenmek ayrı. Kimi yerlerde bataklığa dönüşmüş deltalar gördüm kimi yerlerdeyse haliçler. Hatta bazı yerlerde irili ufaklı lagünler bile vardı…”

Cemil’in ifadesinde adı geçen yeryüzü şekillerinden hangisinin Karadeniz kıyılarında görülmesi mümkün değildir?

A
Falez
B
Plaj
C
Delta
D
Haliç
E
Lagün
Soru 10

Haritada gösterilen alanların doğal özellikleri ile
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I numaralı bölgede iğne yapraklı ağaçlardan oluşan tayga ormanları görülmektedir.
B
II numaralı bölgede yaz yağışları yoğun olarak yaşanmaktadır.
C
III numaralı bölge deniz etkisine kapalı olduğu için burada kuraklık hâkimdir.
D
IV numaralı bölgede alçalıcı hava hareketleri yaşanmaktadır.
E
V numaralı bölge sıcaklık değerlerinin yıl boyunca en yüksek olduğu yerdir.
Soru 11

11 - 15 Felsefe Soruları

Epikharmos’a göre geçmişte borç almış olan şimdi borçlu değildir. Geceden sabah yemeğine çağrılmış biri bugün davetsiz gelir yemeğe çünkü çağıran ve çağrılan, aynı adamlar değildir artık, başka birer adam olmuşlardır. Ölümlü bir nesne iki kez aynı hâlde bulunamaz çünkü fark edilmez. Anlık bir değişmeyle bir dağılır, bir toplanır, bir gider, bir gelir. Öyle ki doğmaya başlayan şey hiçbir zaman tam bir varlığa erişemez çünkü bu doğuş zaten hiç bitmez. Bir sona varır gibi durmaz, tohum hâlinden başka hâllere, bir o yana, bir bu yana doğru hep değişir durur.

Bu parçada savunulan düşünce “Varlık nedir?” sorusuna verilen yanıtlardan hangisini desteklemektedir?

A
Varlık oluştur.
B
Varlık maddedir.
C
Varlık düşüncedir.
D
Varlık fenomendir.
E
Varlık hem madde hem düşüncedir.
Soru 12
Kesin hakikate gelince bilen yoktur onu. Ne o bilinir ne tanrılar ne de konuştuğum bütün bu şeyler. Şans eseri biri son hakikati dile getirecek olsa kendi de bilmeyecek bunu. Çünkü her şey tahminlerden dokunmuş bir ağdan ibaret.

Bu parçada anlatılan düşünce Tanrı’nın varlığı ile ilgili görüşlerden hangisini desteklemektedir?

A
Deizm
B
Teizm
C
Ateizm
D
Politeizm
E
Agnostisizm
Soru 13

Hastasının şikâyetlerini dinleyip tahlil ve tıbbi görüntüleme sonuçlarına bakan hekim, ameliyatın gerekli olduğunu ancak meslektaşlarının da fikrini almak istediğini söyler. Meslektaşları ile görüştükten sonra hastasına “Kendi bilgi ve deneyimlerime göre ameliyat olmanız gerektiği görüşündeydim ancak meslektaşlarımın büyük çoğunluğu kararımın doğru olmadığını belirtti. Ben de onların kararına uygun olarak ameliyat tavsiyemden vazgeçtim.” der.

Bu parçaya göre hekimin kararından vazgeçmesinde etkili olan doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutarlılık
B
Uygunluk
C
Tümel uzlaşım
D
Fayda
E
Apaçıklık
Soru 14

Müzikte notaları anlamlı kılan bir araya geldiklerinde 16. taşıdıkları uyumdur. Bestekârların notalar aracılığıyla oluşturdukları eserler, dinleyenlerde farklı duygular oluşturabilir. Ancak bir beste onu yapan bestekârın güzel anlayışından ve duygularından ayrı düşünülemez.

Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A
Evrensellik
B
Kalıcılık
C
Öznellik
D
Biriciklik
E
Ölçülülük
Soru 15

Kırdım diyorsun zincirlerini. Evet, köpek de çeker koparır zincirini. Kaçar o da ama halkaları boynunda taşıyarak.

Bu parçada savunulan düşünce “İnsan, eylemlerinde özgür müdür?” sorusuna verilen yanıtlardan hangisini desteklemektedir?

A
Determinizm
B
İndeterminizm
C
Otodeterminizm
D
Libertenyanizm
E
Fatalizm
Soru 16

16 - 20 Din Kültürü Soruları

Hz. Muhammet’in peygamberliği döneminde İslam dini ile tanışamamış olan Türklerin ilerleyen zamanlarda bu dinin bayraktarı olduğu ve uzun yıllar Müslümanların halifeliğini yürüttüğü bilinmektedir. Kültürümüzde İslam’a ait değerlerin, özellikle de peygamber sevgisinin nesilden nesile büyük bir titizlikle taşındığı görülmektedir.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kültürümüzde peygamber sevgisinin örnekleri arasında sayılamaz?

A
Muskalar hazırlatılması
B
Adı anıldığında salavat getirilmesi
C
Mevlit Kandili yapılması
D
Peygamberin sünnetine uyulması
E
Sakal-ı şeriflerin kutsal emanet olarak saklanması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam kültüründe etkili olan tasavvufi yorumlardan biri değildir?

A
Yesevilik
B
Bektaşilik
C
Ahilik
D
Hanefilik
E
Mevlevilik
Soru 18

Namaz, kalplere Allah sevgisi yerleştirmektedir. Namazda akıl, zihin ve kalp aynı noktaya çevrilir. Bu bakımdan namaz akıl ve cismin, ruh ve bedenin ortak eylemidir. Ancak namazdan önce ve namaz kılarken yerine getirmemiz gereken bazı şartlar vardır. Bunlara "namazın farzları" denir.

Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından biri değildir?

A
Kur’an-ı Kerim'den kısa bir bölüm okumak
B
Niyet etmek
C
Selam vermek
D
Abdest almak
E
Secde yapmak
Soru 19

Hz. Muhammet, peygamber sıfatına sahip olmasına rağmen kendisini asla diğer insanlardan üstün görmemiş hatta onlardan daha sade bir hayat yaşamıştır. Onun bu yönünü Hz. Aişe şöyle anlatır: “Allah Resulü, evinde herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.” O, bir hadisinde “Yüce Allah bana: ‘Kimse kimseye böbürlenmesin, kimse kimseye zulmetmesin’ diye bildirdi.” buyurur. Bir gün yanına bir adam geldi ve O’na karşı duyduğu heybetten dolayı titremeye başladı. Peygamberimiz adama: “Sakin ol, ben kral değilim. Ben, güneşte kurutulan et yiyen fakir bir Kureyş kadınının oğluyum.” dedi.

Yukarıdaki parçada Hz. Muhammet’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

A
Merhametli olması
B
Tevazu sahibi olması
C
Emanete riayet etmesi
D
Doğru sözlü olması
E
Fetanet sahibi olması
Soru 20

Tanrı’nın varlığını ve âlemin yaratıcısı olduğunu kabul ederler fakat O’nun âleme, insana müdahil oluşunu kabul etmezler. Vahyi ve peygamberliği reddederler. Bu yönüyle özellikle Tanrı’nın diriltme, rızıklandırma, cezalandırma ve affetme gibi sıfatlarını yok sayarlar. O’nu, yaratılış sonrasında, evrenle ilgilenmeyen bir Tanrı olarak görürler.

Yukarıda açıklanan felsefi inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politeizm
B
Deizm
C
Ateizm
D
Monoteizm
E
Nihilizm
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.

Yorumlar (5)

  • 10.soru tekrar gözden geçirilmeli

  • Ben böyle harika bir site görmedim ya keşke daha önce bulsaydım

  • coğrafyada bazı sorularda harita yok veya net görülmüyor düzeltilmesini öneririm

    • Merhaba İrem kontrol ettim bir problem gözükmüyor. Böyle sorunlarda ctrl + f5 yapıp sayfayı yenileyerek çözmeni öneriyorum. Başarılar dilerim.

    • Test yaptım iyakşamlar