1. Anasayfa »
  2. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Tebrikler! 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yukarıdaki tabloda şiir türleri ve ait oldğu dönemler eşleştirldiğinde hangisi dışta kalır?

A
Halk Şiiri
B
Divan Şiiri
C
Servetifünun Şiiri
D
Millî Edebiyat Şiiri
E
İslamiyet Öncesi Şiir
Soru 2

Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan,
Akıncılar kopmuş, gelmiş Oğuz’dan...
Küçüklü büyüklü hep bir ağızdan,
Evrence söylenir türkümüz bizim.

Bu dörtlük, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A
Lirik
B
Satirik
C
Didaktik
D
Pastoral
E
Epik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan değildir?

A
Ölçü
B
Uyak
C
Asonans
D
Aliterasyon
E
Nazım birimi
Soru 4

Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı
İbibikler öter ötmez ordayım
Mektubunda diyorsun ki gel gayrı
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım

Yukarıdaki dörtlükte kaç adet isim kullanılmıştır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 5

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi tekil, soyut ve türemiş bir isimdir?

A

O esnada, aklından geçenleri söylemeek için kendini zor tutmuştu.

B

Herkesin kullandığı sözcüklere yeni anlamlar yüklemek şairi başarılı kılar.

C

Dil bilmicilere göre dil ile kültür arsasında sıkı bir ilişki vardır.

D

Yazar, eserlerinde Anadolu insanının sorunlarını dile getirmiştir.

E

Edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan şairin birçok güzel şiirini okudum.

Soru 6

Aşağıdaki şiirlerin hangisinde cinaslı uyak kullanılmıştır?

A
Garibim namıma Kerem diyorlar Aslımı el almış harem diyorlar
B
Avlu uzun bir yol tuğla döşeli Kırmızı tuğlalar altı köşeli
C
Yaylaları çimen alır gül alır Arı gezer petek petek bal alır
D
Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin Yaptığı bu tümsek amansız, çetin
E
Niçin kondun a bülbül kapımdaki asmaya Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde virgülün (,) kullanımında yanlışlık yoktur?

A
Eski günleri yad ettikçe, içim huzurla doluyor.
B
Şiir yazmaktan çok hissetmektir, demişti bir konuşmasında büyük usta.
C
İnsanın, hayattaki en önemli serveti sağlığıdır.
D
Hayallerinin peşinden koşup, yeni ufuklara doğru yol almalısın.
E
Eser yazmanın, ilk ve en önemli şartı çok okumaktır.
Soru 8

“Canımın yongası, sevdiğim,

Bir kaç gün çaldık ilk bahardan

Geçdik yıllardır özlediğim

Erguvan ışıklı kıyılardan

Aşkı sessizlik tanımlar

Gençken tersini düşünürdüm

Akşamla dönerken geriye dalgalar“

Yukarıdaki şiirde kaç tane yazım yanlışı vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 9

I. Kahramanların karşılıklı konuşmasına dayanan tekniktir.

II. Anlatıcının, şahısların içinden geçenleri dahi okuyucuya aktarmasıdır.

III. Karakterin iç dünyasının; düşüncelerindeki, duygularındaki sürekli değişimle anlatılmasıdır.

IV. Olay örgüsü normal, kendi zaman akışında devam ederken anlatıcının zaman atlayarak geçmişe yönelmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez?

A
İç Konuşma Tekniği
B
Geriye Dönüş Tekniği
C
Diyalog Tekniği
D
Bilinç Akışı Tekniği
E
Hâkim Bakış Açısı
Soru 10

I. Dünya edebiyatında ilk öykü, Bocaccio’nun Decameron adlı eseridir.

II. Bizim edebiyatımızda ilk öykü, Namık Kemal’in İntibah adlı eseridir.

III. Olay Öyküsü’nün bizim edebiyatımızdaki en güçlü temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.

IV. Batılı anlamda hikayeler bizim edebiyatımızda Tanzimat edebiyatı ile başlar.

V. Durum Öyküsü’nde zincirleme olaylar yerine kısa bir kesit üzerinde durulur.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11

Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürüdük. Birkaç meyve ağacının arasına serpilmiş beş on evden ibaret Beyobası’nı, biraz sonra da, ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değirmenini geçtik. Artık zeytinler bitmiş, çam ormanları başlamıştı. Gün ışığı vurmayan, gölgeli, loş bir boğaza iniyorduk. Karşımızda alabildiğine dik bir dağ yük- seliyor, onun henüz gözümüzden saklı bulunan eteklerinden doğru, coşkun akan bir derenin uğultusu geliyordu.

Yukarıdaki metinde ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öyküleme
B
Açıklama
C
Betimleme
D
Diyalog
E
İç Konuşma
Soru 12

Çoğu kitaptaki klasik tanım, bu türü anlatmaya yetmez bence. “Yaşanmış.” olacak derler, “Yaşanmamış.” olabilir. “Yaşanması mümkün olacak.” derler, “Yaşanması mümkün olmayabilir.” derim. Diyelim ki hayali bir ülke oluşturdum, hayali kahramanlar ve hayali bir olay. Kimsenin inanmasını beklemiyorum. Birkaç kahramanın çevresinde, ayrıntılara girmeden anlattım olayı.

Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öykü
B
Masal
C
Anı
D
Roman
E
Deneme
Soru 13

Değerli Kardeşim,

Mektubunu 09.15’te aldım. Mektubunda “Fuzuli’nin en sevdiğim şiiri “Su Kasidesi” dir, cancağızım.” demişsin. Seninle aynı fikirde miyim, bilmiyorum. Çünkü tüm kasidelerini, gazellerini okumadım. Mesnevilerini de...

Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle düzeltilir?

A
Parça nokta ile bitirilerek
B
“Su Kasidesi” ifadesi tek tırnak içine alınarak
C
“Fikirde miyim” den sonra soru işareti konarak
D
Saat bildiren ifadeye nokta yerine iki nokta getirilerek
E
“Değerli Kardeşim” ifadesinden sonra ünlem getirilerek
Soru 14

( ) Bir dost bulunca delilik etmek hoşuma gider. ( ) diyor Horatius ( ) Bu sözü herkes onaylar mı ( ) bilemiyorum ama hiç şüphesiz benim sloganlarımdan biridir bu söz ( )

Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A
(“) (”) (.) (,) (.)
B
(“) (”) (.) (?) (.)
C
(‘) (‘) (.) (,) (.)
D
(“) (”) (.) (,) (...)
E
(‘) (‘) (.) (,) (...)
Soru 15

(I) Hikâye, yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa edebî türdür. (II) Hikâyede genellikle olay tek, kişi sayısı az ve tek boyutlu, zaman ve mekân anlatımı yüzeysel olup çoğu kez uzun cümleler kullanılmaz. (III) 14. yüzyılda İtalyan edebiyatında Boccaccio’nun yazdığı “Decameron” adlı eser, hikâye türünün ilk örneği kabul edilir. (IV) Batılı anlamda hikâye, Türk edebiyatına Tanzimat’la girmiş olup Ahmet Mithat Efendi’nin “Letâif-i Rivâyât” adlı eseri, ilk hikâye örneklerindendir. (V) Teknik açıdan güçlü, Batılı örneklere benzeyen ilk hikâye ise Şemsettin Sami’nin “Küçük Şeyler” adlı eseridir.

Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış ifade kullanılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 16

I. İki dizeden oluşan şiir birimine beyit adı verilir.

II. Nazım türü, şiirlerin konularına göre adlandırılmasıdır.

III. Aruz ölçüsünde ünlü ile biten heceye açık hece adı verilir.

IV. Halk şiirinde şairlerin kullandığı takma ada mahlas denir.

V. Dizelerde ahnek için aynı ünsüzlerin tekrarlanmasına aliterasyon denir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yanlış ifade kullanılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 17

Gökyüzünün başka rengi de varmış!

Geç fark ettim taşın sert olduğunu.

Su insanı boğar, ateş yakarmış!

Her doğan günün bir dert olduğunu,

İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Bu dörtlükte hâkim olan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşbih
B
Kinaye
C
İstifham
D
İrsâl-i mesel
E
Tecâhül-i ârif
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmamıştır?

A
Aşk deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor.
B
Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı Aradım bir ömür arkadaşımı
C
Düşman geldi tabur tabur dizildi Ak alnıma kara yazı yazıldı
D
Ellerim takılırken rüzgarların saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına
E
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdar inerek öpse o pak alnı değer
Soru 19

Romanımı oluştururken kahraman seçimine çok özen gösteririm. Çünkü romana yön vermede , olayların okuyucuya aktarımında en etikili yol budur. Roman kahramanlarının olaylara verdiği tepkiler, olaylar karşısındaki tutumları benim yapacağım kurgunun temelini oluşturur.

Parçaya göre yazar, eserini oluştururken hangi bilim dalından yararlanmış olabilir?

A
Tarih
B
Coğrafya
C
Psikoloji
D
Felsefe
E
Sosyoloji
Soru 20

Edebiyatın malzemesi dildir. Bu nedenle edebiyat fonetik sanatlar grubunda yer alır. Diğer sanat dalları da üslup, yöntem, teknik ve kullandıkları malzemeler bakımından birbirinden ayrılır.

Aşağıdakilerin hangisinde aynı malzemeleri kullanan sanat dalları bir arada verilmiştir?

A
Fotoğraf - Dans
B
Ebru - Mimari
C
Heykel - Sinema
D
Müzik - Opera
E
Edebiyat - Tiyatro
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-mail adresiniz gösterilmeyecek. Doldurmanız gereken alanlar * ile işaretlenmiştir.

Türkçeye uymayan, hakaret içeren yorumlarınız onaylanmayacaktır.