1. Anasayfa »
  2. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Tebrikler! 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tekil, çoğul ve topluluk" isimleri aynı cümlede kullanılmıştır?

A
Çarşıda gezerken en sevdiği arkadaşlarını gördü.
B
Taburun askerleri tören için sıraya dizildi.
C
Ormanda ilerlerken karşılarına bir ceylan yavrusu çıkıverdi.
D
Ülkenin selameti için varını yoğunu ortaya koydu.
E
Öğretmeni karşısında görünce kendine güveni geldi.
Soru 2

Öğretici metinlerde kelimeler  .........   ve  ........  anlamda kullanılır.

Cümlede  boş  bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
gerçek-mecaz
B
mecaz-yan
C
terim-mecaz
D
gerçek-terim
E
yan-terim
Soru 3

Olay hikâyesi ile durum hikâyesi karşılaştırıldığında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Konu, durum hikâyesinde bir kesitten, olay hikâyesinde daha geniş bir kesitten ele alınır.
B
Durum hikâyesinin belli bir planı yoktur, olay hikâyesinin belli bir planı vardır.
C
Durum hikâyesinde belli bir sondan söz edilmez, olay hikâyesinin sonu vardır.
D
Durum hikâyesinin temsilcisi Refik Halit Karay, olay hikâyesi temsilcisi ise Memduh Şevket Esendal'dır.
E
Durum hikâyesinde merak ögesi önemsenmez,olay hikâyesinde önemsenir.
Soru 4

Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Kadınbudu
B
Aslanağzı
C
Vezirparmağı
D
Tavukgöğsü
E
Çanakkale
Soru 5

Edebî eserleri ve sanatçılarını inceleyen edebiyat tarihinin, toplumun kültürü ve düşünce yapısı ve uygarlık tarihi ile yakından ilgisi vardır. Toplum hayatındaki yenilikler, inanışlar, değişen düşünce ve inanç kalıpları edebî eserlere yansır. Herhangi bir buluş, yenilik; türkülere, halk hikâyelerine konu olabilir.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A
Herhangi bir düşünüş biçimi, inanç veya yeniliğin edebiyatın malzemesi olduğu.
B
Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi ile ilgisi olduğu.
C
Edebiyat tarihinin kültür tarihiyle ilgisi olduğu.
D
Bazı buluşların edebiyat tarihi sayesinde olduğu.
E
Yeniliklerin zamanla halk kültürüne konu olduğu.
Soru 6

Leonardo da Vinci sanatı evrene ilişkin bir bilgi türü olarak görür. Bu bakış, sanat ve bilim arasındaki güçlü bağı işaret eder ki uzunca bir süre dünyada sanat ile bilgi arasında kopukluk olmadığı düşüncesi hâkim olmuştur. Bugün de her ne kadar farklı disiplinler olarak bilinseler ve aralarında amaç, yöntem ve dil bakımından birtakım farklılıklar bulunsa da bu iki disiplin birbirlerini beslemeye hatta zaman zaman bir diğerinin sınırlarında yürüyüş yapmaya devam eder. Örneğin bilimin sanata etkisi konusunda ilginç bir ilişki türü bilimsel üretimlerin âdeta sanatsal bir objeye dönüşmesidir. Hubble uzay teleskobu ya da siborg mühendisliğindeki gelişmeler bugün insanları Picasso’nun resimleri kadar heyecanlandırıyor, yeni çağrışımlara kapı açıyor.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat Nedir?
B
Bilimin Tarihî Gelişimi
C
Sanatsal Bilim
D
Sanat-Bilim Etkileşimi
E
Edebiyat Bilimi
Soru 7

Edebiyat dışındaki bütün güzel sanatlar -resim, musiki, dans, heykel, mimari vb.- kültür sahasına girdiği gibi, güzel sanatların dışında insanoğlunun elinden çıkma eşya, yiyecek, içecek, elbise, silah, alet vesaire de kültür sahasına girer. Böyle olmakla beraber, ben şahsen edebiyatı hemen hemen kültüre denk buluyorum. Denklik ayniyet demek değildir. Aynadaki hayal, kendisine yansıyan eşyaya benzer. Edebiyat, bu manada kültürün aynadaki aksine benzetilebilir. Bu demektir ki kültür sahasında ne varsa onların hepsinin yansımalarını edebiyatta bulmak mümkündür.

Bu parçadan hareketle,

I. Edebiyat, hayata tutulmuş bir aynadır.

II. Edebiyat için bir tanım yapılamaz.

III. Edebî verimler, kültürel yapıdan bağımsız olarak ele alınamaz.

IV. Edebî metinler sıradan sözlerle veya cümlelerle oluşturulamaz.

cümlelerinden hangileri bu paragrafta söylenenlerle benzer bir iletiye sahiptir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 8

Dil, iletişimin temel ögesidir. Dil aracılığı ile insanlar duygu, düşünce ve hayallerini ifade eder ve birbirleriyle iletişim kurarlar. Taşıdığı değerler ile bir milletin fertlerini bir arada tutan dil, geçmiş ile gelecek arasındaki en önemli köprüdür.

Bu parçada dilin hangi özelliğine değinilmemiştir?

A
Canlılığına
B
Yansıtıcılığına
C
Aracı oluşuna
D
Toplumsallığına
E
Birleştiriciliğine
Soru 9

Bir yazı okudum geçenlerde ( ) Bir gazetede mi ( ) bir dergide mi ( ) Kimindi ( ) Unuttum şimdi ( ) Yalnız şunu biliyorum: Beğenmedim o yazıyı.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırayla getirilmelidir?

A
( . ) ( , ) ( ? ) ( ? ) ( . )
B
( , ) ( ? ) ( ? ) ( . ) ( , )
C
( . ) ( ; ) ( ? ) ( . ) ( . )
D
(?) ( ? ) ( . ) ( . ) ( , )
E
( . ) ( ... ) ( ? ) ( . ) ( , )
Soru 10

Aşağıda ayraçla gösterilen yerlerden hangisine kesme işareti getirilemez?

A
Diğer maddelerin bir kısmının, c ( ) nin ise tamamının altını çizdim.
B
Türkiye Türkçe ( ) sindeki bir diğer kural, iki ünlünün yan yana gelmemesidir.
C
BM ( ) ye oy birliği ile yeni bir genel sekreter seçildi.
D
Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’ı 1897 ( ) de tefrika edilmiştir.
E
Bahçeden 2 ( ) nci kata doğru seslenmiş.
Soru 11

Bir suna uçurdum Çıldır elinden

Arpaçay’ı Gars’ı geçin durnalar

Yoluz uğrarısa bah Gağızman’a

Fuat Bey’de bir çay için durnalar.

Bu dizelerle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ağız özelliği gösteren ifadeler vardır.
B
Örneklemeye başvurulmuştur.
C
Dil, sanatsal işlevde kullanılmıştır.
D
Devrik cümlelere yer verilmiştir.
E
Sade ve içten bir söyleyişe sahiptir.
Soru 12

Bu türde, heyecan ögesi canlı tutulmaya çalışılır. Serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Bu türün  ilk örneklerini Fransız Guy de Maupassant ( Giy dö Mopasan) vermiştir. Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay bu türde öyküler yazmıştır.

Parçada bilgisi verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manzum hikâye
B
Durum hikâyesi
C
Olay hikâyesi
D
Halk hikâyesi
E
Kesit hikâyesi
Soru 13

- Bu sözleri ben size nasıl öğrettiysem öyle söyleyin.

- Artık demir almak günü gelmişse zamandan,

- Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

- Yapım ekleri kelimelerden yeni kelimeler türetir.

- Öğrencilerin derslerde aldıkları teorik eğitimi günlük hayata yansıtmaları gerekir.

Yukarıdaki cümlelerde  dilin işlevlerinden hangisine yer verilmemiştir?

A
Göndergesel işlev
B
Kanalı kontrol işlev
C
Alıcıyı harekete geçirme işlev
D
Sanatsal işlev
E
Dil ötesi işlev
Soru 14

Yakup Bey ile kitabevine gittik. Dükkânın arka taraflarındaki raftan bir dosya aldı. Dosyayı bana verirken "Bunu dikkatle okuyun. İçinde uygulamanız için sorular var. Uygun gördüğünüz soruları Recep eniştenize ve Hatice teyzenize sorun. Konuşmak istediğiniz zaman gelin, bulgularınızı beraber gözden geçiririz." dedi. Ben de dosyayı alıp evime gittim.

                                                                                                                                                   Doğan Cüceloğlu  "Yetişkin Çocuklar"                                                                                        

Parça iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

A
Kaynak: Yakup Bey
B
İleti: Dosyanın dikkatle okunup soruların uygulanması
C
Alıcı: Metnin anlatıcısı
D
_Jest ve mimikler
E
Bağlam: Yakup Bey’in dükkânı
Soru 15

"Sermet Bey, çok kalabalık bir aileye sahip olduğundan büyük boş bir köşk arar. Bekçisi ile beraber giderken boş bir köşk görür ve bu evi almaya karar verir. Bekçisi "olmaz" der. Sermet Bey duyduğuna inanamaz. Anahtarı köşkün sahibi Hacı Niyazi Efendi'den alır."                                                                                                                                                                                    ("Perili Köşk"Ömer Seyfettin)

Yukarıdaki hikâyenin anlatımında hangi bakış açısı ağır basmaktadır?

A
Kahraman bakış açısı
B
Gözlemci bakış açısı
C
İlahi bakış açısı
D
İkinci kişi bakış açısı
E
Çoğulcu bakış açısı
Soru 16

Sanat; dil, ses, renk, çizgi ve hareketle gerçekleştirilen sanatlar olarak sınıflandırılır.

Bu sınıflandırma aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre yapılmıştır?

A
Sanatçının bakış açısına
B
Hitap edilen kitleye
C
Kullanılan malzemeye
D
Özgün oluşuna
E
Amaç ve yöntemine
Soru 17

Aşağıda  metinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sanatsal metinlerde üslup önemlidir.
B
Göstermeye bağlı metinler sahnelenmek üzere yazılır.
C
Sanatsal metinlerde sözcükler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.
D
Göstermeye bağlı metinler monolog ve diyaloglardan oluşur.
E
Öğretici metinlerin yapısı zaman, mekân, olay örgüsü ve kişi unsurları üzerine kurulur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanım yerlerinden biri değildir?

A
Eş görevli sözcükler arasında
B
Öznenin vurgulanmasında
C
Ara sözlerin başında ve sonunda
D
Sıralı cümleler arasında
E
Açıklama yapılacak cümlelerden önce
Soru 19

"Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması, pekâlâ bir meseledir. Kim demiş mesele değil, diye? Budalalık! Ya yağmur yağsaydı? Ya otların yeşili mor ya da denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı o zaman mesele olurdu, işte."

Yukarıdaki metinde ağırlıklı olarak hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

A
Öyküleyici anlatım
B
Betimleyici anlatım
C
Tanımlayıcı anlatım
D
Açıklayıcı anlatım
E
Emredici anlatım
Soru 20

"Yahu" sözcüğünün Çorum'da "heri", Aydın'da "gari" Tekirdağ'da "beya" şeklinde söylenmesinde görülen dilin kullanım farklılığına - - - - denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
lehçe
B
şive
C
ağız
D
argo
E
jargon
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.